drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Prokurator, Odrzucono skargę, IV SAB/Wa 115/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 115/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2006-08-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-07-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Szydłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA - Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. L. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie załatwienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

L. L., zwany dalej skarżącym wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów. Podniósł, iż w dniu 26 września 2005 r. złożył w Prokuraturze Apelacyjnej w G. zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu i do chwili wniesienia skargi nie został powiadomiony o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa.

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. sądy adrninistracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej.

Zgodnie natomiast z art. 3 § 2 p.p.s.a kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo

kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy

zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej

dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych

organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone

w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Skarga wniesiona w sprawie niniejszej dotyczy bezczynności Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów w przedmiocie załatwienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw. Tak więc skarżący wnosi o zobowiązanie Prokuratora Generalnego do wydania podległym prokuratorom polecenia wykonania czynności o których mowa w art. 305 § 1 i 4 kodeksu postępowania karnego.

Sprawowanie kontroli działalności organów prokuratury podlega regułom postępowania w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego i sądy administracyjne nie są właściwe do sprawowania takiej kontroli. Zatem należy stwierdzić, iż sprawa objęta skargą nie należy do kognicji sądów administracyjnych.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt