drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 90/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 1 i par. 2, art. 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2007r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 lipca 2007r. odrzucił zażalenie D. W. i M. W. na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007r., jako wniesione po terminie.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że odpis postanowienia z dnia 5 czerwca 2007r. został doręczony adw. J. W. pełnomocnikowi D. i M. W. w dniu 14 czerwca 2007r., zaś zażalenie zostało przez skarżących wniesione w dniu 9 lipca 2007r., czyli po upływie terminu zakreślonego w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a).

Zażalenie na postanowienie z dnia 25 lipca 2007r. wniosła skutecznie M. W. Podniosła, że zaskarżone postanowienie jest niesprawiedliwe i rażąco narusza jej prawa materialne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Z akt sprawy wynika, że D. i M. W. reprezentowani są w niniejszej sprawie przez pełnomocnika z urzędu adw. J. W.. Zatem pełnomocnikowi został doręczony odpis postanowienia z dnia 5 czerwca 2007r. w dniu 14 czerwca 2007r. (k. 185). Natomiast zażalenie wniesiono w dniu 9 lipca 2007r.(k. 191) czyli po upływie terminu siedmiu dni zakreślonego dla tej czynności procesowej. Wobec tego Sąd pierwszej instancji zgodnie z prawem odrzucił zażalenie D. i M. W. jako wniesione z uchybieniem terminu.

Zażalenie nie podnosi żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia. Ogólne stwierdzenia wnoszącej zażalenie, że rozstrzygnięcie jest niesprawiedliwe i narusza jej prawa materialne nie daje podstaw do uwzględnienia zażalenia.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt