drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Koszty sądowe, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Oddalono zażalenie, II GZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 44/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-04-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Zajda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 214 par 2, art 220 par 1, par 2;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par 2 ust 1 pkt 7l
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L., J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] września 2008 r.; sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w zakresie wezwania J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w sprawie ze skargi E. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r.; nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z [...] września 2008 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2008 r. w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Jako podstawę prawną wezwania wskazano § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie na powyższe zarządzenie (pismo z dnia [...] września 2008 r., zatytułowane "wniosek, zażalenie wraz ze skargą"), domagając się jego uchylenia. Zarzucili w nim, że WSA - powołany zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) do kontroli działalności administracji publicznej - dokonuje nieprawnych działań, co dowodzi, że narusza zasadę równości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje usprawiedliwionych podstaw.

Na wstępie wskazać należy, iż o charakterze pisma decyduje nie jego nazwa, ale jego treść. Oznaczenie środka zaskarżenia nie może bowiem decydować o jego dopuszczalności, bez zbadania jego zawartości i treści merytorycznej. Każde pismo niezależnie od tego, jakie oznaczenie nada mu strona, winno być rozpoznane zgodnie z intencją strony zawartą w treści pisma.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że wprawdzie ww. pismo z [...] września 2008 r. zostało zatytułowane przez skarżących jako "wniosek, zażalenie wraz ze skargą", pismem tym J. L., J. L. oraz E. L. niewątpliwie zaskarżyli w całości zarządzenie z [...] września 2008 r. domagając się jego uchylenia, zmiany lub unieważnienia. Podnosili przy tym zarzuty kwestionujące prawidłowość zarządzenia.

Jednakże stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W zdaniu drugim cytowanego przepisu ustawodawca przewidział możliwość wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia wpisu, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Natomiast zgodnie z treścią art. 214 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. Powyższe przepisy art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 214 § 2 p.p.s.a. stanowiły podstawę prawną do wezwania J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06. Wysokość wpisu od zażaleń określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W myśl przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 cyt. rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł i do uiszczenia wpisu w takiej wysokości wezwani zostali J.f L. oraz J. L.

Bezzasadne jest twierdzenie skarżących, że wpisy sądowe od wnoszonych przez nich środków zaskarżenia winny być opłacane przez organy administracji, które wydały zaskarżone decyzje. Zgodnie z treścią art. 214 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Zatem skoro to skarżący wnieśli zażalenie na postanowienie Sądu I instancji odrzucające ich wcześniejszy środek zaskarżenia, to właśnie oni zobowiązani byli do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł. Wnoszący zażalenie w żaden sposób nie podważyli obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z 19 sierpnia 2008 r., a zatem zaskarżone zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu należało uznać za odpowiadające prawu. Nie podważa legalności zaskarżonego zarządzenia subiektywne przekonanie wnoszących zażalenie, że skoro złożyli "zasadny i merytoryczny" środek zaskarżenia, to postępowanie winno toczyć się na koszt "organów".

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające J. L. oraz J. L. do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2008 r. nie narusza prawa.

Z tych wszystkich względów zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z [...] września 2008 r., wzywające J. L. oraz J. L. do uiszczenia wpisu sądowego, nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt