drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Geodezja i kartografia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Oddalono skargę, II SA/Lu 328/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 328/16 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2016-09-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Marta Laskowska-Pietrzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 79 par 1 i 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 30 poz 163 art. 24 a ust. 8 i 9
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek, Sędziowie Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (sprawozdawca) Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Starszy referent Marzena Okoń, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. sprawy ze skargi F. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] r. nr I[...] w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie

Sygn. akt II SA/Lu [...]

Uzasadnienie

L. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania F. W. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] października 2015 r., znak: [...] w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu 0005 [...], jednostka ewidencyjna 091405_2 K. w odniesieniu do działki nr [...].

Powyższą decyzją z dnia [...] października 2015 r., Starosta P. orzekł o wprowadzeniu w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 [...] jednostka ewidencyjna 091405_2 K. w jednostce rejestrowej [...] zapisanej na F. W. zmiany powierzchni użytku gruntowego B-tereny mieszkaniowe w działce nr [...] o pow. 0,6475 ha. Stan dotychczasowy: [...],2375 ha, [...],2805 ha, RV-0,0085 ha, B-0,1210 ha zastąpił nowym: [...],2375 ha, [...],2805 ha, RV-0,0451 ha, [...],0106 ha, B-0,0738 ha. Jednocześnie odmówił przywrócenia pola powierzchni w działce nr [...] do wielkości 0,72 ha wykazywanej w ewidencji gruntów przed modernizacją.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny przedstawia się następująco.

Starosta P. na wniosek H. W., decyzją z dnia [...] października 2009 r. znak: [...] odmówił przywrócenia powierzchni działki nr [...] do wielkości 0,72 ha wykazanej przed modernizacją i odmówił zmiany użytku gruntowego B-tereny mieszkaniowe na użytek BR-grunty rolne zabudowane. Wskutek odwołania H. W., organ II instancji decyzją z dnia [...] marca 2010 r., znak: [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na decyzję organu II instancji H. W. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który wyrokiem z dnia [...] września 2010 r., sygn. akt III SA/Lu [...] skargę oddalił. Od wyroku skarżąca złożyła skargę kasacyjną, a Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia [...] grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK [...] uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie do ponownego rozpatrzenia. W toku postępowania sądowego okazało się, że aktualnym właścicielem działki nr [...] jest F. W., mąż H. W.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wyrokiem z dnia [...] kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Lu [...] uchylił decyzję organu II instancji, jak również decyzję organu I instancji.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Starosta P. decyzją z dnia [...] lutego 2013 r., znak: [...] orzekł o wprowadzeniu zmiany w powierzchni użytku gruntowego B-tereny mieszkaniowe w działce nr [...] z wielkości 0,1210 ha do wielkości 0,0738 ha, natomiast odmówił przywrócenia powierzchni działki nr [...] z wielkości 0,6475 ha do wielkości 0,72 ha, a więc do wielkości, jaka była wykazana przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Decyzję skierował do F. W., aktualnego właściciela działki nr [...], który złożył od niej odwołanie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia [...] maja 2013 r., znak: [...] uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponownie Starosta P. decyzją z dnia [...] września 2013 r., znak: [...] orzekł o wprowadzeniu zmiany w powierzchni użytku gruntowego B-tereny mieszkaniowe w działce nr [...] z wielkości 0,1210 ha do wielkości 0,0738 ha i o odmowie zmiany powierzchni działki nr [...] z wielkości 0,6475 ha do wielkości 0,72 ha. Starosta P. wyjaśnił, że właściwą jest powierzchnia przyjęta podczas modernizacji, bowiem potwierdza to dokumentacja wykonana na zlecenie Starosty zaewidencjonowana w dniu [...] października 2012 r. pod numerem 052-44/12.

Od decyzji organu I instancji odwołanie złożył F. W., a organ odwoławczy decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., znak: [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na decyzję organu II instancji, F. W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który wyrokiem z dnia [...] listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Lu [...] uchylił zaskarżoną decyzję organu II instancji oraz decyzję organu I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że organ ponownie rozpatrując sprawę powinien przeprowadzić dowód z oględzin z udziałem geodety, po prawidłowym zawiadomieniu stron o przeprowadzeniu tych czynności, to jest zgodnie z art. 79 § 1 kpa. Podkreślił, że w toku oględzin należy dokonać pomiarów nieruchomości z udziałem stron w celu ustalenia poszczególnych miar granic i powierzchni działki. Z. ustalić jakie są wskazania wnioskodawcy co do przebiegu granic działki nr [...], w tym z czasu przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków, czy i w jakim zakresie wskazania te mają uzasadnienie w materiale geodezyjnym, w tym także w położeniu znaków granicznych, czy wskazania te dawałyby podstawę do określenia powierzchni działki [...],72 ha lub jakiejkolwiek innej niż 0,6475 ha. Sąd wskazał, że ustalenia te powinny być zweryfikowane na podstawie dokumentacji geodezyjnej, w tym również opisywanej i analizowanej w uchylonych decyzjach obydwu organów administracji. Przy czym podkreślił, że ewentualna zmiana powierzchni nieruchomości może być dokonana jedynie, jeżeli będzie miała uzasadnienie w dokumentacji geodezyjnej. Jeżeli organ stwierdzi, że nie ma podstawy do zmiany powierzchni działki [...], to powinien w uzasadnieniu decyzji wyjaśnić dlaczego działka nr [...], której powierzchnia wynosiła 0,72 ha, ma obecnie powierzchnię 0,6475 ha oraz czy jest to związane i ewentualnie w jakim zakresie ze zmianą przebiegu granic na gruncie lub zmianą opisu przebiegu granic w dokumentacji geodezyjnej bez zmiany przebiegu granic na gruncie. Jeżeli okaże się, że przebieg granic nieruchomości był niezmienny lub z innej przyczyny nie dawał podstawy do ujawnienia w ewidencji gruntów powierzchni innej niż 0,6475 ha (0,72 ha), to organ powinien wyjaśnić jaka była przyczyna ujawnienia powierzchni 0,72 ha w ewidencji gruntów przed modernizacją. Dokonując ustaleń organ powinien mieć na uwadze, że aktualizacja ewidencji gruntów i budynków nie jest trybem właściwym do rozstrzygania sporów granicznych i nie może zastąpić rozgraniczenia nieruchomości.

