drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, Oświata, Prezydent Miasta, oddalono skargę, III SA/Kr 588/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 588/11 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2011-11-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-05-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Bożenna Blitek /przewodniczący/
Dorota Dąbek /sprawozdawca/
Krystyna Kutzner
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 3 par. 1, par. 2 pkt 6, art. 134 par. 1, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 Art. 1 par. 2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 Art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 101 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t. jedn.
Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 Art. 5 ust. 7 pkt 1, art. 14a ust. 1, ust. 2, art. 34b
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożenna Blitek Sędziowie WSA Dorota Dąbek (spr.) NSA Krystyna Kutzner Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. J. na zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej Nr [...] przy ul. "A" na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola Nr [...] w K. skargę oddala

Uzasadnienie

wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 listopada 2011r.

W dniu 9 lutego 2011r. Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr [...] w sprawie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej nr [...], położonego przy ul. A, na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola nr [...] w K. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pismem z dnia 24 lutego 2011r. grupa rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr [...] im. [...] z siedzibą przy ul. B w K wezwała Prezydenta Miasta do usunięcia naruszenia prawa i uchylenie zarządzenia z dnia 9 lutego 2011r. Nr [...]. Zdaniem wzywających, przedmiotowe zarządzenie Prezydenta Miasta rażąco narusza przepisy art. 14a ust. 1, 2 oraz 4 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 34b tej ustawy oraz przepisy art. 42 ust. 1, a także art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 34b tej ustawy.

W dniu 23 marca 2011r. Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr [...] w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Zarządzeniem Nr [...] Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej nr [...], położonego przy ul. A, na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola nr [...] w K. W § 1 tego zarządzenia Prezydent Miasta stwierdził, iż nie znalazł podstaw do uwzględnienia wezwania.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2011r. M. J. wniosła skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2011r. Nr [...] domagając się stwierdzenia jego nieważności. Zaskarżonemu zarządzeniu skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 14a ust. 1 i 2 w zw. z art. 34b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572) na skutek przeznaczenia części budynku położonego przy ul. A w K na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola nr [...] w K na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta w sytuacji, gdy zmiana siedziby publicznego przedszkola samorządowego i wprowadzenie zmian w sieci samorządowych przedszkoli publicznych wymagało uprzedniego podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta zmieniającej uchwałę Nr [...] z dnia [...] 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w której ustalono, że siedziba Samorządowego Przedszkola nr [...] mieści się przy ul. B w K.

Skarżąca podniosła, iż zagadnienie zmiany siedziby przedszkola publicznego ustawodawca powiązał ze zmianą sieci przedszkoli publicznych, o której stanowi przepis art. 14a ustawy o systemie oświaty. Przepis ten określa warunki dotyczące tworzenia sieci przedszkoli, aby umożliwiać wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku przedszkolnego. Ustawodawca określił ścisłe warunki co do odległości od miejsca zamieszkania dzieci do przedszkola, a więc także warunki dotyczące siedziby przedszkola (ust. 2 art. 14a ustawy o systemie oświaty). Z kolei kompetencje w sprawie określenia sieci przedszkoli publicznych ustawodawca powierzył radzie gminy. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnego upoważnienia dla Prezydenta Miasta. Dlatego też skarżąca uważa, że Prezydent Miasta nie może podejmować czynności faktycznych i prawnych prowadzących do przeniesienia przedszkola publicznego – w tym organizować nowej siedziby przedszkola – zanim Rada Gminy nie uchwali stosownej zmiany w sieci przedszkoli. Skarżąca wskazała, iż czynności zmierzające do przeniesienia siedziby Przedszkola nr [...] nie zostały poprzedzone uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany sieci przedszkoli obowiązującej na obszarze Gminy. Nie uległa bowiem zmianie uchwała Rady Miasta Nr [...] z dnia [...] 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nie uległ zmianie określony w tej uchwale adres Przedszkola nr [...] przy ul. B w K (w Załączniku nr 1 do uchwały podano adres ul. C, tj. adres sprzed aktualizacji numeru porządkowego budynku przedszkola). Mając powyższe na względzie skarżąca uważa, że zaskarżone zarządzenie wkroczyło w materię zastrzeżoną dla uchwały Rady Miasta przez co rażąco narusza przepisy art. 14a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. art. 34b tej ustawy. Brak stosownej uchwały Rady Miasta zmieniającej sieć przedszkoli i w konsekwencji adres siedziby Przedszkola nr [...] oznacza zdaniem skarżącej, że zaskarżone zarządzenie narusza prawo.

