drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Izba Skarbowa, Odrzucono skargę, I SA/Bk 378/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 378/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2021-09-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2021-08-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Anna Dziemianowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 par. 3, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2021 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić ze środków finansowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skarżącej A. D. kwotę 1.440 (tysiąc czterysta czterdzieści) złotych – uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. ,

Uzasadnienie

W związku ze skargą, wniesioną przez A. D. (dalej jako: "skarżąca" bądź "strona") na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 31 sierpnia 2021 r., wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1.440 zł, stosowanie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jej uiszczenia, jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Równocześnie, zarządzeniem z tej samej daty, wezwano stronę do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przez podanie numeru PESEL. Również w tym przypadku zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. – dalej jako: "p.p.s.a.").

Powyższe wezwania doręczono upoważnionemu pracownikowi pod adresem kancelarii pełnomocnika skarżącej – adw. P. P. – w dniu 6 września 2021 r. (k. 22 akt sądowych).

Termin do uzupełnienia ww. braków upływał zatem w dniu 13 września 2021 r.

W dniu 10 września 2021 r. pełnomocnik skarżącej nadał w placówce pocztowej do tut. Sądu pismo zawierające numer PESEL strony.

W dniu 14 września 2021 r. skarżąca uiściła na rachunek Sądu kwotę 1.440 zł tytułem opłaty od skargi w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym.

Wyjaśnić należy, że skarżąca, inicjując postępowanie sądowoadministracyjne, zobowiązana była do uiszczenia wpisu od skargi. Podstawę prawną do wezwania o wpis sądowy w tym zakresie stanowi przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przypomnieć należy, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 31 sierpnia 2021 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1.440 zł. W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia, jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 września 2021 r., a zatem termin do uzupełnienia wpisu od skargi upływał w dniu 13 września 2021 r. Skarżąca uiściła wpis po terminie, tj. w dniu 14 września 2021 r.

Wyjaśnić należy, że skarga zawierała także brak formalny w postaci niepodania numeru PESEL strony. Obowiązek w tym zakresie wprowadza art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a., w którym wymieniono enumeratywnie elementy pierwszego pisma wnoszonego do sądu (w tym skargi), wśród których znalazł się numer PESEL strony skarżącej będącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.). W tym zakresie strona uzupełniła brak formalny poprzez podanie numeru PESEL w zakreślonym przez Sąd terminie, tj. w dniu 10 września 2021 r.

W konsekwencji nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł w pkt 1 sentencji postanowienia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu wpisu Sąd wydał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.aPowered by SoftProdukt