drukuj    zapisz    Powrót do listy

619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy, ,  ,  , SA/Bk 75/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 75/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku

Data orzeczenia
2001-09-20 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Białymstoku
Symbol z opisem
619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy
Powołane przepisy
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 par. 2 pkt 2, par. 30
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409 par. 13
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 art. 207 par. 2
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.
Tezy

Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną.

Uzasadnienie

Decyzją wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 ze zm./ i art. 138 par. 1 pkt 1, po rozpatrzeniu odwołania dyrektora spółki z o.o. "G." w sprawie uchylenia decyzji-nakazu z 3 października 2000 r. inspektora pracy, okręgowy inspektor pracy w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że kontrola inspektora pracy przeprowadzona w dniach 23, 26 i 27 października 2000 r. w spółce "G." wykazała szereg uchybień związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu likwidacji nieprawidłowości inspektor pracy wydał decyzję dotyczącą zapewnienia w pomieszczeniu hali traków temperatury nie niższej niż 14 st. C.

Spółka "G" w obowiązującym terminie złożyła odwołanie od tej decyzji. W uzasadnieniu odwołania pracodawca wskazał, że proces technologiczny obróbki surowca drzewnego nie pozwala na stosowanie ogrzewania hali traków. Ciągły przepływ surowca w postaci kłód, papierówki i tarcicy nie obrzynanej odbywa się za pośrednictwem wózków widłowych bądź szynowych do i na zewnątrz hali traków.

Zdaniem organu odwoławczego przyjęta przez stronę argumentacja zawarta w odwołaniu na uwzględnienie nie zasługuje. W hali traków pracodawca urządził stałe stanowiska pracy dla 24 pracowników, w związku z tym jest zobowiązany do zapewnienia tym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki /art. 207 par. 2 Kodeksu pracy/. Stosowane obecnie rozwiązania techniczne pozwalają na spełnienie wymagań odnośnie do ogrzewania pomieszczeń pracy /w tym hali traków/.

Decyzję tę zaskarżył do NSA pracodawca - spółka z o.o. "G.", wnosząc o jej uchylenie w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutów skargi.

Przypomniał, że zgodnie z przepisem par. 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129 poz. 844/ w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy /metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania/ nie niższą niż 14 st. C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Pomieszczeniami pracy, w rozumieniu przepisu par. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest zaś pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna /Dz.U. nr 36 poz. 409/, a w szczególności z par. 13 rozporządzenia wynika, iż hala traków jest jednym z rodzajów pomieszczeń pracy. Zasadne jest więc nakazanie zapewnienia w tym pomieszczeniu pracy temperatury odpowiadającej wymaganiom przepisów bhp.

Nie można dopatrzeć się naruszenia przepisu art. 207 par. 2 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Skoro zatem na obecnym poziomie techniki możliwe są do rozwiązania problemy techniczne związane z transportem surowca i eksploatacją tarcicy poza halę, a względy technologiczne nie wymagają, aby produkcja tarcicy odbywała się w niskich temperaturach, to zasadne jest zapewnienie warunków pracy w odpowiedniej temperaturze panującej w pomieszczeniach pracy. W tej sytuacji zarzuty skargi, iż zapewnienie takiej temperatury wymagałoby poniesienia nakładów ponad realne możliwości spółki, uznać należy za bezzasadne, albowiem dotyczą one sytuacji faktycznej zakładu pracy, a nie - jak mówi się w skardze - naruszenia prawa materialnego.Powered by SoftProdukt