Skarżąca podkreśliła, iż podstawa prawna powołana w zaskarżonym zarządzeniu nie może stanowić upoważnienia dla organu do przeniesienia siedziby przedszkola publicznego. Zadania organu administracji wynikające z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, a polegające na zapewnieniu warunków działalności przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, odnoszą się do określonego, działającego przedszkola i nie mogą być realizowane poprzez zmianę jego siedziby. Zdaniem skarżącej, przepis art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty zobowiązuje organ prowadzący do zapewnienia placówce warunków działalności, z czego nie można wywodzić upoważnienia do podejmowania czynności zmierzających do przeniesienia siedziby przedszkola publicznego. Skarżąca uważa, iż w ten sam sposób ocenić należy przywołany w zaskarżonym zarządzeniu przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Podkreśliła, że przepis ten nie eliminuje obostrzeń przewidzianych w przepisach ustawy o systemie oświaty przewidzianych dla przekształceń i likwidacji przedszkoli publicznych.

Skarżąca wskazała, iż posiada interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowego zarządzenia Prezydenta Miasta, gdyż jest matką A. J., która podlegała przygotowaniu przedszkolnemu w Przedszkolu nr [...] w latach szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011, a w roku 2011 ukończyła lat 5. Skarżąca podniosła, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzemieniu ustalonym na podstawie art. 1 pkt 15 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2009r. (Dz. U. nr 56, poz. 458), który zaczął obowiązywać od dnia 1 września 2011r., dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Tak określony obowiązek przedszkolny – stosownie do wyników przeprowadzonego naboru – dziecko skarżącej będzie wykonywało w Przedszkolu nr [...]. Skarżąca stwierdziła, iż stosownie do przepisu art. 14b ustawy o systemie oświaty, określono obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego, a w szczególności obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Zdaniem skarżącej, zwłaszcza z punktu widzenia obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola nie jest obojętne, w jakiej lokalizacji jej dziecko będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu w roku szkolnym 2011/2012. Wskutek zmiany siedziby Przedszkola nr [...] zmianie ulegną bowiem warunki wykonywania tego obowiązku po stronie skarżącej. M. J. wyjaśniła, iż w jej przypadku droga do przedszkola zwiększy się z obecnych 150 m do 750 m. Zwiększy się przez to wysiłek niezbędny do wykonania obowiązku nałożonego na skarżącą, polegający na zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu. Skarżąca uważa więc, że zmiana miejsca nauki i przygotowania przedszkolnego ingeruje w jej interes prawny, skoro zwiększy się zakres obowiązków na nią nałożonych.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o odrzucenie skargi, względnie o jej oddalenie jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, iż została ona wniesiona po upływie terminu ustawowego określonego w art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyjaśnił, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało wniesione w dniu 25 lutego 2011r., natomiast skargę wniesiono w dniu 28 kwietnia 2011r., a więc przekroczono termin 60 dni do wniesienia skargi, który w tym wypadku miał zastosowanie, bo jak podaje skarżąca nie otrzymała odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Organ stwierdził, iż taka odpowiedź została wysłana 20 kwietnia 2011r. wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23 marca 2011r. Nr [...] w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem organu, nie ma to jednak znaczenia, gdyż skoro taka odpowiedź nie była wysłana wcześniej, skarżąca zobowiązana była dochować terminu, o którym wyżej mowa.

Uzasadniając z kolei wniosek o oddalenie skargi Prezydent Miasta podniósł, iż zaskarżonym zarządzeniem nie przeniósł siedziby Przedszkola nr [...] z ul. B na ul. A, a jedynie podjął na podstawie przepisów dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym) oraz przepisów przyznających organowi wykonawczemu kompetencje w zakresie zapewnienia warunków działania szkoły, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) decyzję w kwestii podjęcia działań technicznych i remontowych w budynku na ul. A, aby w przyszłości móc umieścić tam przedszkole i utworzyć zespół szkolno-przedszkolny. Prezydent Miasta stwierdził, iż zaskarżone zarządzenie jest oparte na podstawach prawnych, których nie sposób kwestionować, a jego treść wyraźnie wskazuje, że nie przenosi ono siedziby przedszkola a jedynie przygotowuje warunki na usytuowanie przedszkola w budynku przy ul. A i stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu zapewnienie warunków technicznych i lokalowych pod ewentualne przeniesienie przedszkola i przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2011/2012. W ocenie Prezydenta Miasta, są to więc działania związane z gospodarowaniem mieniem gminy, wykonywaniem prac i remontów na obiektach gminnych.

Prezydent Miasta stwierdził, iż ma świadomość, że przeniesienie siedziby przedszkola wymaga zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (uchwała Nr [...] z dnia [...] 2011r.). Organ wyjaśnił, iż zmiany siedziby były zawsze dokonywane poprzez zmianę uchwały o sieciach, a obecnie procedowana jest uchwała zmieniająca w/w uchwałę z dnia [...] 2011r. w zakresie zmiany siedziby przedmiotowego Przedszkola Nr [...], jak również dwóch innych.

Prezydent Miasta nie zgodził się z podniesionym w skardze argumentem, iż zaskarżone zarządzenie powinno być poprzedzone uchwałą rady o zmianie sieci. Zdaniem organu, powinno być odwrotnie – najpierw zarządzenie przygotowujące warunki pod zmianę siedziby przedszkola a dopiero następnie uchwała rady gminy przenosząca tą siedzibę. Prezydent Miasta stwierdził, iż to organ wykonawczy gminy winien zainicjować zmianę siedziby i podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy i w ramach tych działań może podejmować różne niezbędne czynności, w tym rzeczone zarządzenie, z uwagi na to, iż prawie zawsze od organu wykonawczego gminy wychodzi inicjatywa zmiany siedziby, gdyż powodem takich zmian są często sprawy mieszczące się w zakresie kompetencji organu wykonawczego, jak np. problemy lokalowe, złe warunki techniczne budynku, utrata prawa do nieruchomości, sprzedaż mienia gminnego i wiele innych prawie zawsze związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

Prezydent Miasta wskazał, iż zaskarżone zarządzenie było przedmiotem badania w ramach nadzoru przez Wojewodę, który jednak nie znalazł podstaw prawnych do stwierdzenia jego nieważności. W obszernym piśmie do Prezydenta Miasta organ nadzoru uznał jednak, że do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli zarządzenie to jest bezprzedmiotowe i niewykonalne.

Prezydent Miasta podniósł również, iż nie nastąpiła zmiana statutu Przedszkola nr [...] w zakresie siedziby, której to zmiany dokonują organa przedszkola, a mianowicie rada pedagogiczna i rada przedszkola, gdyż taką zmianę można wprowadzić dopiero po podjęciu i zrealizowaniu wspomnianej wyżej uchwały rady o zmianie sieci.

Na rozprawie w dniu 24 listopada pełnomocnik skarżącej przedłożył dowód nadania skargi, na którym widnieje stempel urzędu pocztowego [...] z datą "26.04.2011 r." Pełnomocnik organu nie zakwestionował prawidłowego terminu wniesienia skargi. Pełnomocnik skarżącej wyjaśnił również, iż przedszkole w dalszym ciągu funkcjonuje pod starym adresem, ale jest stopniowo wygaszane przez ograniczenie zatrudnienia i naboru nowych dzieci do najmłodszych grup.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 145, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej ustawą p.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej, a stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Jednocześnie w oparciu o art. 134 § 1 ustawy p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną. W ramach tej kognicji Sąd bada czy przy wydaniu zaskarżonego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania.

Kontrolę Sądu w niniejszej sprawie zainicjowała skarga M. J. wniesiona w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm., zwana dalej u.s.g.).

Dokonując oceny dopuszczalności tej skargi Sąd uznał, że została ona wniesiona w wymaganym terminie, z zachowaniem poprzedzających jej wniesienie wymogów proceduralnych w postaci wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia oraz pochodzi od podmiotu mającego legitymację skargową w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g., przyjmując za zasadne w tej ostatniej kwestii argumenty powoływane przez skarżącą będącą rodzicem dziecka uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola nr [...] w K. Odnośnie terminu wniesienia skargi pełnomocnik skarżącej wyjaśnił na rozprawie przed Sądem w dniu 24 listopada 2011r., że skarga do sądu została wniesiona pocztą za pośrednictwem organu administracyjnego. Skarga ta została nadana na poczcie w dniu 26 kwietnia 2011r. Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, że skarga została złożona w wymaganym terminie 60 dni od dnia wezwania, tj. od dnia 25 lutego 2011r. (por. uchwałę NSA z 2 kwietnia 2007r., II OPS 2/07, ONSAiWSA z 2007r., nr 3, poz. 60).

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie była zgodność z prawem objętego skargą zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2011r. Nr [...] w sprawie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej nr [...], położonego przy ul. A, na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola nr [...] w K.

W niniejszej sprawie kontrola legalności zaskarżonego zarządzenia wymagała uprzedniego rozstrzygnięcia jego charakteru prawnego w kontekście dopuszczalności jego zaskarżenia do sądu administracyjnego w trybie art. 101 u.s.g. Zaskarżone zarządzenie zostało podjęte na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zaskarżone zarządzenie stanowi akt administrowania mieniem komunalnym, które ma służyć gminie dla realizacji jej zadań zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji publicznej. Jest zatem aktem wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 101 u.s.g. W orzecznictwie słusznie podkreśla się konieczność szerokiego rozumienia tego pojęcia. Zwraca się uwagę, że działalność gmin również w odniesieniu do mienia komunalnego nie opiera się wyłącznie na przepisach prawa cywilnego, lecz ze względu na publicznoprawny status gmin i mienia komunalnego działalność ta opiera się też na przepisach prawa samorządowego (por. uchwałę TK z 14 września 1994r., W 10/94, OTK 1994, cz. II, poz. 44 i 46; wyrok NSA z 17 maja 1999r., OSA 1/99, ONSA 1999, nr 4, poz. 109 oraz wyrok SN z 3 października 2002r., III RN 154/01, OSNP z 2003r., nr 17, poz. 409). Gospodarowanie mieniem komunalnym jest jednym ze sposobów realizowania przez gminę jej zadań publicznych. Akt ustalający zasady tego gospodarowania, którym jest zaskarżone zarządzenie Prezydenta, stanowi zatem akt z zakresu administracji publicznej, pomimo, że w przyszłości zmierza do wywołania nie tylko skutków administracyjnoprawnych w postaci zmiany siedziby przedszkola (po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały), ale również skutków cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze uznać zatem należy, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i podlega rozpoznaniu przez Sąd, zaskarżone zarządzenie ma bowiem charakter aktu w sprawie z zakresu administracji publicznej naruszającego interes prawy skarżącej w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. w związku z art. 3 §2 pkt 6 ustawy p.p.s.a.

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonego zarządzenia Sąd doszedł do przekonania, że wbrew twierdzeniom skarżącej nie narusza ono prawa materialnego. Zaskarżone zarządzenie stanowi formę działania Prezydenta w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w związku z realizacją zadań gminy związanych z edukacją publiczną. Zaskarżonym zarządzeniem Prezydent Miasta nie przeniósł siedziby Przedszkola nr [...] z ul. B na ul. A, co zresztą potwierdziła sama skarżąca przyznając, że po wydaniu tego zarządzenia siedziba przedszkola nie uległa zmianie. Nieuzasadnione są zatem zarzuty skargi naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 14a ust. 1 i 2 w zw. z art. 34b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572) na skutek przeznaczenia części budynku położonego przy ul. A w K na potrzeby związane z działalnością Samorządowego Przedszkola nr [...] w K na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta w sytuacji, gdy zmiana siedziby publicznego przedszkola samorządowego i wprowadzenie zmian w sieci samorządowych przedszkoli publicznych wymagało uprzedniego podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta zmieniającej uchwałę Nr [...] z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w której ustalono, że siedziba Samorządowego Przedszkola nr [...] mieści się przy ul. B w K.

Zaskarżone zarządzenie nie dokonywało zmian w tej uchwale, ani jej nie zastępowało. Zostało ono podjęte na podstawie przepisów dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym) oraz przepisów przyznających organowi wykonawczemu kompetencje w zakresie zapewnienia warunków działania placówki oświatowej, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Jego celem było zainicjowanie działań technicznych przygotowujących warunki na usytuowanie przedszkola w budynku przy ul. A. Gospodarowanie mieniem komunalnym jest sformułowaniem bardzo szerokim, które pozwala organowi wykonawczemu gminy na samodzielne działanie i podejmowanie wszystkich koniecznych decyzji gospodarczych co do mienia gminy, bez uzyskania zgody czy też opinii rady gminy, z wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone wyraźnie do kompetencji rady gminy.

Dokonując kontroli legalności zaskarżonego zarządzenia Sąd doszedł do przekonania, że Prezydent Miasta umocowany był do jego podjęcia na podstawie wskazanych w tym zarządzeniu i przytoczonych powyżej podstaw prawnych i nie wykroczył poza stworzone tymi podstawami prawnymi ramy przyznanych mu ustawowo kompetencji. Treść zarządzenia wskazuje, że nie przenosi ono siedziby przedszkola, a jedynie przygotowuje warunki na usytuowanie przedszkola w budynku przy ul. A. Zaskarżony akt stanowi zatem prawidłowe zastosowanie przez organ wykonawczy gminy upoważnienia do działania związanego z gospodarowaniem mieniem gminy, wykonywaniem prac i remontów obiektów gminnych w celu zapewnienie warunków technicznych i lokalowych pod ewentualne przeniesienie przedszkola.

Powyższy pogląd potwierdza późniejszy tok postępowania w niniejszej sprawie. Kwestia zmiany siedziby przedszkola była bowiem rozważana przez Radę Miasta na sesji w dniu [...] 2011r., lecz Rada nie zmieniła siedziby Przedszkola nr [...] (poprawka Klubu Radnych Miasta PO RP do projektu uchwały, druk nr 294, k. 66, k. 73 oraz k. 64 akt sądowych). Potwierdza to fakt, że zaskarżone zarządzenie, wbrew zarzutom skargi, nie zmieniało siedziby przedszkola i nie zastępowało przez to, w sposób nieuprawniony, Rady Miasta, władnej do podjęcia tego rodzaju rozstrzygnięcia.

Nieuzasadniony jest także zarzut skargi, że zaskarżone zarządzenie powinno być poprzedzone uchwałą rady o zmianie sieci przedszkoli. Zaskarżone zarządzenie ma na celu przygotowanie warunków technicznych umożliwiających ewentualne przeniesienie siedziby przedszkola, stanowi ono zatem jeden z elementów uzasadnienia dla ewentualnego późniejszego podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały o zmianie siedziby przedszkola, która będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy do takiej zmiany zaistnieją zarówno przesłanki merytoryczne, jak i warunki techniczne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty Sąd doszedł do przekonania, że zaskarżone zarządzenie Prezydenta Miasta jest zgodne z prawem. Z tego powodu skarga została oddalona na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.



Powered by SoftProdukt