drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia, II SAB/Wa 256/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 256/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-11-03 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2010-08-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Jacek Fronczyk
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 189/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2009 nr 84 poz 712 art. 28 ust. 8
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska – Jung, Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.), Jacek Fronczyk, Protokolant Sekretarz sądowy Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w P. na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: 1. zobowiązuje Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do rozpatrzenia wniosku Fundacji [...] z siedzibą w P. z dnia [...] lipca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramów realizacji projektów wg kwartałów, kart ocen formalnych i merytorycznych oraz innych protokołów oceny, a także dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii w związku z kontrolami prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; który to zakres dotyczy beneficjentów konkursów przeprowadzonych w 2008 roku oraz w dwóch rundach w 2009 roku, z którymi to beneficjentami zawarto umowy o dofinansowanie – w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy 2. w pozostałym zakresie odrzuca skargę 3. zasądza od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz Fundacji [...] z siedzibą w P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 lipca 2010 r. Fundacja [...], na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z wnioskiem o:

1. dostarczenie dokumentów, na podstawie których w zakończonych konkursach przeprowadzonych w 2008 i dwóch rund w 2009 roku przyznano dofinansowanie projektom realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1 i z których beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie, a w szczególności: wniosków o dofinansowanie, harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramów realizacji projektów wg kwartałów, kart ocen formalnych i merytorycznych i innych protokołów oceny;

2. dostarczenie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii w związku z kontrolami prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wśród beneficjentów.

W odpowiedzi na ten wniosek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem z dnia 23 lipca 2010 r. poinformowała, że wnioskowane informacje w postaci dokumentów, na podstawie których w zakończonych konkursach przeprowadzonych w 2008 r. i dwóch rund w 2009 r. przyznano dofinansowanie projektom realizowanym w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, i z których beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie oraz dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii w związku z kontrolami prowadzonymi przez PARP wśród beneficjentów Działania 1.4-4.1 PO IG, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Jednocześnie organ poinformował, iż nie został zakończony proces podpisywania umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych do dofinansowania w I oraz II rundzie konkursu w 2009 r. Działania 1.4-4.1 PO IG, a zatem zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ww. dokumentacja nie stanowi informacji publicznej i nie może zostać udostępniona.

Ponadto organ wskazał, że wnioskodawca poprzez korzystanie z prawa dostępu do informacji publicznej nie może prowadzić osobistych działań kontrolnych, na co wskazuje treść przedmiotowego wniosku. W tej formie niedopuszczalne jest także zbieranie dowodów we własnej sprawie (Fundacja, była wnioskodawcą oraz beneficjentem w wybranych działaniach wdrażanych przez PARP i jest stroną w toczących się przeciwko PARP sporach sądowych).

W związku z powyższym Fundacja [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie udostępniania informacji publicznej.

W uzasadnieniu skargi Fundacja wskazała, że zgodnie z treścią art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wniosek o dofinansowanie (jako dokument przedstawiany przez wnioskodawcę i oceniany w trakcie konkursu) staje się informacją publiczną po zawarciu umowy o dofinansowanie. Nadto art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, iż ocena interesu podmiotu żądającego informacji jest niedopuszczalna. Fundacja podkreśliła, iż nigdy nie była beneficjentem ani wnioskodawcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1.

W odpowiedzi na skargę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wniosła o oddalenie skargi.

W uzasadnieniu swojego stanowiska zaprzeczała, aby pozostawała w bezczynności, albowiem poinformowała Fundację, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. Podtrzymała swoją dotychczasową argumentację, opartą na treści przepisu art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i dodatkowo podniosła, iż informacja publiczna nie może dotyczyć dokumentów prywatnych. A takie właśnie cechy mają żądane przez Fundację dokumenty (w szczególności: wnioski o dofinansowanie, harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy realizacji projektów wg kwartałów), na podstawie których przyznano dofinansowanie projektom realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1 w ramach zakończonych konkursów (przeprowadzonych w 2008 i dwóch rund w 2009 roku), i na podstawie których to dokumentów podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Zatem wniosek z dnia 15 lipca 2010 r. nie dotyczy dokumentów urzędowych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – treści oświadczeń woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Wniosek ten dotyczy wyłącznie dokumentów prywatnych.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, na pytanie Sądu, pełnomocnik organu wyjaśnił, iż na dzień 23 lipca 2010 r. część beneficjentów z lat 2008 i 2009 mogła podpisać umowy o dofinansowanie, jednakże w ocenie organu, aby móc spełnić żądanie skarżącego, umowy takie musieliby podpisać wszyscy beneficjenci danego konkursu, albo złożyć oświadczenia, iż umów takich nie podpiszą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opierając się na stanie faktycznym, ustalonym jak wyżej, zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie: 1. wydawania decyzji administracyjnych, 2. postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, 3. postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4. innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu występuje, gdy organ zobowiązany do podjęcia przewidzianej prawem czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa. Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów wyłącznie w przypadku postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty lub też wydaniem innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Niezastosowanie się przez organ do nakazów przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez niezasadne twierdzenie, iż ustawa ta nie ma zastosowania w danej sprawie, stanowi także bezczynność organu.

W takich sprawach wniesienie skargi na bezczynność, nie musi być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa, albo złożeniem zażalenia, o którym mowa w art. 37 Kpa (porównaj wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. akt II SAB/Wa 181/05 oraz glosa B. Adamiak do postanowienia NSA z dnia 17 października 1997 r. – OSP 1998/10, s. 526).

Skarga jest w znacznej części zasadna.

Na wstępie ustalić należy, czy żądana pismem z dnia 15 lipca 2010 r. przez Fundację [...] informacja w całości stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1). Przykładowy otwarty katalog typowych informacji publicznych zawiera przepis art. 6 ustawy. Art. 3 powołanej ustawy wskazuje przy tym, iż prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a także uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Udostępnienie informacji publicznej należy zatem interpretować jako przekazanie przez organ wiedzy, pewnych stwierdzeń odnośnie faktów w takim zakresie, w jakim nie dotyczy to dokumentów prywatnych.

W rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej trudno uznać za taką informację, informację dotyczącą udostępnienia żądającemu wniosków o dofinansowanie, o których mowa w pkt 1 pisma Fundacji [...] z dnia 15 lipca 2010 r. Dlatego wnioski o dofinansowanie składane przez podmioty biorące udział w konkursach przeprowadzonych w 2008 roku i w dwóch pierwszych rundach w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1 i z których to podmiotami, jako z beneficjentami, podpisano umowy o dofinansowanie (niezależnie od treści art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – co zostanie omówione niżej), nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Inne rozumienie powyższego zagadnienia naruszałoby sferę prywatności powyższych podmiotów i pozostawałoby w sprzeczności z publicznym charakterem takiej informacji. Zatem oczywistym jest, iż ten element żądania o udzielenie informacji nie ma nic wspólnego z pojęciem informacji publicznej. Stanowi bowiem zbiór danych wytworzonych przez dany podmiot uczestniczący w konkursie. Jako taki nie jest dokumentem wytworzonym przez organ administracji państwowej, czy samorządowej. Brak tu zatem istotnego elementu oceny czy dana informacja stanowi informację publiczną jaką jest wytworzenie danej informacji przez organ, co już samo przez się pozbawia tej informacji cech informacji publicznej w rozumieniu omawianej ustawy.

W tej też części żądania Fundacji, zawartego w pkt 1 wniosku z dnia 15 lipca 2010 r., stanowisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest zasadne.

Ponieważ przedmiotem niniejszego postępowania jest skarga na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie udzielenie informacji publicznej i brak jest w powyższym zakresie przedmiotu sprawy, co wykazano wyżej, to skargę w tej części wniosku z dnia 15 lipca 2010 r. należało, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucić.

