drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Inne,  , OSK 6/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

OSK 6/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2004-02-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-01-07
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Edward Janeczko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II SA 837/03 - Wyrok NSA w Warszawie (przed reformą) z 2003-07-02
Skarżony organ
Inne
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 176
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Edward Janeczko po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 837/03 w sprawie ze skargi A. O. na decyzję Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie udostępnienia kopii Polskiej Normy postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) stanowi, że w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, strona może w określonym tym przepisem terminie tj. do 31 marca 2004 r. wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej w myśl art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia. Stosownie do powołanego przepisu art. 101 ustawy – Przepisy wprowadzające ... skargę wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego i skarga musi odpowiadać warunkom określonym w art. 176 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz musi być zgodnie z art. 175 § 1 ustawy sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Natomiast art. 221 tej ustawy stanowi, że pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna – art. 212 § 1 ustawy.

Wpis od skargi kasacyjnej pobiera się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Wpis stały został określony w § 2 rozporządzenia.

W tej sprawie wpis stały od skargi, dotyczącej udostępnienia informacji wynosi 200zł (§ 2 ust. 6 powołanego wyżej rozporządzenia ), zaś wpis od skargi kasacyjnej – 100zł (§ 3 tego rozporządzenia).

Wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony, mimo że skargę tę wniósł radca prawny.

Z tego względu skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 221 oraz art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).Powered by SoftProdukt