drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, Inspekcja sanitarna, Inspektor Sanitarny, uchylono zaskarżoną decyzję, III SA/Kr 1349/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1349/21 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2022-02-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-10-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /sprawozdawca/
Marta Kisielowska
Renata Czeluśniak /przewodniczący/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne
Inspekcja sanitarna
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2015 poz 29 par 19
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący S WSA Renata Czeluśniak Sędziowie S WSA Ewa Michna (spr.) ASR WSA Marta Kisielowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 7 lutego 2022 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 sierpnia 2021 r., Nr [...] w przedmiocie nakazania udostępnienia informacji I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz A Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją, Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu odwołania spółki działającej pod firmą A Sp. z o.o. z siedzibą w K (dalej: strona skarżąca) od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej PIS) z [...] 2021 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym:

PIS realizując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku prowadził nadzór nad sprzedażą internetową, uwzględniając sposób prezentacji i reklamy. Przedstawiciel PIS w dniu 7 stycznia 2021 r. monitorował sposób prezentacji i reklamy lodów przez stronę skarżącą w aplikacji mobilnej dostępnej na stronie internetowej. Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu lodów w aplikacji mobilnej jak i brak udostępnienia informacji o produkcie przed ostatecznym dokonaniem zakupu, pociągnęły za sobą konieczność wydania ww. decyzji. Zdaniem organu I instancji ocena znakowania z dnia 5 marca 2021 r. dotycząca oceny prezentacji i reklamy poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App produktów pn.: "Karmel [...]", "[...]", "Ciemna [...]", "[...]", "Śmietanka [...]" wykazała nieprawidłowości. W związku z powyższym ww. decyzją nakazano:

1. udostępnienie przed ostatecznym dokonaniem zakupu przez konsumenta poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App lodów pn.: "karmel [...]" i w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o: a. podmiocie działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności, b. wykazie składników produktu, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego, wraz z oznaczeniem w wykazie składników wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, wymienionych w załączniku II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcję nietolerancji) do rozporządzenia Nr 1169/2011 lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcję nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

2. udostępnienie dla lodów pn.: "Karmel [...]" w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o podanie nazwy środka spożywczego, jako jego nazwy zwyczajowej tj. "lody".

3. prawidłową prezentację i reklamę produktu tj. lodów pn.: "Karmel [...]", dostępnego poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App poprzez usunięcie sformułowania "bezglutenowe".

4. udostępnienie przed ostatecznym dokonaniem zakupu przez konsumenta poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App lodów pn.: "[...]" i w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o: a. podanie nazwy środka spożywczego, jako jego nazwy zwyczajowej, tj. "lody", b. podmiocie działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności, c. wykazie składników produktu, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego, wraz z oznaczeniem w wykazie składników wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, wymienionych w załączniku II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) do Rozporządzenia 1169/2011 lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku U, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

5. prawidłową prezentację i reklamę produktu tj. lodów pn.: "[...]", dostępnego poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App poprzez usunięcie sformułowania "bezglutenowe".

6. udostępnienie przed ostatecznym dokonaniem zakupu przez konsumenta poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App lodów pn.: "[...] czekolada" i w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o: a. podanie nazwy środka spożywczego, jako jego nazwy zwyczajowej, tj. "lody", b. podmiocie działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności. c. wykazie składników produktu, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego, wraz z oznaczeniem w wykazie składników wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, wymienionych w załączniku II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) do rozporządzenia Nr 1169/2011 lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

7. prawidłową prezentację i reklamę produktu tj. lodów pn.: "[...] czekolada", dostępnego poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] App poprzez usunięcie sformułowania "bezglutenowe".

8. udostępnienie przed ostatecznym dokonaniem zakupu przez konsumenta poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] lodów pn.; "[...]" i w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem Innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o: a. podanie nazwy środka spożywczego, jako jego nazwy zwyczajowej, tj. "lody", b. podmiocie działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności, c. wykazie składników produktu, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego, wraz z oznaczeniem w wykazie składników wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, wymienionych w załączniku II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) do Rozporządzenia Nr 1169/2011 lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli Ich forma uległa zmianie.

9. udostępnienie przed ostatecznym dokonaniem zakupu przez konsumenta poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] lodów pn.: "śmietanka [...]" i w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczenie z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, informacji o: a. podanie nazwy środka spożywczego, jako jego nazwy zwyczajowej, tj. "lody", b. podmiocie działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności, c. wykazie składników produktu, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego, wraz z oznaczeniem w wykazie składników wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, wymienionych w załączniku II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) do Rozporządzenia Nr 1169/2011 lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie. 1

10. prawidłową prezentację i reklamę produktu tj. lodów pn.: "śmietanka [...]", dostępnego poprzez usługę [...] za pośrednictwem aplikacji mobilnej [...] poprzez usunięcie sformułowania "bezglutenowe".

Organ wyznaczył termin wykonania powyższych obowiązków pkt. 1 a, b, 2 ,3, 4 a, b, c, 5, 6 a, b, c, 7, 8 a, b, c ,9 a, b, c,10 - do dnia 30 czerwca 2021 r.

W uzasadnieniu w części dotyczącej nakazania umieszczenia informacji przy oferowanych produktach, że przedmiotem zamówienia są "lody" organ uzasadniał, że część oferowanych produktów takie sformułowania podawała: np. przy ofercie "Karmel [...]" wskazano "Loody [...]". Natomiast w ocenie organu przy oferowaniu takich produktów jak: "[...] Czekolada"; "Śmietanka [...]", [...], "[...]" nie było takich określeń. Zdaniem organu wskazane nazwy nie pozwalały na poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi mógł zostać pomylony.

Organ w sposób obszerny przytoczył wyjaśnienia strony skarżącej i wskazał, że sama sprzedaż w lodziarniach i loodspotach nie zwalnia z obowiązku podania nazwy środka spożywczego oferowanego finalnemu konsumentowi. Nazwy obecnie zamieszczone wprowadzają konsumenta w błąd i nie pozwalają na poznanie rzeczywistego charakteru środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać pomylony.

Od powyższej decyzji strona skarżąca wniosła odwołanie w zakresie pkt 2, 4a, 6a, 8a, 9a. W uzasadnieniu zarzutów strona skarżąca zaznaczyła, że istotą kwestionowanych przez nią nakazów w zaskarżonej decyzji była konieczność poinformowania konsumenta przed dokonaniem ostatecznego zakupu za pomocą aplikacji mobilnej o nazwie środka spożywczego (tj. słowa "lody") opisanego w aplikacji jako "[...] Czekolada", "Śmietanka [...]", "[...]", "[...]" – ponieważ tylko te określenia, zdaniem organu, mogły sugerować możliwość zakupu innego produktu niż lody.

Strona skarżąca odwołała się przy tym do swoich wyjaśnień składanych już na poprzednim etapie postępowania, że sposób oferowania swoich produktów (strona skarżąca sprzedaje wyłącznie lody w lodziarniach i za pomocą aplikacji mobilnej), które są pakowane w termoizolacyjne opakowania umożliwiające przechowywanie lodów w domowych warunkach. Nawet nazwa marki, pod którą sprzedawane były lody ("A") budziły jednoznaczne skojarzenia z lodami. Powołała też znane jej wyjaśniania inspekcji sanitarnej wskazujące na możliwość dostosowywania znakowania środków spożywczych do specyfiki obiektu i potrzeb klientów.

Organ odwoławczy potrzymał zaskarżoną decyzję w całości. W uzasadnieniu organ wskazał, że niezasadnie zdaniem strony skarżącej wymóg aby lody nazywać lodami, był sprzeczny z § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w zw. z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zdaniem organu odwoławczego strona skarżąca przytaczała fragmenty uzasadnienia zaskarżonej decyzji w sposób wyrwany z kontekstu. Organ odwoławczy podkreślał przy tym, że zgodnie z motywem 27 Preambuły rozporządzenia Nr 1169/2011 stosowanie odpowiedniego znakowania oferowanych środków spożywczych należało również stosować przy sprzedaży na odległość.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie strona skarżąca wniosła m.in. o: uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie:

- przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj.: §19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (tj. Dz.U. 2015 poz. 29 z późn. zm.) oraz art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE])nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18), poprzez jego błędną wykładnię w zakresie pojęcia "nazwa środka spożywczego" polegającą na uznaniu, że dla prawidłowej nazwy środka spożywczego jakim są lody konieczne jest każdorazowe użycie wyłącznie słowa "lody", co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

- przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy; tj. art. 7 i 77 § 1 k.p.a. poprzez pominięcie przez organ istotnej okoliczności, a mianowicie ocenianego sposobu dokonywania sprzedaży lodów i w efekcie niezasadne przyjęcie, że przeciętny konsument może zostać wprowadzony w błąd co do charakteru środka spożywczego sprzedawanego przez stronę skarżącą, bez jednoczesnego wyjaśnienia pojęcia przeciętnego konsumenta w okolicznościach przedmiotowej sprawy; art. 107 § 3 k.p.a. poprzez wadliwe uzasadnienie decyzji polegające na; a. całkowitym pominięciu i niewskazaniu w uzasadnieniu jakichkolwiek przyczyn, dla których nie uwzględnił on argumentacji strony skarżącej wykazującej, że w przypadku prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem "[...] App" przeciętny konsument nie zostaje wprowadzony w błąd co do charakteru środka spożywczego przez niego nabywanego; dokonanie wybiorczego i nadmiernie skrótowego uzasadnienia zaskarżonej decyzji, w szczególności w odniesieniu do zakwestionowania możliwości używania smaków lodów jako nazwy środka spożywczego oferowanego do sprzedaży przez stronę skarżącą oraz pojęcia "przeciętnego konsumenta", co doprowadziło do tego, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji było nieprzekonywujące, a tym samym nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 107§3 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, argumentując jak dotychczas i rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Skarga była zasadna ponieważ, wbrew twierdzeniom organu, nie było ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do przedmiotu zamówienia poprzez brak użycia przez stronę skarżącą w aplikacji mobilnej słowa "lody", w sytuacji gdy nazywa aplikacji ""[...] App", znany finalnym konsumentom profil sprzedaży strony skarżącej (wyłączna oferta lodów) oraz zdjęcia gałek lodów przy konkretnych smakach – w żaden sposób nie sugerowały, że przedmiotem zamówienia może być inny produkt spożywczy niż lody.

Strony sporu właściwie były zgodne, że zaskarżona decyzja dotyczyła wykładni obowiązku odpowiedniego znakowania sprzedawanych produktów spożywczych w świetle § 19 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Przepis ten odwołuje się do art. 17 ww. rozporządzenia nr 1169/2011. Zgodnie przy tym z §19 ust. 2 wymagane informacje należało podawać "w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu". Słusznie przy tym organ odwoławczy powołał się na motyw 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 stanowiący, że aby zapewnić przekazywanie informacji na temat żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich sposobów dostarczania żywności konsumentom, w tym sprzedaży żywności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Chociaż jasne jest, że wszelka żywność dostarczana za pośrednictwem sprzedaży na odległość powinna spełniać te same wymogi informacyjne co żywność sprzedawana w sklepach, konieczne jest jasne stwierdzenie, że w takich przypadkach odpowiednie obowiązkowe informacje na temat żywności powinny być również dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu.

Co więcej strona skarżąca nie tyle kwestionowała zastosowanie w sprawie ww. rozporządzenia nr 1169/2011 co sposób jego rozumienia przy ocenie stosowanej aplikacji mobilnej.

Z tych to powodów Sąd doszedł do wniosku, że organ pominął w ocenie spełniania obowiązków informacyjnych przez stronę skarżącą analizę całości informacji (słowno-obrazkowej) o zamawianych lodach dostępnej finalnemu konsumentowi w aplikacji "[...] App".

Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011 nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach. W przypadku braku takiej nazwy nazwą środka spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego. Rozporządzenie w art. 2 ust. 2 pkt n-p zawiera przy tym definicje poszczególnych określeń tj. co oznacza:

- "nazwa przewidziana w przepisach" – oznacza nazwę środka spożywczego określonego w mających zastosowanie przepisach unijnych lub, w przypadku braku takich przepisów unijnych, nazwę przewidzianą w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego;

- "nazwa zwyczajowa" oznacza nazwę, która jest akceptowana jako nazwa środka spożywczego przez konsumentów w państwie członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana, bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania;

- "nazwa opisowa" oznacza nazwę zawierającą opis środka spożywczego, a w razie potrzeby również jego zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać pomylony;

Niemniej jednak Sąd ponownie podkreśla, że zasadniczo powołane przepisy literalnie nie wymieniają aplikacji mobilnych stosowanych przy procesie zamawiania produktów spożywczych jako "miejsca sprzedaży". W sposób oczywisty użycie w §19 ust. 2 ww. rozporządzenia określenia "podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce" dotyczy znakowania w punktach stacjonarnych, a dopiero dalsza część zdania "w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu" może być rozpatrywana w kontekście używanych aplikacji mobilnych. Dodatkowo, wskazany przez organ odwoławczy motyw 27 Preambuły do rozporządzenia nr 1169/2011 pozwala organom inspekcji sanitarnej wymagać również przy sprzedaży na odległość odpowiedniego znakowania oferowanych produktów.

Niemniej jednak aplikacja mobilna powinna zostać oceniona całościowo jako narzędzie umożliwiające sprzedaż i zakup produktów, a nie tylko poprzez pryzmat pojedynczych obrazków (ikon) przy konkretnych produktach.

W literaturze przedmiotu stosowaną przez stronę skarżącą aplikację mobilną zalicza się do tzw. aplikacji sprzedażowych, których celem jest sprzedaż oferty przez kanał mobilny (A. Jasiulewicz, Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 1, dostęp: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/19/article/760/ ). Zdaniem Sądu, ocenie organu powinna więc podlegać całość aplikacji jako narzędzia (programu) przeznaczonego do zainstalowania na smartfonach finalnych użytkowników celem ułatwienia procesu zamawiania konkretnego produktu. Z tego powodu istotne są więc pozostałe informacje zawarte w takim narzędziu analizowanym jako całość "miejsca sprzedaży", a więc ogólny opis (instrukcja instalacji) aplikacji w sklepach internetowych lub na stronie firmowej strony skarżącej wskazujący do czego ma służyć aplikacja, ogólna nazwa ("[...]") i informacje obrazkowe (tu: zdjęcia gałek lodów). Sąd uznał przy tym, że użycie określenia "lood" jako słowa wykorzystującego grę słów pomiędzy zasadami angielskiej wymowy słów z użyciem podwójnego "oo", a polskim słowem "lud" nie wprowadzało w błąd potencjalnych klientów w tej konkretnej sytuacji. Nawet w decyzji organu I instancji (pomimo, że organ również i w tym przypadku nakazał udostępnianie dla lodów o nazwie "Karmel [...]" – nazwy "lody") zaznaczono, że akurat tego typu sformułowania "Loody [...]" znalazło się w opisie lodów.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że polski użytkownik smartfona plasuje się powyżej średniej światowej, jeżeli chodzi o stopień wykorzystania funkcjonalności tego urządzenia i czas połączenia z Internetem (por. A. Kaniewska -Sęba, Wykorzystanie narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji z klientami – przykłady z rynku produktów spożywczych, Handel wewnętrzny 2018; 2(373); s. 242). Jednocześnie: "Aplikacje dzisiaj muszą być praktyczne. Muszą rozwiązywać określony problem, nawet jeśli miałaby to być walka z nudą. Do tego ładne i dobrze zaprojektowane, a także lekkie oraz niemęczące powiadomieniami" (por. K. Heyda, Jak dotrzeć przez aplikację do serca millenialsa?, https://gomobi.pl/raporty/raport-jak-dotrzec-przez-apliakcje-do-serca-millenialsa/ ).

Co więcej w doktrynie językoznawców podkreśla się dokonywanie zapożyczeń i kalk z języka angielskiego w polszczyźnie jako zjawiska dość często opisywanego i badanego przy tworzeniu m.in. treści marketingowych (por. A. Witalisz, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków 216). Z tych to powodów Sąd uznał, że używanie przez stronę skarżącą określenia "[...]"; posiadanie w logo firmy "[...]" graficznego znaku rożka lodowego z gałkami lodów utworzonych z liter "o" stanowiło wykorzystanie zasad ortografii angielskiej w identyfikacji produktów oferowanych przez stronę skarżącą w aplikacji mobilnej, co w połączeniu ze zdjęciami gałek lodów stanowiło o spełnieniu wymagań w budowie aplikacji poprzez dostarczanie informacji słowno-obrazkowej o przedmiocie zamówienia, tj. spełnienie warunków wynikających z ww. przepisów §19 rozporządzenia w zw. z art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011. W aktach administracyjnych znajdują się kserokopie zrzutów ekranu wykonanego z aplikacji mobilnej (załączniki do wyjaśnień strony – k. 10 akt), z których wynika wprost, że przedmiotem oferty sprzedaży są lody o różnych smakach. Dodatkowo z regulaminu lojalnościowego również dołączonego do akt, wynika wprost (pod logiem przedsiębiorstwa znajduje się określenie "Lody [...]", a w tekście np. znajdują się informacje o możliwości uzyskiwania informacji o smakach lodów - § 5 regulaminu).

Z tych to powodów Sąd uznał, że organ skupiając się na formalistycznie rozumianym wymogu podania przez stronę skarżącą, że jej produkty są "lodami" pominął ocenę całej aplikacji mobilnej jako narzędzia przeznaczonego do zamawiania lodów.

Zdaniem Sądu tym samym organy naruszyły 77 § 1 k.p.a. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego. Powołany przepis stanowi, że organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

W ponownym postępowaniu organ odwoławczy całościowo dokona analizy stosowanej przez stronę skarżącą aplikacji mobilnej z uwzględnieniem stanowiska Sądu zawartego w niniejszym orzeczeniu.

Z tych to powodów Sąd uchylił zaskarżoną decyzje na podstawie art. 145 §1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329). O kosztach Sad orzekł na podstawie art. 200 i 205 powołanej ustawy zasądzając zwrot uiszczonej opłaty od skargi (200 zł), kosztów opłaty sadowej od pełnomocnictwa i kosztów zastępstwa procesowego (480 zł).Powered by SoftProdukt