Pozostała część pkt 1 wniosku z dnia 15 lipca 2010 r. jest informacją wytworzoną przez organ i dotyczy oceny przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości całości wniosków podmiotów biorących udział w danym konkursie w zakresie zróżnicowanych kryteriów tej oceny. Jest to zatem dokument (zbór dokumentów) wytworzony przez organ w procesie konkursu, a zatem stanowi informację publiczną o pracy tego organu, zastosowanych przez niego kryteriach oceny danego wniosku-projektu i realizacji przez organ tych kryteriów w procesie wyłaniania beneficjenta. Dane powyższe stanowią zatem informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, spełniają bowiem wszystkie kryteria zakwalifikowania danej informacji jako informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tak samo należy zakwalifikować całość żądania zawartego w pkt 2 wniosku Fundacji [...] z dnia 15 lipca 2010 r. Dotyczy ono dokumentacji pokontrolnej, wytworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w procesie sprawdzania realizacji przez beneficjentów umów o dofinansowanie określonych programów. Dotyczy zatem kontroli wydatkowania państwowych środków na określone cele.

Jednakże w niniejszej sprawie, z uwagi na specyficzne uregulowania zawarte w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, rozstrzygnięcie powyższego zakresu części skargi (z wyłączeniem części, która podlegała odrzuceniu, o czym wyżej), nie zależy wyłącznie od pojęcia informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis ten na określony czas wyłącza wskazane w nim zbiory danych z podustawowego pojęcia informacji publicznej. Należy zatem ustalić czy w niniejszej sprawie występują przesłanki określone w art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Organ wadliwie interpretuje ten przepis, twierdząc, iż do czasu zawarcia umów o dofinansowanie ze wszystkimi beneficjentami (rozumiane jako wszystkie podmioty biorące udział w ramach danego konkursu) wszelkie dokumenty przedstawiane przez beneficjentów, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem według organu, nie stanowią również informacji publicznej dokumenty także i tych beneficjentów, z którymi umowy o dofinansowanie podpisano, do czasu zakończenia procesu podpisania umów z pozostałymi beneficjentami danego konkursu. Inaczej mówiąc, wyłączenie z pojęcia informacji publicznej na mocy art. 28 ust. 8 tej ustawy trwa wobec wszystkich beneficjentów danego konkursu, aż do momentu, gdy wszyscy beneficjenci albo podpiszą umowy o dofinansowanie, albo oświadczą o braku zainteresowania dofinansowaniem.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, omawiany wyżej przepis nie wyłącza z pojęcia informacji publicznej dokumentacji związanej z tymi beneficjentami, którzy podpisali umowy o dofinansowanie. Dokumentacja odnoście tych beneficjentów może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, bez konieczności spełnienia przesłanki podpisania umów o dofinansowanie przez pozostałych beneficjentów, albowiem istnienia takiej przesłanki (rozumianej "en blok" odnośnie wszystkich beneficjentów) omawiany przepis w ogóle nie przewiduje.

Norma art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi lex specialis wobec norm ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dlatego wszelka interpretacja tego przepisu w sposób rozszerzający jest niedopuszczalna.

Również rozumienie pojęcia "zakończenie konkursu" jako pojęcia równoznacznego z podpisaniem umów przez wszystkich beneficjentów (jak to interpretuje organ) jest tu błędne, gdyż może w pewnych sytuacjach prowadzić do tego, iż dany konkurs w ogóle się nie skończy. Należy rozróżnić wyraźnie moment zamknięcia procesu składania dokumentacji konkursowej przez uczestników danego konkursu, od etapu wyłaniania beneficjentów i etapu podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie. Istotą art. 28 ust. 8 ustawy jest właśnie ochrona wszelkiej dokumentacji uczestników konkursu, którzy znajdują się w fazie składania dokumentacji (wniosków i ich uzupełnień) do czasu zamknięcia procesu składania dokumentacji konkursowej przez uczestników danego konkursu, czego organ nie dostrzega. Zatem dokumentacja dotycząca "zwycięzców danego konkursu", po zawarciu z nimi jako z tzw. beneficjentami umów o dofinansowanie, a więc już po zamknięciu procesu składania dokumentacji konkursowej przez uczestników, nie korzysta z normy ochronnej art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Może ona zatem stanowić przedmiot informacji publicznej i jej udostępnianie jest regulowane jedynie przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Oczywistym jest, iż równość uczestników konkursu, jak i ochrona ich interesów nie mogłyby być zapewnione, gdyby dokumenty przedstawiane przez uczestników postępowania mogłyby być przedstawione innym podmiotom, w tym także innym uczestnikom postępowania konkursowego, przed zakończeniem fazy składania dokumentacji konkursowej przez uczestników danego konkursu. Oczywistym jest, iż we wnioskach uczestników postępowania konkursowego zawarte są między innymi tajemnice handlowe danego podmiotu, jego specyficzne receptury działania tzw. know ow itp. Jednakże odnośnie samego żądania Fundacji z dnia 15 lipca 2010 r., w zakresie wniosku danego beneficjenta, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie kwestię tę rozstrzygnął już wyżej, odrzucając w tym zakresie skargę. Natomiast w zakresie wszelkiej dokumentacji konkursowej wytworzonej przez organ, odpowiednie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią gwarancje ochronne beneficjenta w tych aspektach, gdzie dokumenty organu stanowiące informację publiczną mogą naruszyć wspomniane wyżej prawa prywatne. Jednakże zagadnienie to wykracza poza ramy sprawy o bezczynność organu w udzieleniu informacji publicznej, stanowi natomiast zagadnienie oceny prawidłowości decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, wydanej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zestawiając zatem przepisy normy art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z treścią wniosku Fundacji [...] z dnia 15 lipca 2010 r., a zwłaszcza wyraźnym zawężeniu w tym wniosku zakresu żądanej informacji publicznej do dokumentów organu dotyczących jedynie beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie, uznać należy, iż zakres przedmiotowy żądania nie dotyczy sfery wyłączonej powyższą normą z ustawowego pojęcia informacji publicznej.

Wskazać tu należy, iż zarówno skarżąca Fundacja, jak i organ przyznają, iż w dacie wpłynięcia przedmiotowego wniosku o udzielenie informacji publicznej podpisano umowy o dofinansowanie z niektórymi beneficjentami konkursów przeprowadzonych w 2008 r. i w dwóch rundach w 2009 r. dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1. Zatem brak jest przeszkód, aby oba punkty wniosku z dnia 15 lipca 2010 r. (z wyłączeniem zakresu, w którym skargę odrzucono) potraktować jako żądnie udzielenia informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W niniejszej sprawie, organ nie wskazał dlaczego pozostawał w bezczynności w zakresie udzielenia odpowiedzi, co do punktu 2 wniosku z dnia 15 lipca 2010 r., który dotyczy innego przedmiotu, niż żądanie Fundacji zawarte w pkt 1 (o czym wyżej). Nie ma to jednakże znaczenia wobec rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie całości żądania skarżącej Fundacji i ustosunkowania się w zakresie pojęcia informacji publicznej, co do wszystkich żądań wniosku Fundacji z dnia 15 lipca 2010 r.

Reasumując, w zakresie, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał organ do udzielenia informacji, organ zobowiązany jest do zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i w zakreślonym w wyroku terminie albo udzielić tej informacji, albo wydać stosowną decyzję odmawiającą jej udzielenia, w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Problematyka istnienia sporu cywilnoprawnego między stronami niniejszego postępowania nie ma znaczenia dla przedmiotu niniejszego rozstrzygnięcia, albowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ograniczył się tu, zgodnie z przedmiotem sprawy, do ustalenia czy i w jakim zakresie żądane przez skarżącą Fundację informacje stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z tych wszystkich wyżej przytoczonych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę w znacznej części za uzasadnioną i w tym zakresie orzekł na podstawie art. 149 powołanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaś w pozostałym zakresie, na zasadzie art. 58 § 1 pkt 6 tejże ustawy, skargę odrzucił. W przedmiocie kosztów Sąd wyrokował zgodnie z art. 200 powyższej ustawy.Powered by SoftProdukt