Ponownie rozpatrując sprawę Starosta P. wydał opisaną we wstępie, decyzję z dnia [...] października 2015 r., znak: [...]

Odwołanie od decyzji złożył F. W., w którym podniósł, że Starostwo dalej wychodzi z założenia, że wyniki modernizacji są prawidłowe i nie podlegają podważeniu, a odwołujący się uważa, że kolejne pomiary sprawdzające wg zasobów PZGiK już po modernizacji nie są wiarygodne i tylko potwierdzają, że Starostwo trwa nadal przy swoim, że modernizacja została przeprowadzona prawidłowo, mimo że nowe granice i powierzchnia nie były w żaden widoczny sposób oznaczone przez firmę [...] wykonującą pomiary, a dopiero pracownicy firmy [...] wykonujący pomiary sprawdzające oznakowali granice i powierzchnię palikami, lecz nie sprawdzali stanu przed modernizacją. Podniósł, że nie był powiadamiany przez firmę [...] o pomiarach. W odwołaniu bardzo obszernie opisał swoje spostrzeżenia odnośnie wykonywanych przez geodetów pomiarów i procedury przeprowadzania modernizacji i powiadamiania zainteresowanych o jej wynikach. Odwołujący wskazał, że żąda przywrócenia powierzchni działki w wielkości 0,72 ha wykazanej przed modernizacją, przywrócenia stanu spokojnego posiadania i zagospodarowania i oznaczenia granicy w obecności sąsiadów palikami oraz przeprowadzenia rozgraniczenia.

Rozpatrując złożone odwołanie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego wskazał, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia [...] listopada 2014 r. organ I instancji z udziałem geodety uprawnionego dokonał w obecności zainteresowanego oględzin działki nr [...]. Starosta P. w piśmie z dnia [...] czerwca 2015 r., zawiadomił F. W. o mających się odbyć w dniu [...] lipca 2015 r. oględzinach działki nr [...]. Z potwierdzenia odbioru zawiadomienia wynika, że zostało doręczone w dniu [...] czerwca 2015 r., a więc z zachowaniem terminu określonego w art. 79 § 2 kpa, tj. przynajmniej na siedem dni przed terminem. Z czynności tych został spisany protokół, który podpisali wszyscy obecni na gruncie, tj. zainteresowany F. W., przedstawiciele organu I instancji oraz geodeta uprawniony.

Organ I instancji podał w uzasadnieniu decyzji (co odzwierciedla protokół z oględzin), że w toku oględzin odszukano znaki graniczne przedmiotowej działki z działkami sąsiednimi: drogą powiatową działka nr [...] punkty graniczne nr [...] oznaczone palami drewnianymi, z działka nr [...] od punktu 1281 przez punkty 2625, 2626 i 2627 - narożniki budynków, przez punkt 2619 - narożnik ogrodzenia, z działka [...] - punkty 2620 i 2392, z działką [...] - punkty 2392 i 2388, z działką [...] punkty 2388 i 2389 pale drewniane, z działką [...] granicę stanowi ogrodzenie - punkty 3803 i 3804, z działka [...] punkty 2385 i 1280 - pale drewniane. Obecny przy oględzinach F. W. oświadczył, że okazana granica działki [...] z działką nr [...] jest niezgodna ze stanem użytkowania oraz dokumentacją w księdze wieczystej i w akcie notarialnym, a obliczona na tej podstawie powierzchnia jest niezgodna z ww. dokumentami. Ponadto wskazał, że granica działki [...] z działką [...] przebiega dalej, niż ta wyznaczona podczas oględzin na podstawie pomiarów modernizacyjnych - faktycznie użytkuje część działki [...] od strony działki nr [...] w odległości 32,20 m, a od strony działki [...] odległości 31,10 m - uprawa aronii. Twierdzi, że taki stan użytkowania trwa od 1988 roku, tj. od czasu zakupu działki i nie było to przedmiotem sporu. Jak podał organ I instancji wskazania F. W. nie mają uzasadnienia w dokumentach geodezyjnych. Granica działki nr [...] z działką nr [...] oznaczona punktami granicznymi nr [...] została przyjęta ze szkicu do uwłaszczeń tom II str. 59. Organ administracji podał, że nie ma również uzasadnienia w dokumentach zastrzeżenie do położenia punktu granicznego oznaczonego nr [...] przy drodze powiatowej jako środek pnia lipy. Miara czołowa działki od drogi powiatowej punkty graniczne z zarysu pomiarowego wynosi 18 m, przyjęta przy modernizacji i okazana podczas oględzin wynosi 18,79 m, a uwzględniając wskazanie strony wynosiłaby około 19,40 m (do środka lipy). Starosta P. wyjaśnił, że wskazania dotyczące przebiegu granicy działki [...] z działką [...] i [...] dawałyby podstawę do określenia powierzchni zbliżonej do około 0,72 ha, jednakże przyjęcie granicy wskazanej podczas oględzin i zmiana powierzchni nie ma uzasadnienia w dokumentacji geodezyjnej. Organ administracji podkreślił, że zmiany przebiegu granic można dokonać w trybie rozgraniczenia nieruchomości, a to nie może mieć miejsca w przedmiotowym postępowaniu, bowiem ewidencja gruntów ewidencjonuje stan prawny, a nie go tworzy.

Zdaniem organu odwoławczego, organ I instancji dokonał wnikliwej i szczegółowej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i stwierdził (co znajduje potwierdzenie w aktach sprawy), że ujawnienie powierzchni działki nr [...] w latach 1960 - 1965 o wielkości 1,36 ha było niewiarygodne, ponieważ obliczeń dokonano częściowo na podstawie pomiarów wykazanych na zarysie pomiarowym, a częściowo przyjętych graficznie z mapy. Stwierdził również, że powierzchnia działki nr [...] o wielkości 0,72 ha ujawniona po uwłaszczeniach w roku 1975 powstała z różnicy działek [...], tj. od powierzchni działki [...] - 1,36 ha odjęto powierzchnię działki nr [...] - 0,64 ha, a do obliczeń powierzchni działki nr [...] przyjęto długość zmierzoną graficznie z mapy i przyjęto zawyżoną miarę 23,70 m w granicy działek [...] i [...]. Starosta wskazał, że właściwa miara uzyskana z pomiaru bezpośredniego podczas modernizacji i z dokumentacji zleconej przez organ z udziałem zainteresowanych stron wynosi 21,56 m, a z porównania mapy ewidencyjnej działki przed modernizacją i po modernizacji wynika, że granica nie uległa zmianie. Organ I instancji podkreślił, że dowodem do przywrócenia powierzchni działki nr [...] do wielkości 0,72 ha wykazywanej w ewidencji gruntów przed modernizacją nie mogą być zapisy w akcie notarialnym i księdze wieczystej, ponieważ nie zawierają informacji o przebiegu granic, a jedynie dane z ewidencji gruntów.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia [...] marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późniejszymi zmianami) przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

w postępowaniu rozgraniczeniowym;

w celu podziału nieruchomości;

w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;

w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;

na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;

przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;

w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

Organ odwoławczy wskazał, że z materiału dowodowego sprawy wynika, że brak jest którejkolwiek z ww. dokumentacji geodezyjnej, która uzasadniałaby zmianę przebiegu granic działki nr [...] w stosunku do aktualnie wykazanej, a tym samym jej powierzchni do wielkości 0,72 ha. Ustalenie przebiegu granic działki nr [...] podczas modernizacji, a tym samym skorygowanie dotychczas błędnie wykazanej powierzchni z wielkości 0,72 ha do 0,6475 ha było w pełni uzasadnione.

Organ II instancji podkreślił, że ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych jest możliwe w dwóch przypadkach - jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia [...] marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne (§ 37 ww. rozporządzenia). Wówczas dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. W rozstrzyganej sprawie zaistniała właśnie taka sytuacja - dane do ujawnienia przebiegu granic działki nr [...] znajdujące się w dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego okazały się niewiarygodne, dlatego zasadnym było dokonanie ustalenia ich przebiegu z udziałem zainteresowanych stron. Podczas prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonawca dokonał oceny dostępnej dokumentacji źródłowej pozwalającej na ujawnienie przebiegu granicy działek, znajdującej się w posiadaniu organu I instancji i stwierdził, że jest ona niewiarygodna, bowiem zaistniał błąd, który skutkował błędnym obliczeniem powierzchni i wykazaniem jej w wielkości 0,72 ha.

Podkreślił jednocześnie, że zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek, albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania i zostanie potwierdzone ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Z kolei w przypadku, gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. W przypadku, gdy spokojnego stanu posiadania nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

Organ odwoławczy zauważył, że podczas pomiarów granic do modernizacji ewidencji gruntów na gruncie obecna była H. W. (poprzedni właściciel działki nr [...]), która wówczas uznała granice za bezsporne, biegnące po istniejącym ogrodzeniu, a fakt ten potwierdziła w dniu [...] września 2005 r. składając bez zastrzeżeń do protokołu ustalenia granic do celów ewidencji gruntów. Powierzchnia działki jest wynikiem jej bezspornie ustalonych granic, a nie odwrotnie. W niniejszej sprawie powierzchnia działki nr [...] wynikająca z dokonanego podczas modernizacji ewidencji gruntów ustalenia ich bezspornego przebiegu wynosi faktycznie 0,6475 ha, a nie jak dotychczas (przed modernizacją) wykazywano 0,72 ha.

Organ II instancji przypomniał, że w 2012 r. na zlecenie Starosty [...] wykonano pracę geodezyjną "Sprawdzenie powierzchni działki nr [...] oraz użytku B w tej działce", a jej wyniki zostały przedstawione w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu [...] października 2012 r. za nr [...]. Z dokumentów pomiarowych zgromadzonych w tym operacie wynika, że wyznaczone w dniu [...] września 2012 r. punkty graniczne działki nr [...] są zgodne ze stanem granic wykazanym podczas modernizacji ewidencji gruntów i przebieg granic jest również zgodny z ich faktycznym stanem na gruncie. W protokole z wyznaczenia punktów granicznych opisano, że granica działki nr [...] od strony działki nr [...] biegnie środkiem żywopłotu z tui, ścianą budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ogrodzeniu z siatki metalowej i dalej wyraźną miedzą do granicy z działką nr [...]. Granica pomiędzy działką nr [...] i [...] nie jest wyraźna i przebiega między krzewami aronii, natomiast od strony działki nr [...] biegnie wyraźną miedzą, a dalej wzdłuż ogrodzenia. Na odcinku z działką nr [...] granica nie jest widoczna, bowiem działka nr [...] stanowi własność odwołującego się, a na odcinku z działką nr [...] biegnie wzdłuż ogrodzenia i dalej po wewnętrznej stronie żywopłotu.

Organ odwoławczy wskazał, że geodeta uprawniony wykonujący powyższą pracę dokonał (niezależnie od wykonawcy modernizacji) ponownej analizy i oceny dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w P., w zakresie przebiegu granic działki i również doszedł do wniosku, że dane dotychczasowe w tym zakresie były niewiarygodne, a swoje wyjaśnienia opisał szczegółowo w opinii technicznej, którą załączył do operatu technicznego z dnia [...] października 2012 r. Z opinii wnika, że geodeta przeanalizował nie tylko dokumentację z modernizacji, ale również dokumentację z pomiaru do ewidencji gruntów z 1963 roku - operat nr [...], pomiaru do uwłaszczeń - operat nr [...], operatu nr 135.211- [...] z podziału działki nr [...] położonej w K., operatu z podziału działki nr [...] nr [...]. Analiza materiałów z pomiaru do ewidencji wykazała, że obliczając powierzchnie konturów klasyfikacyjnych w działce nr [...] otrzymano powierzchnię działki w wielkości 1,2860 ha, a obliczając z innych czynników otrzymano wielkość 1,3578 ha. Do ewidencji wpisano zaś powierzchnię 1,36 ha. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do działek nr [...] - inna powierzchnia wynikała z obliczeń konturów klasyfikacyjnych, a inna z obliczeń na podstawie miar, zaś do ewidencji wpisano wyższe wielkości. W wyniku przeprowadzonej analizy geodeta stwierdził również, że w kilku sąsiednich działkach powierzchnia w zmodernizowanej ewidencji gruntów także jest mniejsza niż przed modernizacją. Geodeta wykazał również, że długość granicy z działkami [...] i [...] zgadza się z miarami na szkicu z pomiaru do uwłaszczeń, natomiast szerokość działki pomiędzy nr [...] i [...] różni się o 2 metry - w uwłaszczeniach wynosiła 23,70 m, a po modernizacji 21,57 m. Zdaniem geodety miara ta została błędnie wpisana na szkicu, ponieważ strony twierdzą, że obecne granice nie zmieniły się. Geodeta podkreślił, że podczas prac na gruncie zainteresowane strony nie kwestionowały okazanych granic (zgodnych z modernizacją), z których część przebiegała wyraźnymi miedzami, część wzdłuż ogrodzeń trwałych, część po ścianach budynków. Wszyscy zainteresowani, którzy stawili się w terenie twierdzili, że granice wyznaczone przez geodetę są zgodne z użytkowaniem i podpisali protokół z wyznaczenia granic. Jedynie F. W. zakwestionował położenie punktu nr [...] na granicy z działką nr [...] o kilkanaście centymetrów i nadal kwestionuje powierzchnię wynikającą z modernizacji.

Zdaniem organu odwoławczego, w świetle powyższych dowodów, stawiany zarzut, jakoby granica działki nr [...] winna być ustalona w innym miejscu jest niezasadny, bowiem nie znajduje uzasadnienia w dokumentacji geodezyjnej.

Organ odwoławczy podniósł, że odwołujący się F. W. (aktualny właściciel działki nr [...]) ma tyle praw, ile uzyskała jego poprzedniczka prawna ([...]), od której nabył nieruchomość. Jeśli zaś granice nieruchomości są wadliwie wykazane w aktualnym operacie ewidencyjnym, nie oznacza to, że zakres prawa własności ulega zmianie, a jedynie jest on źle wykazany. Wadliwe oznaczenie granic nie jest sposobem nabycia prawa, a jedynie błędem w dokumentacji tego prawa. [...] powierzchni działki, która przez szereg lat uwidoczniona była błędnie, nie oznacza pozbawienia odwołującego się części gruntu, bowiem ani on, ani jego poprzedniczka prawna części tej nigdy nie nabyła (por. wyrok WSA z dnia [...].06.2010 r., Sygn. akt III SA/Lu [...]).

Organ odwoławczy wskazał, że z akt sprawy wynika jednoznacznie, że odwołujący się kwestionuje granice własności i z tego względu wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do granic działki będącej jego własnością, będzie zmierzało do rozstrzygnięcia sporu o własność, a organy prowadzące ewidencję nie są właściwe do ustalania, kto jest właścicielem danej nieruchomości oraz dokąd sięga na gruncie prawo własności, ponieważ sprawy takie należą do właściwości sądów powszechnych.

W ramach postępowania mającego na celu aktualizację danych ewidencyjnych nie rozstrzyga się sporu o granice, bowiem organy ewidencyjne nie są uprawnione do rozstrzygania tego rodzaju kwestii, lecz jedynie do zbadania, czy na podstawie dostępnych dokumentów zasadne jest dokonanie aktualizacji istniejących w ewidencji wpisów. Organ I instancji zbadał dostępną dokumentację w zakresie granic i powierzchni działki nr [...] i stwierdził, że dane aktualnie ujawnione w operacie ewidencyjnym w tym zakresie są prawidłowe i nie ma podstaw do ich zmiany. Z tego względu odmówił wprowadzenia zmian, których żąda odwołujący się.

Organ odwoławczy wyjaśnił ponadto, że ewidencja gruntów i budynków jest tylko publicznym rejestrem obejmującym dane o gruntach wynikające z odpowiedniej dokumentacji urzędowej i powinna być ona utrzymywana w stałej aktualności, nie tylko co do stanu faktycznego, ale i prawnego. Zmiana granic i powierzchni działek dotyczy stanów własnościowych. Nie można więc dokonywać żadnych zmian własnościowych, a należą do nich zmiany granic (czego domaga się F. W.) i powierzchni działek poprzez samoistne zmiany w ewidencji gruntów.

Z uwagi na fakt, iż odwołujący się nie kwestionował zmiany wielkości powierzchni użytku gruntowego B - tereny mieszkaniowe o pow. 0,0738 ha, a powierzchnia wynika z pomiaru na gruncie (operat nr ewid.[...]), organ odwoławczy uznał ustalenia organu I instancji w tym zakresie za prawidłowe.

Zdaniem organu odwoławczego Starosta P. dokonał wszelkich starań, aby sprawę zmiany powierzchni działki (wynikającą z bezspornych granic) wyjaśnić i jeżeli odwołujący się kwestionuje wskazany aktualnie przebieg granic, winien wystąpić do Wójta Gminy K. z wnioskiem o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości. Ostatecznie zakończone postępowanie rozgraniczeniowe będzie stanowiło podstawę do aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Powołując się na orzecznictwo sądowe organ odwoławczy wskazał, że granica nieruchomości wyznacza zasięg przysługującego do niej prawa własności i spór o nią jest w istocie rzeczy sporem o granice (zasięg) prawa własności, a rozstrzygnięciu tego sporu nie służy postępowanie ewidencyjne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] września 2011 r, sygn. akt II OSK [...]). W wyroku tym Sąd stwierdził, że w pojęciu "aktualizacja", którym posługuje się rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków mieści się usuwanie (prostowanie) błędnych wpisów bazy danych ewidencyjnych. Tym niemniej, czym innym jest prostowanie błędnych wpisów w ewidencji, mających charakter oczywistych (w świetle złożonych dokumentów) pomyłek, a czym innym merytoryczne ustalanie przez organ prowadzący ewidencję przebiegu granic pomiędzy sąsiadującymi działkami. Postępowanie mające na celu aktualizację operatu ewidencyjnego ma charakter rejestrowy, czyli wtórny względem zdarzeń prawnych, z których wynikają zmiany danych podlegających ujawnieniu w ewidencji. Charakter rejestrowy ewidencji z kolei przemawia za przyjęciem, że starosta prowadzący ewidencję gruntów i budynków, nie jest uprawniony do ustalania granic nieruchomości w drodze aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Organ odwoławczy wskazał, że z uwagi na fakt, że dokonane przez organ I instancji oględziny działki nr [...] z udziałem strony oraz geodety uprawnionego, jak to zalecił wykonać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, potwierdziły prawidłowość dokonanych podczas modernizacji ewidencji gruntów ustaleń granic, które są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie i obliczona na podstawie danych pomiarowych powierzchnia działki nr [...] wynosi 0,6475 ha, zarzuty w tej części organ odwoławczy uznał za bezzasadne.

Odnosząc się do żądania przeprowadzenia rozgraniczenia, organ odwoławczy stwierdził, że żądanie to nie może być spełnione, bowiem zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia [...] maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w określonych wypadkach sądy. Ponadto, w świetle art. 30 ust. 2 powyższej ustawy, postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu przeprowadza się przy scaleniu gruntów, a także jeżeli brak jest wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. W niniejszej sprawie żadna z tych przesłanek nie zachodzi.

Skargę na powyższą decyzją wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie F. W., opisując szczegółowo dotychczasowy stan sprawy. Skarżący podkreślił, że podtrzymuje wszystkie wskazywane na wcześniejszych etapach postępowania "fakty i zarzuty niewłaściwie przeprowadzonej modernizacji". Zdaniem skarżącego gdyby modernizację przeprowadzono z zachowaniem standardów i gdyby Starostwo zwróciło uwagę wykonawcy firmie [...], że nie zachowała procedur przy odbiorze zleconych prac to sporu by nie było, a błędy na mapie ewidencyjnej byłyby poprawione i nie powielane, w kolejnych mapach.

W odpowiedzi na skargę L. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia [...] lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647) , sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kierując się powyższymi kryteriami Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie skarga nie jest zasadna.

Sprawa niniejsza była już przedmiotem rozpoznania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, dlatego stosownie do treści art. 153 p.p.s.a. ocena prawna

i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Przez pojęcie "ocena prawna" rozumie się wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku w związku z rozpoznawaną sprawą. Ocena prawna może dotyczyć również braku wyjaśnienia w kontrolowanym postępowaniu administracyjnym istotnych okoliczności stanu faktycznego Dla organu administracyjnego ponownie rozpatrującego sprawę charakter wiążący ma ocena prawna pozostająca w związku i mieszcząca się w ramach kognicji tego sądu, a więc ocena, która zdeterminowała stanowisko sądu w rozpatrywanej sprawie. Natomiast związanie sądu administracyjnego własną oceną prawną przy ponownym rozpatrywaniu sprawy oznacza, że nie może on formułować nowych ocen prawnych, sprzecznych z wyrażonym wcześniej poglądem, a zobowiązany jest do podporządkowania się mu w pełnym zakresie.

Mając na uwadze treść i skutki zapadłego przed tut. Sądem wyroku z dnia [...] listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Lu [...], w świetle regulacji zawartej w art. 153 p.p.s.a. stwierdzić należy, że organy administracji ponownie prowadząc postępowanie, obowiązane były do uzupełnienia postępowania dowodowego w zakresie wskazanym w powyższym wyroku. Sąd wskazał, że "(...) rozpatrując ponownie sprawę organ powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości. Oględziny te powinny być przeprowadzone po prawidłowym zawiadomieniu strony o przeprowadzeniu tych czynności, to jest zgodnie z art. 79 § 1 kpa. W toku tych oględzin należy dokonać pomiarów nieruchomości z udziałem strony w celu ustalenia poszczególnych miar granic i powierzchni działki. Należy ustalić jakie są wskazania wnioskodawcy co do przebiegu granic działki nr [...], w tym z czasu przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków, czy i w jakim zakresie wskazania te mają uzasadnienie w materiale geodezyjnym, w tym także w położeniu znaków granicznych, czy wskazania te dawałyby podstawę do określenia powierzchni działki [...],72 ha lub jakiejkolwiek innej powierzchni niż 0,6475 ha. Tak dokonane ustalenia powinny być zweryfikowane na podstawie dokumentacji geodezyjnej, w tym również opisywanej i analizowanej w uchylonych decyzjach obydwu organów. Przy tym jednak ewentualna zmiana powierzchni nieruchomości może być dokonana jedynie, jeżeli będzie miała uzasadnienie w dokumentacji geodezyjnej".

Sąd rozpoznając skargę na ostateczną decyzję zapadłą w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zobowiązany był do skontrolowania, czy zapadła ona z uwzględnieniem wskazań co do dalszego postępowania i wyrażonej oceny prawnej, sam będąc tą oceną związany.

Uwzględniając stan faktyczny i prawny w dacie wydania zaskarżonej decyzji stwierdzić należy, że nie zmieniły się okoliczności sprawy mogące powodować nieaktualność oceny zawartej w wyroku tut. Sądu z dnia [...] listopada 2014 r.

Sądowa kontrola zaskarżonej decyzji przeprowadzona z uwzględnieniem reguł wynikających z art. 134 i art. 153 p.p.s.a. doprowadziła do uznania, że decyzja ta jest prawidłowa i nie narusza prawa. Ponownie rozstrzygając sprawę organy przeprowadziły postępowanie i dokonały rozstrzygnięcia z uwzględnieniem treści zapadłego już w sprawie wyroku.

Przede wszystkim wyjaśnić należy, że w ramach modernizacji ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w przepisie art. 24a wyróżnia różne środki służące osobom mającym interes prawny w kwestionowaniu poprawności, zależne od etapu prac modernizacji operatu ewidencyjnego. Należą do nich uwagi (art. 24a ust. 6), które można zgłaszać do projektu w okresie jego wyłożenia, następnie zarzuty (art. 24a ust. 9) do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym, a więc w operacie, który po okresie wyłożenia, jako projekt stał się z mocy prawa ( art. 24a ust.8) operatem ewidencyjnym, a które zgłoszono w ustawowo określonym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o tym, że projekt stał się operatem. Natomiast zarzuty do danych objętych operatem zgłoszone po terminie, traktuje się już, jako wnioski o zmianę (aktualizację) danych objętych ewidencją. Aktualizacja następuje przez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych na podstawie § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia [...] marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r., poz. 542). Aktualizacji, o której mowa wyżej dokonuje się albo w trybie czynności materialno-technicznej po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych, albo w trybie postępowania administracyjnego, gdy aktualizacja ww. operatu wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów (§ 47 ust. 1 i 3 przywołanego wyżej rozporządzenia).

Wskazać należy, że organ I instancji - zgodnie ze wskazaniami Sądu zawartymi w wyroku sygn. akt III SA/Lu [...] - z udziałem uprawnionego geodety oraz wnioskodawcy F. W. dokonał oględzin działki nr [...]. Zawiadomienie dla F. W. o oględzinach zostało doręczone zgodnie z zachowaniem terminu określonego w art. 79 § 2 kpa. Zawiadomienie zostało doręczone wnioskodawcy w dniu [...] czerwca 2015 r., zaś oględziny odbyły się w dniu [...] lipca 2015 r. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został protokół, datowany na dzień [...] lipca 2015 r. Organ I instancji szczegółowo przytoczył treść protokołu, który podpisany został przez strony obecne podczas oględzin: F. W., J. G., Z. B. oraz E. O..

Z protokołu (przytoczonego przez organ I instancji) wynika, że w toku oględzin odszukano znaki graniczne działki z działkami sąsiednimi: drogą powiatową działka nr [...] punkty graniczne nr [...] oznaczone palami drewnianymi, z działka nr [...] od punktu 1281 przez punkty 2625, 2626 i 2627 - narożniki budynków, przez punkt 2619 - narożnik ogrodzenia, z działka [...] - punkty 2620 i 2392, z działką [...] - punkty 2392 i 2388, z działką [...] punkty 2388 i 2389 pale drewniane, z działką [...] granicę stanowi ogrodzenie - punkty 3803 i 3804, z działka [...] punkty 2385 i 1280 - pale drewniane. F. W. oświadczył, że okazana granica działki [...] z działką nr [...] jest niezgodna ze stanem użytkowania oraz dokumentacją w księdze wieczystej i w akcie notarialnym, a obliczona na tej podstawie powierzchnia jest niezgodna z ww. dokumentami. Ponadto wskazał, że granica działki [...] z działką [...] przebiega dalej, niż ta wyznaczona podczas oględzin na podstawie pomiarów modernizacyjnych - faktycznie użytkuje część działki [...] od strony działki nr [...] w odległości 32,20 m, a od strony działki [...] odległości 31,10 m - uprawa aronii. Twierdzi, że taki stan użytkowania trwa od 1988 roku, tj. od czasu zakupu działki i nie było to przedmiotem sporu.

W kolejnym etapie postępowania - zgodnie ze wskazaniami Sądu zawartymi w wyroku sygn. akt III SA/Lu [...] - obowiązkiem organu I instancji było ustalenie czy oświadczenia wnioskodawcy złożone podczas oględzin, co do przebiegu granic działki nr [...], w tym z czasu przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mają uzasadnienie w materiale geodezyjnym, w tym także w położeniu znaków granicznych i czy wskazania te dawałyby podstawę do określenia powierzchni działki [...],72 ha lub jakiejkolwiek innej powierzchni niż 0,6475 ha. Tak dokonane ustalenia powinny być zweryfikowane na podstawie dokumentacji geodezyjnej.

Wykonując powyższe zalecenia Sądu i po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie, organ administracji wskazał, że ujawnienie powierzchni działki nr [...] w latach 1960 - 1965 o wielkości 1,36 ha (przed podziałem) było niewiarygodne, ponieważ obliczeń dokonano częściowo na podstawie pomiarów wykazanych na zarysie pomiarowym, a częściowo przyjętych graficznie z mapy. Powierzchnia działki nr [...] o wielkości 0,72 ha ujawniona po uwłaszczeniach w roku 1975 powstała z różnicy działek 1875 i [...], tj. od powierzchni działki [...] - 1,36 ha odjęto powierzchnię działki nr [...] - 0,64 ha, a do obliczeń powierzchni działki nr [...] przyjęto długość zmierzoną graficznie z mapy i przyjęto zawyżoną miarę 23,70 m w granicy działek [...] i [...]. Starosta wskazał, że właściwa miara uzyskana z pomiaru bezpośredniego podczas modernizacji i z dokumentacji zleconej przez organ z udziałem zainteresowanych stron wynosi 21,56 m, a z porównania mapy ewidencyjnej działki przed modernizacją i po modernizacji wynika, że granica nie uległa zmianie. Dowodem do przywrócenia powierzchni działki nr [...] do wielkości 0,72 ha wykazywanej w ewidencji gruntów przed modernizacją nie mogą być zapisy w akcie notarialnym i księdze wieczystej, ponieważ nie zawierają informacji o przebiegu granic, a jedynie dane z ewidencji gruntów. Ustalenie przebiegu granic działki nr [...] podczas modernizacji, a tym samym skorygowanie dotychczas błędnie wykazanej powierzchni z wielkości 0,72 ha do 0,6475 ha było w pełni uzasadnione. Dane do ujawnienia przebiegu granic działki nr [...] znajdujące się w dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego okazały się niewiarygodne, dlatego zasadnym było dokonanie ustalenia ich przebiegu z udziałem zainteresowanych stron. Podczas prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonawca dokonał oceny dostępnej dokumentacji źródłowej pozwalającej na ujawnienie przebiegu granicy działek, znajdującej się w posiadaniu organu I instancji i stwierdził, że jest ona niewiarygodna, bowiem zaistniał błąd, który skutkował błędnym obliczeniem powierzchni i wykazaniem jej w wielkości 0,72 ha.

Dla potwierdzenia powyższej tezy organ odwoławczy przypomniał, że w 2012 r. na zlecenie Starosty [...] wykonano pracę geodezyjną "Sprawdzenie powierzchni działki nr [...] oraz użytku B w tej działce", a jej wyniki zostały przedstawione w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu [...] października 2012 r. za nr [...]. Z dokumentów pomiarowych zgromadzonych w tym operacie wynika, że wyznaczone w dniu [...] września 2012 r. punkty graniczne działki nr [...] są zgodne ze stanem granic wykazanym podczas modernizacji ewidencji gruntów i przebieg granic jest również zgodny z ich faktycznym stanem na gruncie.

Organ odwoławczy wskazał, że geodeta uprawniony wykonujący powyższą pracę dokonał (niezależnie od wykonawcy modernizacji) ponownej analizy i oceny dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w P., w zakresie przebiegu granic działki i również doszedł do wniosku, że dane dotychczasowe w tym zakresie były niewiarygodne, a swoje wyjaśnienia opisał szczegółowo w opinii technicznej, którą załączył do operatu technicznego z dnia [...] października 2012 r. Z opinii wnika, że geodeta przeanalizował nie tylko dokumentację z modernizacji, ale również dokumentację z pomiaru do ewidencji gruntów z 1963 roku - operat nr [...], pomiaru do uwłaszczeń - operat nr [...], operatu nr 135.211- [...] z podziału działki nr [...] położonej w K., operatu z podziału działki nr [...] nr [...]. Analiza materiałów z pomiaru do ewidencji wykazała, że obliczając powierzchnie konturów klasyfikacyjnych w działce nr [...] otrzymano powierzchnię działki w wielkości 1,2860 ha, a obliczając z innych czynników otrzymano wielkość 1,3578 ha. Do ewidencji wpisano zaś powierzchnię 1,36 ha. W wyniku przeprowadzonej analizy geodeta stwierdził również, że w kilku sąsiednich działkach powierzchnia w zmodernizowanej ewidencji gruntów także jest mniejsza niż przed modernizacją.

Należy podkreślić, za Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia [...] sierpnia 1998 r., II SA [...]), że ewidencja gruntów pełniąc funkcje informacyjno-techniczne nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, ani nie nadaje tych praw, rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Zatem postępowanie w zakresie ewidencji ma charakter rejestrowy, więc potwierdza stan istniejący. Stwierdzenie takie ma znaczenie dla sprawy w świetle oświadczenia złożonego przez F. W..

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, który sprowadza swoje żądanie w oparciu o dane z okresu sprzed modernizacji, a które są niezgodne z dokumentacją geodezyjną i dlatego przeprowadzono właśnie modernizację. Organy racjonalnie tłumaczą przyczynę tego stanu rzeczy, niepełną dokumentacją pomiarową ówczesnej ewidencji.

Twierdzenie F. W. o innej powierzchni działki nie jest poparte wymaganą dokumentacją geodezyjno - kartograficzną znajdująca się w państwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym. Skarżący oprócz zgłoszonego wniosku, nie wniósł nowych dowodów do sprawy, nie przedłożył wiarygodnej dokumentacji, która uzasadniałaby wprowadzenie żądanych zmian do operatu ewidencyjnego, a przeprowadzona wizja w terenie przeczy jego stanowisku. Organy prawidłowo wykazały, że istniejąca w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dokumentacja źródłowa nie daje podstaw do dokonania aktualizacji obowiązującego operatu ewidencyjnego w przedmiocie konfiguracji i powierzchni zmodernizowanej działki ewidencyjnej, objętych prowadzonym obecnie postępowaniem.

W ocenie Sądu organy administracji w pełni zastosowały się do wskazań zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia [...] listopada 2014 r. sygn. akt III SA/Lu [...] i wszechstronnie wyjaśniły stan faktyczny sprawy. Ewidencja gruntów odzwierciedla stan, który odpowiada rzeczywistości i dokumentom. Przekładając powyższe stwierdzenie na realia niniejszej sprawy, to skarżący powinien wskazać dokumenty umożliwiające dokonanie zmiany w ewidencji gruntów w wnioskowanym kierunku. W związku z powyższym organy zasadnie odmówiły aktualizacji we wskazanym zakresie.

W odwołaniu o decyzji organu I instancji oraz pismach procesowych skarżący wielokrotnie wskazywał na konieczność przeprowadzenia w rozstrzyganej sprawie rozgraniczenia nieruchomości. W tym miejscu wskazać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uprzednio orzekając w sprawie wskazał, że dokonując ustaleń organ administracji powinien mieć na uwadze, że aktualizacja ewidencji gruntów i budynków nie jest trybem właściwym do rozstrzygania sporów granicznych i nie może zastąpić rozgraniczenia nieruchomości.

Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, że postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie było prowadzone zgodnie z regułami proceduralnymi, z poszanowaniem praw strony i jej udziałem, a interpretacja przepisów prawa dokonana została zgodnie z zasadami ich wykładni.

Organy szczegółowo uzasadniły motywy swoich rozstrzygnięć, oparły się na wszechstronnie zebranym i rozważonym materiale dowodowym, z którego wyciągnęły logiczne wnioski, które odwołując się do konkretnych ustaleń faktycznych mających oparcie w zgromadzonych w sprawie dowodach, nie naruszają granic swobodnej oceny dowodów.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 151 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt