drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Zawieszono postępowanie, II GSK 1365/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 1365/18 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2021-09-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-07-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zbigniew Czarnik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
III SA/Łd 734/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 124 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zbigniew Czarnik po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ł.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 734/17 w sprawie ze skargi Ł.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 11 kwietnia 2018 r. o sygn. akt III SA/Łd 734/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (dalej: Dyrektor IAS), działając w trybie art. 179a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej cyt. jako: p.p.s.a.), uchylił zaskarżony wyrok WSA w Łodzi z 30 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Łd 734/17, oddalił skargę Ł.G. na decyzję Dyrektora IAS z [...] czerwca 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi z [...] kwietnia 2017 r. o wymierzeniu skarżącemu kary pieniężnej 12 000 złotych z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry oraz orzekł o zwrocie kosztów postępowania na rzecz organu.

Ł.G. (skarżący) zaskarżył powyższy wyrok w całości domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie uchylenia wyroku w całości i orzeczenia reformatoryjnego poprzez rozpoznanie skargi i uchylenie decyzji organów obu instancji. Jednocześnie skarżący wniósł o zasądzenie kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych, a także o rozpoznanie sprawy na rozprawie. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik Dyrektora IAS wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem z 21 czerwca 2021 r. (data wpływu do sądu) pełnomocnik skarżącego poinformował Naczelny Sąd Administracyjny, że 16 czerwca 2021 r. powziął od żony skarżącego E.G. informację, że skarżący zmarł w dniu 28 listopada 2020 r. W załączeniu przedłożono kopię aktu zgonu.

Następnie, w wykonaniu wezwania Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2021 r., Dyrektor IAS poinformował, że należność wynikająca z decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi z [...] kwietnia 2017 r. została uiszczona.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3.

W niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć skarżącego, zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Ratio legis zawieszenia postępowania z powodu określonego w art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w przypadku śmierci strony jest przede wszystkim umożliwienie następcom prawnym zmarłej strony wstąpienie w jej miejsce do toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, zaś zgłoszenie się lub wskazanie tychże następców prawnych skutkuje podjęciem zawieszonego postępowania (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Należy zauważyć, że zaskarżona decyzja została wykonana, a zatem gdyby w wyniku sądowej kontroli tej decyzji okazało się, że jest ona sprzeczna z prawem, to zachodziłaby możliwość domagania się zwrotu kwoty uiszczonej tytułem tej kary. Skoro skarżący zmarł, roszczenie o zwrot tej kwoty przechodziłoby na spadkobierców (tak też NSA w postanowieniu z 13 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 267/07, dostępnym na stronie internetowej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W tym sensie wykonana decyzja o nałożeniu kary za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry dotyczyłaby interesu prawnego spadkobierców skarżącego.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt