drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 2026/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2026/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-05-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Grzelak /przewodniczący/
Pamela Kuraś-Dębecka
Piotr Borowiecki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 76/11 - Wyrok NSA z 2012-02-29
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. art. 7, 77 par. 1, 80, 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2010 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...], Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2009 r. sprawy z wniosku skarżącej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Panel perforowany" nr [...], udzielonego na rzecz J. J., działając na podstawie art. 103 w zw. z art. 102 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej także p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. – oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji w/w wzoru przemysłowego (pkt 1 decyzji) oraz przyznał J. J. od spółki [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 1.600 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2 decyzji).

Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżąca spółka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] wystąpiła do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Panel perforowany" nr [...], udzielonego w dniu [...] marca 2005 r., z pierwszeństwem od dnia [...] kwietnia 2004 r., na rzecz J. J.. Jako podstawę wniosku strona wskazała przepisy art. 102 i art. 103 p.w.p., zarzucając spornemu rozwiązaniu brak nowości. Interes prawny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p. strona wnioskująca wywiodła z treści pozwu do Sądu Okręgowego w [...], w którym powód – J. J., uprawniony do spornego prawa, domaga się zakazania wnioskodawcy naruszania tego prawa i żąda od wnioskodawcy odszkodowania. Na okoliczność braku nowości spornego wzoru przemysłowego skarżąca spółka przedstawiła dowody w postaci rysunku listwy wentylacyjnej typu 311 (k. 21), faktury na wykonanie oprzyrządowania do produkcji listew i faktur sprzedaży listew (k. 9-18 akt administracyjnych).

Następnie pismem procesowym z dnia [...] maja 2008 r. skarżąca spółka, uzupełniając swój wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego, przedłożyła do akt sprawy pisemne oświadczenia swoich kontrahentów handlowych: [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...],[...] J., M. W. R. Sp. jawna z siedzibą w [...] oraz W. i P. K. – [...] w [...], zawierające zapewnienia w/w przedsiębiorców dotyczące zakupu w kwietniu i maju 2003 r. listwy wentylacyjnej typu 311, jak na rysunku wskazanym w owych oświadczeniach, z jednoczesnym powołaniem się na numery stosownych faktur Vat (vide: k. 29-31 akt administracyjnych).

J. J., jako uprawniony z rejestracji spornego wzoru przemysłowego nr [...], w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie, nie zgadzając się z postawionym zarzutem braku nowości - wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu uprawniony wskazał, iż materiał przedłożony przez skarżącą spółkę nie świadczy o braku nowości spornego wzoru przemysłowego.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP w dniu [...] listopada 2009 r. strony podtrzymały swoje uprzednio zajmowane stanowiska. Urząd zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia faktur mających świadczyć o zakupie listew typu 311.

Przy piśmie procesowym z dnia [...] kwietnia 2009 r. pełnomocnik skarżącej spółki, w odpowiedzi na wezwanie organu, nadesłał faktury Vat nr [...],[...] i [...], o których mowa była w pisemnych oświadczeniach kontrahentów spółki.

Na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2009 r. strony podtrzymały wcześniejsze stanowiska. Wobec faktu, że na żadnej z faktur załączonych przez wnioskodawcę do akt sprawy nie zostały wymienione listwy typu 311, Przewodnicząca Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP zapytała w toku rozprawy pełnomocnika wnioskodawcy, czy jest w stanie przedstawić fakturę lub faktury mające świadczyć o wprowadzeniu do obrotu listew typu 311 przed datą pierwszeństwa spornego wzoru przemysłowego, tj. przed dniem [...] kwietnia 2004 r. W odpowiedzi pełnomocnik strony skarżącej stwierdził, że nie jest w stanie przedstawić faktur, w których byłyby wymienione listwy typu 311.

W wyniku rozpatrzenia sprawy na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2009 r. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 103 w zw. z art. 102 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – oddalił wniosek skarżącej spółki o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Panel perforowany" nr [...].

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie sporny wzór przemysłowy został zgłoszony do rejestracji [...] kwietnia 2004 r., a więc zastosowanie w sprawie będą miały przepisy ustawy - Prawo własności przemysłowej. Organ, powołując się na poglądy doktryny i orzecznictwo, stwierdził, że interes prawny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p., posiada pozwany o naruszenie prawa wyłącznego. W związku z tym organ uznał, iż skarżąca spółka, jako wnioskodawca, legitymuje się interesem prawnym, ponieważ przed Sądem Okręgowym w [...] toczy się postępowanie z powództwa uprawnionego z rejestracji spornego wzoru o naruszenie przez wnioskodawcę prawa z rejestracji tego wzoru. Przechodząc do merytorycznej oceny ustawowych warunków wymaganych do udzielenia prawa z rejestracji na rozpatrywany wzór przemysłowy – Urząd Patentowy RP - powołując się na treść przepisu art. 102 ust. 1 p.w.p. i 103 ust. 1 p.w.p. - wskazał na cechę istotną spornego wzoru przemysłowego (perforacja w postaci szczelin umieszczonych na ściankach panelu). Ustosunkowując się do materiału dowodowego mającego świadczyć o braku nowości spornego wzoru, organ stwierdził, że wskazane przez skarżącą spółkę dowody świadczące o wykonaniu przez spółkę [...] Sp. z o.o. w [...] dla wnioskodawcy oprzyrządowania do produkcji listew (nawet gdyby korzystnie dla wnioskodawcy założyć, że oprzyrządowanie służy m.in. do wytwarzania listew typu 311) nie stanowią dowodu na okoliczność wprowadzenia do obrotu listew typu 311 przed datą pierwszeństwa spornego wzoru. Z kolei odnosząc się do przedłożonych przez stronę skarżącą w toku postępowania faktur, Urząd Patentowy RP wskazał, że w fakturach Vat nr [...] (k. 12 akt administracyjnych) i nr 1130 (k. 11) wymienione są listwy wentylacyjne kolejno: typu 580 i 347 oraz 347 i 348, natomiast nie jest wymieniona listwa wentylacyjna typu 311. W tej sytuacji organ uznał, że faktury te nie świadczą o sprzedaży listwy typu 311. Ponadto organ, ustosunkowując się do złożonych w toku postępowania oświadczeń, stwierdził, że w oświadczeniach o zakupie listew typu 311 powołano się na faktury o numerach: FV 438, FV 506 i FV 558, z których wynika m.in., że wnioskodawca sprzedał listwy wentylacyjne kolejno typu: 345, 347 oraz 580, 346 i 347. Organ wskazał, że na rozprawie pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, że nie jest w stanie przedłożyć faktur na okoliczność sprzedaży listew typu 311. Ponadto Urząd Patentowy RP wskazał w uzasadnieniu decyzji, iż w piśmie z dnia [...] sierpnia 2009 r., złożonym na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2009 r., uprawniony z rejestracji spornego wzoru stwierdził m.in., że Sąd Okręgowy w [...] badający sprawę naruszenia spornego prawa napisał m.in., że "pozwany nie wykazał, aby stworzony przez niego produkt w postaci listwy wentylacyjnej typu 311 został udostępniony publicznie, zanim powód dokonał rejestracji prawa z wzoru przemysłowego pn: "Panel perforowany". W konsekwencji Urząd Patentowy RP uznał, że skarżąca spółka nie wykazała, aby przed datą pierwszeństwa spornego wzoru przemysłowego, tj. przed dniem [...] kwietnia 2004 r. wprowadziła do obrotu listwę wentylacyjną typu 311, co daje podstawę do oddalenia wniosku o unieważnienie spornego wzoru na mocy art. 103 w zw. z art. 102 p.w.p. Uzasadniając wysokość kwoty zwrotu kosztów postępowania dla uprawnionego od wnioskodawcy organ powołał się na przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212 poz. 2076).

Od powyższej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2009 r. skarżąca spółka, reprezentowana przez rzecznika patentowego, wniosła w dniu [...] listopada 2009 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wnosząc o uchylenie w/w decyzji Urzędu Patentowego RP, strona zarzuciła organowi:

1) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez nierozpatrzenie wnikliwie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego, nieprzedstawienie przyczyn odmowy mocy dowodowej i wiarygodności przedstawionym dowodom, a w szczególności przez:

- niedostarczenie skarżącej spółce odpowiedzi na wniosek i pominięcie w decyzji oraz niezajęcie stanowiska w uzasadnieniu orzeczenia odnośnie nie dostarczenia tej odpowiedzi na wniosek, pominięcie w decyzji oraz

- niezajęcie stanowiska w sprawie braku dowodu na potwierdzenie wiarygodności stwierdzenia zawartego w piśmie uprawnionego z dnia [...] sierpnia 2009 r. złożonego na rozprawie, które sugerowało, że Sąd Okręgowy w [...] uwzględnił powództwo uprawnionego o naruszenie jego praw z rejestracji, co w efekcie skutkowało wydaniem przez Urząd Patentowy błędnej decyzji,

2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art.102 ust. l p.w.p. w związku z art. 103 p.w.p. - przez błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia.

Skarżąca spółka wskazała w uzasadnieniu, że materiał dowodowy w postaci faktur dotyczących wykonania oprzyrządowania do produkcji profili wentylacyjnych nie świadczy o wprowadzeniu do obrotu listew wentylacyjnych, jednakże świadczy, że skarżąca spółka była przygotowana do ich produkcji, co potwierdzają dodatkowo załączone dowody w postaci oświadczeń kupujących. Strona wskazała, iż Urząd Patentowy RP przyjął w decyzji, że przeciwstawieniem dla spornego wzoru przemysłowego nr [...] musi być "listwa wentylacyjna typ 311". Jednakże, jak podniosła skarżąca, w treści jej wniosku o unieważnienie spornego wzoru nigdzie nie podano "typu" listwy. Także w fakturach z 2003 r., załączonych do wniosku oraz w załączonych do akt sprawy oświadczeniach kontrahentów funkcjonuje nazwa "listwa wentylacyjna". Strona zauważyła, iż w fakturach wskazana jest nazwa "listwa wentylacyjna" z podanym numerem katalogowym (np.: 580, 346, 347, etc.). Zdaniem skarżącej jak sama nazwa wskazuje - numer katalogowy listwy to nie to samo co typ listwy. Strona skarżąca wskazała, iż rysunek we wniosku i na oświadczeniach kontrahentów, gdzie przedstawiono listwę wentylacyjną, został wraz z tekstem "listwa wentylacyjna typ 311" zeskanowany z bieżącej oferty skarżącego, gdzie w chwili obecnej ta listwa jest tak nazywana. Skarżąca spółka stwierdziła, że w latach 2003-2006 w firmie numery katalogowe były nadawane przez program komputerowy służący celom magazynowo – księgowym, co potwierdzają w załączonym do skargi oświadczeniu pracownicy skarżącej [...] Sp. z o.o. Natomiast, jak podniosła strona, nazwa "typ 311" funkcjonuje w firmie [...] od końca 2006 r. i dlatego też skarżąca nie może dostarczyć faktur z taką nazwą listwy wentylacyjnej z roku 2003, skąd pochodzą materiały dowodowe w postaci faktur i oświadczeń. Dodatkowo skarżąca zauważyła, że na oświadczeniach kontrahentów, dołączonych jako dowody do wniosku o unieważnienie wzoru przemysłowego, wyraźnie kupujący piszą ,,jak na powyższym rysunku", a nie, jak powyższa listwa wentylacyjna "typ 311". Tak więc – zdaniem skarżącej spółki - stwierdzenie Urzędu Patentowego, że skarżący przedstawił dowody na sprzedaż listew wentylacyjnych typu 580, 347 i 348, 345, 346 jest nieprawdą, ponieważ nigdzie na tych fakturach nie jest napisane "typ". W związku z tym – według strony – takie działanie organu narusza przepisy prawa materialnego, albowiem właśnie w/w dowody świadczą o wprowadzeniu do obrotu listew wentylacyjnych przed rokiem 2004. Według strony organ dopuścił się także naruszenia przepisów k.p.a. poprzez nierozpatrzenie całości zgromadzonego materiału dowodowego. Strona zarzuciła ponadto, iż Urząd Patentowy przyjął, jako dowód w niniejszej sprawie, pismo uprawnionego z dnia [...] sierpnia 2009 r. bez dowodu w postaci wyroku Sądu Okręgowego w [...]. Zdaniem strony skarżącej w piśmie tym uprawniony bezpodstawnie sugerował, że Sąd Okręgowy uwzględnił jego pozew skierowany przeciwko skarżącemu o naruszenie praw z rejestracji spornego wzoru przez to, że "pozwany nie wykazał, aby stworzony przez niego produkt w postaci listwy wentylacyjnej typu 311 został udostępniony publicznie zanim powód dokonał rejestracji prawa z wzoru przemysłowego pn. "Panel perforowany". Skarżąca spółka wskazała, iż - wbrew sugestiom uprawnionego - Sąd Okręgowy w [...] oddalił powództwo przeciwko skarżącej spółce, zaś apelacja od tego wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w [...]. W konsekwencji strona skarżąca uznała, że Urząd Patentowy RP, orzekając w niniejszej sprawie, nie rozparzył wnikliwie przedstawionych dowodów, a wręcz przedstawił je nieprawdziwie na niekorzyść skarżącej spółki, przez utożsamienie numerów katalogowych z typami wyrobu, a także żądając dowodów sprzedaży z roku 2003 z nazwą obowiązującą w chwili obecnej.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu organ, ustosunkowując się do zarzutów strony skarżącej podniósł, że nie jest prawdziwe oświadczenie skarżącej, że we wniosku o unieważnienie spornego wzoru przemysłowego i załączonych do akt oświadczeniach nie figuruje nazwa "listwa wentylacyjna typ 311". Zdaniem organu, wbrew stanowisku strony, nazwa ta figuruje zarówno we wniosku z dnia [...] kwietnia 2008 r., jak i w pozwie z dnia [...] stycznia 2008 r. (k. 7 akt administracyjnych), a także w oświadczeniach kontrahentów skarżącej. Organ zauważył również, że w skardze strona skarżąca przyznaje, że rysunek listwy i jej nazwę typ 311, zeskanowała z bieżącej oferty, czyli z oferty z 2008 r. Ustosunkowując się do oświadczeń załączonych do akt sprawy przez skarżącą, Urząd Patentowy RP wskazał, że oświadczenia te zostały przygotowane przez skarżącą, o czym świadczy rysunek listwy typ 311 zeskanowany przez skarżącą z bieżącej oferty pochodzącej z 2008 r. Organ zauważył, iż przedmiotowe oświadczenia są poparte fakturami, w których widnieją numery katalogowe listew wentylacyjnych: 580, 347, 346 i 345. Organ wskazał, że wymienione oświadczenia pochodzą z 2008 r., a dotyczą zakupu listew w 2003 r. o wskazanych numerach katalogowych. Zdaniem Urzędu oświadczenia te mają jedynie walor dokumentów prywatnych pozwalających uznać, że osoby, które podpisały te oświadczenia tak twierdzą. Ustosunkowując się z kolei do oświadczeń załączonych do skargi, organ wskazał, iż pochodzą one od skarżącej spółki i mają tylko walor dokumentu prywatnego pozwalającego uznać, że osoby, które podpisały dane oświadczenie tak twierdzą. W ocenie Urzędu Patentowego RP ani oświadczenia osób trzecich o treści przygotowanej przez skarżącą i z rysunkiem listwy typ 311, zeskanowanym z bieżącej oferty z 2008 r., ani też oświadczenie skarżącej o tożsamości kształtu listew o numerach katalogowych 580, 346, 345 z kształtem według listwy typ 311 - nie mogą stanowić dowodu na okoliczność wprowadzenia do obrotu w 2003 r. listew o kształcie takim, jak listwa typ 311. Zdaniem organu, jeśli istotnie strona skarżąca produkowała i wprowadzała do obrotu w 2003 r. listwy o kształcie takim, jak listwa typ 311, to – będąc reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - powinna przedstawić w postępowaniu przed organem stosowną dokumentację, w tym np. rysunek techniczny listwy z określoną datą oraz inne dokumenty pozwalające przypisać numery katalogowe listew do określonego kształtu. Odnosząc się z kolei do kwestii związanej z wyrokiem Sądu Okręgowego w [...], organ wskazał, iż sprawa sądowa i sprawa przed Urzędem Patentowym to zupełnie odrębne i niezależne od siebie sprawy, a więc ustalenia Sądu Okręgowego w [...] nie miało jakiegokolwiek wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Organ wskazał ponadto, iż istota sporu nie dotyczy nazwy listwy lub jej symbolu katalogowego, lecz cech postaciowych, a zatem skarżąca, która jako przeciwstawienie spornemu wzorowi wskazała kształt listwy oznaczonej jako typ 311, a zeskanowanej z bieżącej oferty (tj. z oferty 2008 r.), powinna w toku postępowania jednoznacznie wykazać, że listwa o kształcie wskazanym na rysunku (typ 311), była wprowadzona do obrotu przez skarżącą spółkę przed datą zgłoszenia spornego wzoru do rejestracji, a więc przed [...] kwietnia 2004 r. W ocenie organu nie wystarczają w tej sytuacji oświadczenia przygotowane przez skarżącą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej także p.p.s.a.).

W świetle przepisu art. 106 § 5 p.p.s.a w zw. z art. 233 k.p.c. rolą sądu administracyjnego jest dokonanie oceny materiału dowodowego w oparciu o zasady wiedzy, doświadczenia życiowego i logiki.

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga spółki [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr Sp. [...] – nie narusza prawa.

Zdaniem Sądu oddalając wniosek skarżącej spółki o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Panel perforowany" nr [...], udzielonego na rzecz J. J., Urząd Patentowy RP nie naruszył zarówno przepisów prawa materialnego, w tym przede wszystkim art. 103 w zw. z art. 102 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jak również przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a.

Zdaniem Sądu należy na wstępie stanowczo podkreślić, iż Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną w przedmiocie wniosku strony skarżącej o unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy (vide: art. 256 ust. 1 p.w.p.).

Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP był obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Z zasady wyrażonej w art. 8 k.p.a. wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Realizując tą zasadę organ obowiązany był przede wszystkim do ścisłego przestrzegania prawa, zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego ustosunkowania się do żądań i twierdzeń obu stron (a więc wnioskodawcy, jak i uprawnionego z rejestracji wzoru) oraz uwzględnienia w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Organ administracji był ponadto obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, art.77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Należy wskazać, iż z zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 7 k.p.a., uzupełnionej w przepisie art. 77 § 1 k.p.a. - wynika, iż co do zasady to organ administracji zobowiązany jest do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, poprzez zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego. Organ winien jednocześnie dopuścić jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia istoty danej sprawy, z zastrzeżeniem, że nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Jednakże zarazem pamiętać należy, iż w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, m.in. w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, zasadniczy ciężar dowodu spoczywa przede wszystkim na podmiocie wnioskującym o unieważnienie takiego prawa.

Wprawdzie z zasady prawdy obiektywnej (wyrażonej w art. 7 k.p.a., uzupełnionej w przepisie art. 77 § 1 k.p.a.) wynika, iż to organ administracji zobowiązany jest do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, poprzez zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego, niemniej – w ocenie Sądu – w postępowaniu przez Urzędem Patentowym przyjąć należy, że obowiązek poszukiwania dowodów ciąży przede wszystkim na stronie postępowania, która w swym dobrze rozumianym interesie powinna wykazywać dbałość o przedstawienie środków dowodowych.

Zdaniem Sądu oznacza to, iż w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymagać należy od wnioskodawcy czynnego udziału w postępowaniu dowodowym.

Należy zauważyć, iż również na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego przyjmuje się w literaturze oraz orzecznictwie, że strona nie jest zwolniona od obowiązku czynnego udziału w procesie gromadzenia materiału dowodowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy nieudowodnienie określonej okoliczności faktycznej może prowadzić do rezultatów niekorzystnych dla strony (vide: R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 208 i cyt. tam literatura i orzecznictwo; podobnie /w:/ wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2006 r., II GSK 320/05).

W tej sytuacji – zdaniem Sądu – uznać należy, iż nie jest obowiązkiem organu wzywanie zgłaszającego do nadsyłania (uzupełniania) dowodów, albowiem to sam podmiot zgłaszający wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obowiązany jest dostarczyć materiały, które jego zdaniem przemawiają o braku stosownych przesłanek (nowości, czy też indywidualnego charakteru spornego wzoru). Niewątpliwie Urząd Patentowy RP nie może sugerować profesjonalnemu pełnomocnikowi strony wnioskującej, za pomocą jakich konkretnie dowodów powinien on wykazać brak owych przesłanek do udzielenia skutecznej ochrony danego wzoru przemysłowego.

Zgodnie z przepisem art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany był ocenić na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego powinna być oparta na wszechstronnej analizie całokształtu materiału dowodowego, co oznacza, że organ nie może w tej analizie pominąć jakiegokolwiek dowodu, dokonując oceny znaczenia i wartości danego dowodu dla toczącej się sprawy.

W niniejszej sprawie należy zauważyć, iż Urząd Patentowy RP oddalając wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego, stwierdził, iż materiał dowodowy przedłożony przez skarżącą spółkę nie świadczy w żaden sposób o braku nowości wzoru nr [...].

W myśl art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Z kolei, jak stanowi przepis art. 103 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

W świetle powyższych unormowań uznać należy, iż w przypadku ujawnienia wzoru musi mieć ono charakter materialnie istotny, a więc nastąpić w okolicznościach, które pozwalają zakładać rzeczywistą jego znajomość, będącą efektem prowadzenia normalnej działalności zawodowej, wyspecjalizowanej w danym sektorze (danej branży) przed datą pierwszeństwa.

W rozpatrywanej sprawie na okoliczność braku nowości spornego wzoru przemysłowego skarżąca spółka przedstawiła dowody w postaci: rysunku listwy wentylacyjnej typu 311 (k. 21), jako rozwiązania rzekomo ujawnionego przed datą pierwszeństwa wzoru nr [...], a także faktur na wykonanie oprzyrządowania do produkcji listew oraz faktur sprzedaży listew (k. 9-18 akt administracyjnych). Następnie w piśmie procesowym z dnia [...] maja 2008 r. skarżąca, uzupełniając swój wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego, przedłożyła do akt sprawy pisemne oświadczenia swoich kontrahentów handlowych: [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...],[...] J., M. W. R. Sp. jawna z siedzibą w [...] oraz W. i P. K. z firmy [...] w [...], zawierające zapewnienia tych przedsiębiorców dotyczące zakupu w kwietniu i maju 2003 r. listwy wentylacyjnej typu 311, jak na rysunku wskazanym w owych oświadczeniach, z jednoczesnym powołaniem się na numery stosownych faktur Vat (vide: k. 29-31 akt administracyjnych).

Otóż należy – zdaniem Sądu – zgodzić się z organem, że jeśli chodzi o przedłożone faktury dotyczące wykonania oprzyrządowania do produkcji paneli, nie sposób wywieść tezy, że za ich pośrednictwem doszło do ujawnienia szkodzącego nowości spornego wzoru. Z dowodów tych wynika jedynie, że w maju i czerwcu 2002 r. skarżąca spółka dokonała zakupu przyrządów mających służyć do produkcji bliżej niesprecyzowanych profili wentylacyjnych. Fakt, że skarżąca była w 2002 r. gotowa do produkcji bliżej nieokreślonych profili, nie może dowodzić faktu ujawnienia szkodzącego nowości.

Z kolei, jeśli chodzi o przedłożone faktury Vat: nr [...] z dnia [...] maja 2003 r., nr [...] z dnia [...] maja 2003 r., czy też nr [...] z dnia [...] kwietnia 2003 r., również należy zgodzić się z organem, że z dokumentów tych nie sposób wywieść jednoznacznej tezy, że listwy (profile) wentylacyjne widniejące na owych fakturach Vat stanowią produkty o wyglądzie (wzorze) jak na rysunku wzoru przeciwstawionego przez stronę skarżącą we wniosku z dnia [...] kwietnia 2008 r.

Ustosunkowując się do zarzutów skarżącej dotyczących przeprowadzonej przez organ oceny w zakresie dowodów z oświadczeń przedsiębiorców o zakupie listew (paneli) wentylacyjnych, należy – zdaniem Sądu – stwierdzić, iż Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, że przedstawione przez stronę skarżącą oświadczenia partnerów handlowych z 2008 r. odnoszące się do rzekomego zakupu w 2003 r. listew jak na rysunku widniejącym w tych oświadczeniach, nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu na okoliczność stosownego ujawnienia szkodzącego nowości spornego wzoru przemysłowego.

W odniesieniu do przedstawionych przez stronę skarżącą oświadczeń przedsiębiorców – kontrahentów spółki [...] Sp. z o.o., należy przypomnieć, że dla celów oceny mocy dowodowej dokumentu w pierwszej kolejności należy zbadać wiarygodność i prawdziwość zawartych w nim informacji. W tym zakresie w szczególności należy wziąć pod uwagę pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego adresata, a następnie zadać sobie pytanie, czy z uwagi na jego treść wydaje się on sensowny i wiarygodny (podobnie: wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie T-262/04, BIC SA vs. OHIM, pkt 78 i cyt. tam orzecznictwo). W tej sytuacji zauważyć należy, iż oświadczenia przedłożone do akt sprawy wydają się być podyktowane przez skarżącą spółkę, ponieważ mają identyczną treść. W istocie oświadczenia te zawierają wcześniej przygotowany tekst, w którym puste (wykropkowane) miejsca zostały następnie wypełnione przez kontrahentów. W tej sytuacji trudno uznać, iż – jak zasadnie przyjął organ – oświadczenie to jest obiektywne. W związku z tym nie można zaakceptować poglądu, że skarżąca spółka za pomocą owych oświadczeń, zawierających gotowe formułki podsunięte do podpisania kontrahentom handlowym - wykazała, że doszło przed datą pierwszeństwa spornego wzoru przemysłowego do ujawnienia rozwiązania (wzoru) przeciwstawionego we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji.

W ocenie Sądu trudno również zgodzić się ze stroną skarżącą, iż nie odwoływała się ona we wniosku o unieważnienie wzoru nr [...] do rozwiązania (wzoru) określanego mianem "listwy wentylacyjnej typ 311", skoro nazwa ta figuruje zarówno w samym wniosku z dnia [...] kwietnia 2008 r., jak i w załączonych w późniejszym terminie oświadczeniach kontrahentów handlowych.

W związku z powyższym zgodzić się należy z organem, że ani oświadczenia osób trzecich o treści przygotowanej przez skarżącą i z rysunkiem listwy typ 311 zeskanowanym z bieżącej oferty z 2008 r., ani też oświadczenie pracowników skarżącej spółki o tożsamości kształtu listew o numerach katalogowych 580, 346, 345 z kształtem według listwy typ 311 - nie mogą stanowić dowodu na okoliczność ujawnienia w 2003 r. listew o kształcie takim, jak listwa typ 311, a więc listwa o cechach istotnych dla spornego wzoru przemysłowego. Zdaniem Sądu, jeśli istotnie strona skarżąca produkowała i wprowadzała do obrotu w 2003 r. listwy o kształcie takim, jak listwa typ 311, to - będąc reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego) - powinna przedstawić w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP stosowną dokumentację, w tym np. rysunek techniczny listwy z określoną datą, czy też inne dokumenty pozwalające przypisać numery katalogowe listew do określonego kształtu, które to dowody w sposób bezsporny świadczyłyby o stosownym ujawnieniu szkodzącym nowości spornego wzoru.

Należy wyraźnie podkreślić, iż – jak słusznie zauważył organ - istota sporu rzeczywiście nie dotyczy nazwy listwy lub jej symbolu katalogowego, lecz cech postaciowych i odpowiedniego ujawnienia przeciwstawionego rozwiązania przemysłowego. Zatem strona skarżąca, która jako przeciwstawienie spornemu wzorowi wskazała kształt listwy oznaczonej jako typ 311, a zeskanowanej z bieżącej oferty (tj. z oferty 2008 r.), powinna w toku postępowania spornego jednoznacznie wykazać, że listwa o kształcie wskazanym na rysunku (typ 311), była wprowadzona do obrotu lub w inny odpowiedni sposób ujawniona przez skarżącą spółkę przed datą zgłoszenia spornego wzoru do rejestracji, a więc przed dniem [...] kwietnia 2004 r. W ocenie Sądu nie wystarczają w tej sytuacji jedynie pisemne oświadczenia przygotowane przez skarżącą, czy też faktury nieodnoszące się do konkretnego rozwiązania (wzoru) przemysłowego.

Zdaniem Sądu należy w konsekwencji uznać, iż - wbrew sugestiom strony skarżącej - w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odniósł się w sposób wszechstronny zarówno do zarzutów strony skarżącej dotyczących braku przesłanki nowości, jak również dokonał analizy materiału dowodowego powołanego przez stronę uprawnioną z rejestracji spornego wzoru.

Według Sądu przeprowadzoną przez Urząd Patentowy RP ocenę materiału dowodowego można uznać za dokonaną z zachowaniem reguł swobodnej oceny dowodów i nienoszącą cech dowolności.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie doszedł w tej sytuacji do przekonania, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji z dnia [...] sierpnia 2009 r. spełnia w tej sytuacji wszelkie wymogi stawiane przez normę prawną zawartą w przepisie art. 107 § 3 k.p.a., albowiem uzasadnienie rozstrzygnięcia organu zawiera pełne wyjaśnienie okoliczności branych przez organ pod uwagę przy wydawaniu decyzji odmawiającej unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr [...].

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt