drukuj    zapisz    Powrót do listy

6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, III SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 1311/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 8 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. F. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia [...] r. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat służby wojskowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

P. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia [...] r. uzasadniające odmowę do zaliczenia do wysługi lat nadterminowej służby wojskowej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Ł. wniósł o odrzucenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem jej wniesienie było niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 2 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność, rozszerzają przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

W niniejszej sprawie z treści wniesionej przez P. F. skargi wynika, że dotyczy ona nie zaliczenia okresu nadterminowej służby wojskowej, odbytej przez skarżącego, do stażu służbowego funkcjonariusza, na potrzeby dodatku za wysługę lat.

Przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1761 ze zm.) nie przewidują podstaw prawnych do wydania decyzji zaliczającej bądź odmawiającej zaliczenia funkcjonariuszowi służby więziennej okresów służby i pracy podlegających uwzględnieniu przy ustalaniu stażu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat. W związku z powyższym uznać należy, iż ustalenie stażu służbowego funkcjonariusza, na potrzeby zarówno nagrody jubileuszowej, jak również dodatku za wysługę lat jest po prostu istotnym elementem postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie o przyznanie określonego świadczenia pieniężnego i nie stanowi w związku z tym przedmiotu odrębnej sprawy administracyjnej. Za powyższym stanowiskiem przemawia również fakt, iż jeżeli ustalenie stażu służbowego funkcjonariusza miałoby wynikać z odrębnej decyzji bezzasadne byłoby zobowiązywanie funkcjonariusza do udowodnienia tego faktu przed organem właściwym do wydania decyzji. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Łd 268/07, niepublikowany; wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2004 r., sygn. akt II SA 1920/03, LEX 160305).

Powyższe wskazuje, iż pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł., dotyczące zaliczenia nadterminowej służby wojskowej P. F. nie mieści się w katalogu aktów lub czynności określonym w art. 3 § 2 powołanej ustawy. W związku z powyższym skargę P. F. uznać należy za niedopuszczalną.

Natomiast stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy, sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę.

T.P.Powered by SoftProdukt