drukuj    zapisz    Powrót do listy

6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Finanse publiczne, Regionalna Izba Obrachunkowa, Oddalono skargę, V SA/Wa 1475/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1475/13 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2013-07-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabella Janson /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Finanse publiczne
Sygn. powiązane
II GSK 2338/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04
Skarżony organ
Regionalna Izba Obrachunkowa
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2009 nr 157 poz 1240 art. 149 ust. 1; art. 249 ust. 1
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dz.U. 2010 nr 80 poz 526 art. 49
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1590 art. 67
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Sędzia WSA - Izabella Janson (spr.), Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2013 r. sprawy ze skargi Województwa [...] na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa; oddala skargę.

Uzasadnienie

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Województwo [...] (zwane dalej stroną skarżącą) uchwałą Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] orzekło o nieważności uchwały Nr [...] Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa [...] na 2013 roku w części dotyczącej wydatków:

- w kwocie 144.920 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...] - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

- w kwocie 1.261.233 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

- w kwocie 439.870 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie "usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych",

z powodu istotnego naruszenia art. 49 ust.1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie województwa oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- ustaliło wydatki budżetu Województwa [...] na 2013 rok w kwocie 2.937.905.060 zł planowany deficyt budżetu Województwa na 2013 rok w kwocie 84.204.484 zł i przychody z kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 42.102.562 zł oraz

umorzyło postępowanie nadzorcze, wszczęte uchwałą Nr [...] z dnia [...] marca 2013 r. w części dotyczącej wydatków w kwocie 160.947 zł przeznaczonych na "realizację zadań z zakresu administracji rządowej (finansowanych środkami własnymi), na wynagrodzenie osób przejętych od Wojewody [...] realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej", ujętych w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie".

Powyższe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym.

W dniu 18 lutego 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] doręczono uchwałę Nr [...] Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa [...] na 2013 rok.

Badając przedmiotową uchwałę kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] ustaliło, iż ww. uchwałą dokonano zmian budżetu Województwa na 2013 rok, polegających m.in. na:

1. zwiększeniu wydatków w kwocie 144.920 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...] zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

2. zwiększeniu wydatków w kwocie 1.261.223 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

3. zwiększeniu wydatków w kwocie 439.870 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie "usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

4. zwiększeniu wydatków w kwocie 160.947 zł przeznaczonych na "realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami własnymi, na wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody [...] realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej", ujętych w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie".

Jednocześnie Kolegium ustaliło, że plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok nie uległ zmianie. Również łączna kwota planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok nie uległa zwiększeniu – co wynika z załącznika Nr 5 do badanej uchwały.

Organ nadzoru ustalił również, że zadania majątkowe:"Wymian zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...]" i "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania" nie były dotychczas planowane w budżecie Województwa na 2013 rok.

Kolegium wszczęło postępowanie nadzorcze i wezwało Sejmik Województwa [...] do naprawy we własnym zakresie uchwały budżetowej Województwa na 2013 rok i wyznaczyło termin jej naprawy we własnym zakresie do 4 kwietnia 2013 r.

Wobec tego, iż w terminie tym do organu nadzoru nie wpłynęła uchwała naprawiająca wskazane nieprawidłowości, Kolegium orzekło o jej nieważności w części dotyczącej wydatków:

- w kwocie 144.920 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...] zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

- w kwocie 1.261.223 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne",

- w kwocie 439.870 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie "usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi", ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych".

Kolegium stwierdziło, że przyjęty w badanej uchwale sposób finansowania ze środków własnych Województwa [...] zadań zleconych z zakresu administracji w sposób istotny narusza:

- art. 49 ust. 1 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z których wynika, że jednostka samorządu terytorialnego finansuje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z dotacji celowych z budżetu państwa, których wysokość winna zapewnić realizację tych zadań (ust.1). Dotacje te powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań (ust.5),

- art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, wg którego "Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów",

- art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że finansowanie zadań zleconych winno następować w ramach planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wskazało, iż plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu odrębnymi ustawami opracowuje Zarząd, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Województwo zaś nie otrzymało dotacji na cele wskazane w badanej uchwale.

Kolegium zauważyło, że w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami nie otrzyma z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości zapewniającej terminowe i pełne wykonanie tych zadań, przysługuje jej prawo dochodzenia należności w postępowaniu sądowym na podstawie art.49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazało też iż orzeczenie o nieważności przewidzianych wydatków skutkowało zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 1.846.013 zł i o tę kwotę zostały zmniejszone planowane przychody z budżetu z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym, jako źródło finansowania planowego deficytu budżetu Województwa.

Odnośnie zaś ujętych w ww. uchwale Nr [...], wydatków w kwocie 160.947 zł przeznaczonych na "realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami własnym, na wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody [...] realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" (dział 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie"), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] ustaliło, że w wyniku zmiany uchwały budżetowej Województwa [...] z dnia [...] marca 2013 r., wydatki te zostały wyeliminowane, co mając na uwadze uznało, iż dalsze postępowanie w tym zakresie jest bezprzedmiotowe.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] wskazało art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) i art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)

Pismem z 17 maja 2013 r., Województwo [...] wniosło skargę na ww. orzeczenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W skardze strona skarżąca zarzuciła zaskarżonemu rozstrzygnięciu nadzorczemu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] naruszenie:

- art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- art. 49 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz

- art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

poprzez ich błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie przez przyjęcie, że finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków własnych Województwa, na które nie otrzymało środków finansowych z budżetu państwa i które nie zostały ujęte w planie finansowym, stanowi istotne naruszenie tych przepisów.

Wniosło o uchylenie § 1 uchwały nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. orzekającej o nieważności:

1. Uchwały nr [...] Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa [...] w części dotyczącej wydatków:

- w kwocie 144.920 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...] zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnym" ujęte w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01008 "Melioracje wodne".

- w kwocie 1.261.223 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Dokumentacja, wykup, odszkodowania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" ujęte w dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01008 "Melioracje wodne"

- w kwocie 439.870 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie "usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" ujęte w dziale 010 :Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi wskazało, iż w 2012 r. Samorząd Województwa realizował wynikające z ustawy Prawo wodne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Były to zadania polegające na usuwaniu następstw klęsk żywiołowych, wypłacie odszkodowań oraz zadania inwestycyjne związane z budową i bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Charakter i zakres zadań sprawił, że były one realizowane na przestrzeni całego 2012 r., a ich waga i znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i uniknięcia zagrożenia powodziowego sprawiły, że nie można było odstąpić od ich wykonywania. O przewidywanej kwocie dotacji celowej na realizację tych zadań, w oparciu o dyspozycję art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych [...] Urząd Wojewódzki poinformował Urząd Marszałkowski Województwa [...] pismem z dnia 24 października 2011 r.

W załączonym do pisma projekcie planu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012 w obszarze melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi, ujęte zostały kwoty środków pieniężnych mające zapewnić realizację zleconych zadań i pokryć ich koszty. W trakcie wykonywania budżetu Wojewoda zwiększył dotacje na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (rozdz. 01008 §6510; rozdz. 01078 §2210) o kwotę 10.115.245 zł. W kwocie zaplanowanej dotacji znajdowała się również kwota 1.846.012.17 zł.

Zgodnie z zawartymi z Województwem [...] umowami o sfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa powyższych zadań Wojewoda [...] zobowiązał się przekazać dotacje celowe na sfinansowanie zadania objętego poszczególną umową po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez beneficjenta reprezentowanego przez Dyrektora WZMiUW w [...].

Mimo, że wnioski o przekazanie dotacji wraz z załączonymi rozliczeniami były składane od 12 do 18 grudnia 2012 r. dotacja celowa wpłynęła na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dopiero 31 grudnia 2012 r. o godz.11.57 po czym po przekazaniu jej do WZMiUW, jednostki realizującej zadania i zobowiązanej do dokonania płatności środki wpłynęły na jego konta dopiero 2 stycznia 2013.

Powyższy stan sprawił, że w świetle art. 168 ustawy o finansach publicznych zyskały one charakter dotacji niewykorzystanej do końca roku i podlegającej zwrotowi zgodnie z § 4 ust. 7 każdej umowy.

Dotacja została zwrócona w dniach 14 i 15 stycznia 2013 r.

Ponieważ w wyniku realizacji zadań z obszaru melioracji, budowy urządzeń wodnych, wypłaty odszkodowań i usuwania skutków powodzi powstały w 2013 r. termin zapłaty wymagalnych zobowiązań względem wykonawców (faktury i rachunki, których termin zapłaty upływał najpóźniej 18 stycznia 2013 r.) a Wojewoda [...] mimo trzykrotnych wystąpień Marszałka Województwa, nie przekazał dotacji na ich pokrycie zobowiązań uchwałą Sejmiku Województwa Nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r. dokonana została zmiana budżetu Województwa na 2013 r. poprzez przesunięcie własnych środków finansowych na realizację wymagalnych zobowiązań.

Strona skarżąca wskazała, iż stanowisko Kolegium Izby kwestionujące możliwość finansowania przez Województwo [...] zadań z zakresu administracji rządowej ze środków własnych zamiast z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jest błędne. W przypadku bowiem gdy przekazane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające jednostka samorządu terytorialnego zmuszona jest do przejściowego finansowania tych zadań z własnych środków.

Według strony skarżącej żaden z przepisów ustawy o samorządzie województwa nie zwalnia Województwa z obowiązku wykonywania zadań zleconych ustawami, gdy nie otrzyma ono dotacji zapewniającej pełne i terminowe ich wykonanie. Przeciwnie gdyby Województwo nie wykonało tych zadań pomimo braku należnej dotacji Prezes Rady Ministrów w trybie art. 85 ustawy o samorządzie województwa mógłby zawiesić organy województwa i ustanowić zarząd komisarycznych. Także z formularzy sprawozdań budżetowych Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej z pozycji "wydatki podlegające refundacji" wynika, że dysponent środków budżetu państwa winien zwrócić jednostce samorządu terytoruialnego jej środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W odpowiedzi na skargę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Uzupełnieniem tego zapisu jest treść art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a), w którym wskazano, iż sądy administracyjne stosują środki określone w ustawie. Powyższe regulacje określają podstawową funkcję sądownictwa i toczącego się przed nim postępowania. Jest nią – bez wątpienia – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez działalność kontrolną polegającą na zbadaniu, czy organ administracji publicznej nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące do jego wydania nie jest obciążone wadami uzasadniającymi jego uchylenie.

Dokonując oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia w powyższym zakresie Sąd nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych niż zadania własne. W tym wypadku ustawa określa tryb przekazywania jednostce samorządu terytorialnego zadań zleconych oraz sposób ich wykonywania.

Z treści art.49 ust. 1 i 3 ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań, których kwoty ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

Z treści art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostka samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym

Art. 149 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią, że wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

Art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że w przypadku nieprzyznania przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego dotacji w wysokości umożliwiającej pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych.

Art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.

Tymczasem uchwałą z dnia [...] lutego 2013 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej Województwa [...] na 2013 rok polegające na: zwiększeniu wydatków w kwocie 144.920 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...] zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne", zwiększeniu wydatków w kwocie 1.261.223 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01008 "Melioracje wodne", zwiększeniu wydatków w kwocie 439.870 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresu "usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi" dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych".

Jednocześnie plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok nie uległ zmianie, również łączna kwota planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok nie uległa zwiększeniu. Również zadania majątkowe: "Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece [...] w [...]" i "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania" nie były planowane w budżecie Województwa na 2013 rok, co wynika z treści załączników Nr 1 i 5 do uchwały.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu odrębnymi ustawami opracowuje Zarząd, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Województwo, na co zasadnie wskazał organ, nie otrzymało dotacji na cele wskazane w badanej uchwale.

Taka sytuacja nie może zostać zaakceptowana z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Budżet jest planem finansowym, stanowiącym w roku budżetowym podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a zarazem wyznacznikiem legalności działania w zakresie oceny, czy doszło do wydatkowania środków publicznych bez upoważnienia albo przekroczenia zakresu upoważnienia.

Art. 249 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje zaś do przygotowania planu finansowego wykonywania zadań zleconych.

Określony w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o dochodach samorządu terytorialnego sposób wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych ustawami ma na celu zapewnienie pełnego pokrycia przez Państwo kosztów realizacji jego zadań, a tym samym ochronę finansów jednostki samorządu terytorialnego. Ewentualne finansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zleconych ustawami zadań ze środków własnych, co słusznie podkreślił organ, wiązałoby się ze zwiększeniem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonywania zleconych zadań (ust. 5) W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym (ust 6.)

Z możliwości wskazanych w ust. 6 powołanego wyżej artykułu strona skarżąca skorzystała składając przeciwko Skarbowi Państwa- Wojewodzie [...] pozew do Sądu Okręgowego w [...] (k. 170-184 akt sądowych).

Z tych też względów należy zgodzić się z RIO, że uchwała Sejmiku Województwa [...] w sposób istotny narusza przepisy wymienione w zaskarżonej uchwale i zasadnie Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jej nieważność.

Sąd stwierdza również, że postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa materialnego.

Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez organ przepisów postępowania, które zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 c) p.p.s.a. powinno prowadzić do uwzględnienia skargi. Należy bowiem podkreślić, że stosownie do treści powołanego wyżej przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a podstawą do uwzględnienia skargi może być naruszenie przepisów postępowania tylko wtedy, gdy uchybienie to wywarło istotny wpływ na wynik sprawy.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu i skarga polega oddaleniu jako niezasadna. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 p.p.s.a orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt