drukuj    zapisz    Powrót do listy

6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny, Geodezja i kartografia, Starosta, *Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków, II SA/Wr 742/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 742/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2013-02-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-10-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Olga Białek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
*Stwierdzono bezskuteczność czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
Powołane przepisy
Dz.U. 2010 nr 193 poz 1287 art. 12
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 78 poz 837 par. 3, par. 12
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
Dz.U. 2010 nr 102 poz 651 art. 97 ust 1a i 1b
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity.
Dz.U. 2004 nr 268 poz 2663 par. 14 i par. 15
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Andrzej Wawrzyniak, Sędziowie Sędzia WSA - Olga Białek (spr.), Sędzia WSA - Ireneusz Dukiel, , Protokolant - Edyta Forysiak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 lutego 2013 r. sprawy ze skargi R. S. na czynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego dokumentacji z podziału działek I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza od Starosty Powiatu W. na rzecz skarżącego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

R. S. wniósł skargę na czynność Starosty Powiatu W. polegającą na odmowie przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej wraz z ostateczną decyzją administracyjną dotyczącą podziału działek nr [...] oraz [...] , obręb K., gmina C., zarejestrowaną pod nr [...].

Zaskarżonej czynności zarzucił, że podjęta została z naruszeniem § 15 ust. 2 w związku z § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, przez błędne przyjęcie, że skarżący winien dokonać utrwalenia nowych punktów granicznych.

Zarzucając powyższe wniósł na podstawie art. 146 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o "stwierdzenie bezskuteczności czynności organu polegającej na zobowiązaniu skarżącego do utrwalenia nowych punktów granicznych i sporządzenia z tej czynności protokołu", a na podstawie art. 146 § 2 ww. ustawy o "uznanie obowiązku organu do przyjęcia dokumentacji geodezyjnej z podziału działek zatwierdzonych ostateczną decyzją o podziale bez utrwalenia nowych punktów granicznych i sporządzenia z tej czynności protokołu w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żąda dokonania tej czynności" oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych złożył do Powiatowego Zakładu Katastralnego we W. operat geodezyjny wraz z ostateczną decyzją o podziale nieruchomości w celu ujawnienia podziału działek: nr [...]na działki nr [...] i nr [...] oraz działki nr [...] na działki nr [...] i nr [...] położone w miejscowości K..

W toku czynności sprawdzających organ polecił mu uzupełnienie złożonej dokumentacji (protokół z kontroli z dnia 15 lutego 2012 r.). Ponad usunięte usterki organ jeszcze w dniu 27 lutego 2012 r. i w dniu 18 czerwca 2012 r. wskazywał na braki w złożonej dokumentacji. Ostatnim zaleceniem organu było zobowiązanie skarżącego do sporządzenia protokołu z wyniesienia projektu na grunt. Skarżący podkreślił, że poza tym ostatnim zaleceniem usunął wszystkie wskazywane usterki. Przedstawił też na piśmie swoje stanowisko w zakresie braku podstawy prawnej do wykonania tego ostatniego zalecenia.

Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. Powiatowy Zakład Katastralny odmówił skarżącemu przyjęcia do zasobu geodezyjnego dokumentacji z podziału działek nr [...][...] zarejestrowanych pod nr Dz [...]. W uzasadnieniu wyjaśnił, że podtrzymuje stanowisko zawarte w protokole kontroli wskazując, że każdy zatwierdzony nowy podział musi być wyniesiony w terenie a nowe punkty graniczne powinny być zastabilizowane lub co najmniej zamarkowane i pomierzone na osnowę geodezyjną.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem skarżący pismem z dnia 31 lipca 2012 r. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa przez przyjęcie dokumentacji wraz z ostateczną decyzją podziałową. W odpowiedzi, pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r. (doręczonym stronie w dniu 5 września 2012 r.) podano, że powodem odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej był brak protokołu z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, którego obowiązek wykonania wynika wprost z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Skarżący z takim stanowiskiem się nie zgadza i uważa, że żądanie wyniesienia projektu na grunt jest pozbawione podstawy prawnej. Odmawiając przyjęcia dokumentacji geodezyjnej organ naruszył spoczywający na nim obowiązek przyjęcia tej dokumentacji wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału, co wynika z błędniej interpretacji § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. W jego ocenie organ błędnie wywodzi, że z przepisu tego wynika obowiązek wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych. Tymczasem przepis ten należy stosować wówczas, gdy zostały wykonane czynności z zakresu wyznaczania i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, co według § 14 pkt 2 przywołanego wcześniej rozporządzenia, dokonuje się jedynie na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Jest to więc czynność fakultatywna uzależniona od woli właściciela lub użytkownika wieczystego. Jeżeli właściciel działki objętej podziałem nie chce stabilizacji nowych punktów granicznych organ nie może przymusić skarżącego do wykonania tej czynności.

W ocenie skarżącego, wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości kończy pewien etap prac geodety a czynność stabilizacji punktów granicznych jest możliwa do zrealizowania w przyszłości. Przepis § 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów zakłada bowiem, że czynność stabilizacji nie jest konieczna, gdyż materiały powstałe podczas podziału działki i decyzja zatwierdzająca podział geodezyjny umożliwiają jednoznaczne wyznaczenie granic działki w dowolnym momencie i jest to tzw. drugi etap podziału. Sytuacja w której inwestor musiałby stabilizować lub markować (zupełnie inna czynność) nowe punkty graniczne w przypadku rozpoczynania inwestycji na nowych działkach powodowałaby niechybne straty wynikające ze zniszczenia punktów granicznych podczas prac budowlanych. Z tych względów skarżący uważa, ze operat wraz z decyzją powinien zostać przyjęty i ujawniony w ewidencji gruntów. Dodatkowo na podstawie § 46 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów organ zobowiązany jest z urzędu ujawnić w swoich zasobach dokonany podział, gdy decyzja zyskała przymiot ostateczności.

W odpowiedzi na skargę Starosta Powiatu W. wniósł o jej odrzucenie na zasadzie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi względnie o jej oddalenie.

Uzasadniając złożone wnioski organ wyjaśnił, że skarżący złożył do Powiatowego Zakładu Katastralnego we W. (ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dalej PZK) dokumentację powstałą w wyniku wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej dotyczącej podziału działek nr [...][...] obręb K., skompletowaną w postaci operatu technicznego. Operat ten poddany został kontroli w dniu 15 lutego 2012 r. w następstwie czego stwierdzono, że nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod warunkiem usunięcia wskazanych usterek. Usterki te zostały usunięte przez zgłaszającego w dniu 20 lutego 2012 r. a operat został przyjęty i przekazany do pracowni opracowań numerycznych i pracowni ewidencji. Fakt przyjęcia operatu jest oczywisty, gdyż na podstawie danych w nim zawartych nadano klauzulę przyjęcia na projekcie podziału, który stanowił podstawę dla wydania przez Wójta Gminy C. decyzji o podziale. Według wyjaśnień organu, po dniu w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, skarżący przyniósł jej odpis domagając się włączenia materiałów do zasobu. W wyniku kontroli w dniu 18 czerwca 2012 r. stwierdzono, że zaniechał on "wyniesienia projektu na grunt, tj. wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych". Skarżący pismem z dnia 17 lipca 2012 r. wyraził swoje stanowisko co do protokołu kontroli, dowodząc, że nie jest zobowiązany do dokonania tej czynności. Jednocześnie w razie uznania czynności wyniesienia projektu za niezbędną wniósł o jednoznaczną odpowiedź w celu jej weryfikacji.

Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. PZK podtrzymał stanowisko z protokołu kontroli odnośnie braku podstaw do włączenia do zasobu dokumentacji po dokonanym już podziale geodezyjnym działek bez zamarkowania i pomierzenia nowych punktów granicznych na osnowę geodezyjną, pouczając jednocześnie o możliwości wystąpienia do organu nadzoru geodezyjnego z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy przyjęcia dokumentacji.

Zdaniem organu skarga podlega odrzuceniu, gdyż skarżący wnosząc skargę na "czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisów prawa polegającą na odmowie przyjęcia do PZK dokumentacji geodezyjnej wraz z ostateczną decyzją, w istocie nie wskazał jaką czynność zaskarża. Nie wskazał na datę dokonania tejże czynności lecz zarzucił jej naruszenie przepisów prawa materialnego. Z uzasadnienia skargi wnioskować można, że za czynność odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu uważa on pismo z dnia 19 lipca 2012 r. Tymczasem pismem tym podtrzymano jedynie wcześniejsze stanowisko zawarte w protokole kontroli, co do braku dokumentacji z wyniesienia projektu na grunt. Zdaniem organu, pisma z dnia 19 lipca 2012 r. nie można uznać za czynność odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej. Pismo to było jedynie odpowiedzią na wystąpienie skarżącego z dnia 17 lipca 2012 r. Skarżący powinien więc sprecyzować jaką czynność skarży aby w ogóle możliwie było ustalenie czy przedmiot skargi pozostaje w kognicji sądów administracyjnych. W ocenie organu również sama adnotacja w protokole kontroli uczyniona w dniu 18 czerwca 2012 r. nie stanowiła wprost odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu, ale wskazywała na konieczność jej uzupełnienia. Organ podniósł, że nawet jeżeli uznać ją za czynność odmowy, to skarżący winien w ciągu 14 dni wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Tymczasem dopiero po 30 dniach zawarł swoje pisemne stanowisko do protokołu kontroli. Doszło zatem do uchybienia terminu o którym mowa w art. 52 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W konsekwencji skarga jako niedopuszczalna powinna zostać odrzucona.

Odnosząc się do meritum sprawy organ zauważył, że przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału (§ 5 oraz § 14 i § 15) wskazują niejako na dwa odrębne etapy zgłaszania prac geodezyjnych: pierwszy - będący podstawą wydania decyzji o podziale i drugi - który można prowadzić gdy decyzja o podziale stanie się ostateczna.

Strona przeciwna zaznaczyła, że operat skarżącego złożony w celu uzyskania decyzji o podziale nieruchomości po usunięciu stwierdzonych w toku kontroli w dniu 15 lutego 2012 r. usterek, został przyjęty do zasobu na podstawie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia. Natomiast, po tym, jak decyzja o podziale stała się ostateczna, istniała możliwość włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych. Organ wbrew odmiennym twierdzeniom skarżącego nie uważa tej czynności za obligatoryjną, choć utrwalona jest praktyka wyznaczenia w terenie tych punktów. Niemniej jednak organ, może włączyć dokumentację do zasobu dopiero po sporządzeniu protokołu z czynności wyznaczenia w terenie nowych punktów granicznych. Skarżący domaga się natomiast włączenia do zasobu dokumentacji której nie sporządził i nie przedłożył. W ocenie organu skarżący myli kwestię przyjęcia operatu podziału nieruchomości do zasobu przed wydaniem decyzji z włączeniem do zasobu dokumentacji geodezyjnej opracowanej w toku czynności wyznaczania i utrwalenia nowych punktów granicznych. W efekcie, skoro czynności wyznaczenia skarżący nie dokonał i nie zamierza jej dokonać, to nie istnieje dokumentacja, która na zasadzie § 15 rozporządzania w sprawie podziałów mogłaby być włączona do zasobu.

W uzupełnieniu organ zaznaczył, że już po złożeniu skargi dostrzegł inne usterki w pierwotnie złożonym operacie i to jest jedyna przyczyna uniemożliwiająca wydanie stronie wypisu i wyrysu z ujawnionym już podziałem geodezyjnym.

W piśmie procesowym z dnia 17 grudnia 2012 r. skarżący ustosunkowując się do odpowiedzi na skargę wskazał, że przedmiotem skargi jest czynność odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej wraz z ostateczną decyzją o podziale.

Strona podała, że istota sprawy sprowadza się do konieczności weryfikacji przez sąd czynności jakich domaga się organ od geodetów wykonujących podział. Jego zdaniem, organ warunkiem wydania wypisu i wyrysu z ewidencji obrazującego ujawniony podział, uczynił utrwalenie nowych punktów geodezyjnych w terenie i sporządzenie z tej czynności protokołu. Zdaniem skarżącego czynność ta, jako fakultatywna, nie może być podstawą dla odmowy wydania wypisu i wyrysu. Natomiast odpowiedź na skargę przeinacza fakty, gdyż organ domaga się utrwalania nowych punktów granicznych jako czynności niezbędnej dla wydania dokumentu urzędowego w postaci wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów z nowo powstałych działek.

Podczas rozprawy skarżący poparł skargę i zawarte w niej wnioski. Oświadczył jednocześnie, precyzując przedmiot skargi, że zaskarżył odmowę przyjęcia dokumentów do zasobu wyrażoną w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. Skarżący oświadczył również, że po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału domagał się od organu przyjęcia dokumentacji stanowiącej operat geodezyjny, która pierwotnie została zgłoszona. Organ po adnotacji z dnia 18 czerwca 2012 r. na protokole z kontroli zwrócił mu dokumentację pierwotnie złożoną celem uzupełnienia. Przy piśmie z dnia 17 czerwca 2012 r. skarżący zwrócił uzupełnioną częściowo dokumentację przedstawiając swoją argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 z późn.zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, między innymi, poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje również orzekanie w sprawach skarg między innymi na inne niż decyzje administracyjne i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 4 ustawy z dna 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 – zwana dalej "u.p.p.s.a.").

Stosownie do treści art. 134 § 1 u.p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zgodnie z art. 133 u.p.p.s.a kontrola w powyższym zakresie odbywa się na podstawie akt sprawy). Akta sprawy stanowią przede wszystkim akta administracyjne do przekazania których wraz ze skargą zobowiązany jest organ administracji, którego czynność została zaskarżona, akta sądowe, które obejmują składane przez strony pisma procesowe oraz dokumenty dopuszczone przez Sąd, co nie wyklucza możliwości wzięcia przez Sąd pod uwagę faktów powszechnie znanych (również, gdy nie powołują się na nie strony) oraz dopuszczenia dowodów z dokumentów nawet po zamknięciu rozprawy (art. 113 § 2 u.p.p.s.a). W niniejszej sprawie Sąd orzekał na podstawie akt sprawy przedstawionych przez organ oraz dokumentów zgromadzonych w aktach sądowych.

W pierwszej kolejności ustosunkowania się wymagał wniosek organu o odrzucenie skargi ze względu na jej niedopuszczalność. Starosta wskazuje bowiem, że skarżący nie określił jednoznacznie jaką czynność zaskarża, co czyni skargę niedopuszczalną. W ocenie Sądu z tym stanowiskiem nie można się zgodzić, gdyż w skardze wyraźnie określono, że przedmiotem zaskarżenia jest czynność Starosty polegająca na odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej powstałej z wykonania prac geodezyjnych polegających na podziale działek nr [...] oraz [...] obręb K., gmina C., zarejestrowanych pod nr DZ [...], wraz z ostateczną decyzją o podziale. Natomiast podczas rozprawy skarżący doprecyzował przedmiot skargi oświadczając, że obejmuje on stanowisko organu o odmowie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu wyrażone w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. Stanowisko to natomiast wyraźnie stanowi o odmowie przyjęcia do zasobu geodezyjnego dokumentacji powstałej z podziału ww. działek.

W tym miejscu wskazać należy, że przyjęcie do zasobu geodezyjnego dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez geodetę w wyniku wykonania prac geodezyjnych należy kwalifikować jako czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązków wynikających z przepisów prawa. W ramach prowadzonego postępowania wszczętego wnioskiem skarżącego o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego organ podejmuje czynność skierowaną do zindywidualizowanego podmiotu i wyznacza sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego obowiązków. Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych obowiązany jest zgłosić te prace do organów o których mowa w art. 40 ust. 3, przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek geodety przekazania materiałów i informacji powstałych w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego jest więc niewątpliwy i wynika wprost z przepisów prawa. Tym samym czynność przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego kwalifikować należy jako czynność podlegającą zaskarżeniu na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a. Również odmowa przyjęcia takiej dokumentacji, która skierowana jest do wykonawcy prac geodezyjnych, jest czynnością dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisów prawa i na tej samej podstawie prawej podlega zaskarżeniu do sądu.

W kontekście poczynionych uwag rozważenia wymagało, czy w okolicznościach niniejszej sprawy, stanowisko organu wyrażone w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. może być kwalifikowane jako odmowa dokonania czynności polegającej na przyjęciu do zasobu dokumentacji geodezyjnej. Z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowana systemu i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837) wynika, że odmowa przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu następuje po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przekazywanej dokumentacji (§ 9 rozporządzenia). Negatywy wynik tej kontroli odnotowywany jest w protokole kontroli, przy czym może on zakończyć się dwojakiego rodzaju wnioskami: albo o odmowie włączenia dokumentacji do zasobu albo o włączenie dokumentacji do zasobu ale po usunięciu stwierdzonych wad, usterek czy nieprawidłowości. W przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu następuje jej zwrot wraz z protokołem oraz pisemnym uzasadnieniem prawnych i technicznych przyczyn odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (§ 12 ust. 1). Z przedstawionych regulacji wynika zatem jednoznacznie, że czynność odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji musi być wyrażona jednoznacznie i wymaga pisemnego uzasadnienia prawnych i technicznych przyczyn odmowy. Z przedstawionego Sądowi pisemnego protokołu kontroli dotyczącego dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej zgłoszonej przez skarżącego pod nr Dz. [...] wynika, że wynik kontroli tych prac nie został zakończony wnioskiem o nieprzyjęciu jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W protokole stwierdzono natomiast, że przedmiotowa dokumentacja nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pod warunkiem usunięcia odnotowanych usterek (wpisy dotyczące usterek poczyniono z datą 15 lutego 2012 r., 27 lutego 2012 oraz 18 czerwca 2012r.). Z powyższego wynika, że w protokole kontroli nie wyrażono wprost czynności odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu, ale zalecono usunięcie usterek. Ponieważ skarżący nie zgodził z ostatnim z zaleceń odnotowanym pod data 18 czerwca 2012 r. organ czynności odmowy dokonał w piśmie z dnia 19 lipca 2012r. W piśmie tym wprost mowa jest o "odmowie przyjęcia do zasobu dokumentacji z podziału działek [...][...] obr. K. Gm. C. (Dz [...]) zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 16 lipca 2001 r. (...)" oraz przedstawione są pisemne przyczyny tej odmowy. W takiej sytuacji – wbrew wywodom zawartym w odpowiedzi na skargę - należy przyjąć, że powyższe stanowisko nie jest tylko informacją udzieloną skarżącemu, ale stanowi w istocie, odmowę przyjęcia dokumentacji do zasobu. Zatem dopuszczalne jest zaskarżenie tej czynności do Sądu.

Kolejnym warunkiem wniesienia skargi jest wyczerpanie przysługujących stronie środków zaskarżenia. Zgodnie z art. 52 § 1 u.p.p.s.a skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Natomiast jeżeli ustawa nie przewidywała środków zaskarżenia (odwoławczych) w sprawie będącej przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, stosowanie do regulacji art. 52 § 3 u.p.p.s.a. Skargę do sądu w powyższym przypadku wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 u.p.p.s.a).

W niniejszej sprawie skarżącemu nie przysługiwał środek odwoławczy od będącego przedmiotem skargi stanowiska organu zawartego w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. Za taki środek nie może być uznany przewidziany w § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r., wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu. W orzecznictwie przeważa bowiem pogląd, że wniosek ten środkiem przewidzianym w ramach wewnętrznej procedury postępowania w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych (por. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 24 listopada 2010r., sygn.akt II SA/Łd 520/10, WSA w Warszawie wyroku z dnia 6 października 2011 r. sygn.akt IV SA/Wa 1001/11, WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. sygn.akt II SA/Sz 1353/11 – dostępne w bazie nsa. gov.pl). Tym samym tryb wnoszenia skargi w niniejszej sprawie, wynikał z regulacji zawartej w art. 52 § 3 i art. 53 § 2 u.p.p.s.a. i został on przez skarżącego zachowany. Według wyjaśnienia organu zawartego w piśmie procesowym z dnia 24 grudnia 2012r. - pismo z dnia 19 lipca 2012 r. zawierające jednoznaczną odmowę dokonania czynności zostało wysłane przez PZK we W. do skarżącego przesyłką poleconą (bez zwrotnego potwierdzenia odbioru) w dniu 24 lipca 2012 r. (kserokopia potwierdzenia nadania przesyłki poleconej - k-33 akt sądowych). W dniu 2 sierpnia 2012 r., a więc z zachowaniem 14 dniowego terminu (nawet przy przyjęciu, że doręczenie przesyłki nastąpiło dzień później) skarżący złożył osobiście wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 31 lipca 2012 r. Następnie w terminie 30 dni od dnia daty otrzymania odpowiedzi na powyższe wezwanie (tj. 5 sierpnia 2012 r.) wniósł skargę do Sądu za pośrednictwem Starosty Powiatu W..

W tych okolicznościach Sąd nie dopatrzył się podstaw do odrzucenia skargi z powodu jej niedopuszczalności.

Przystępując natomiast do merytorycznego rozpoznania skargi zauważyć trzeba, że obowiązki geodety przy wykonywaniu pracy geodezyjnej skonkretyzowane są w przywołanych wcześniej przepisach ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. Jeżeli praca geodezyjna polega na wykonaniu podziału nieruchomości zastosowanie znajdują też przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm – dalej u.g.n.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U Nr 268, poz.2663 – dalej rozporządzenie podziałowe).

Z przedstawionych regulacji wynika, że wykonawca przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac, zobowiązany jest zgłosić ich wykonanie do właściwego miejscowo i rzeczowo ośrodka (§ 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r.) Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały dokumentacja stanowiąca wynik wyodrębnionych prac przekazywana jest etapami po zakończeniu każdego z jej etapów. Fakt przekazywania etapami wykonawca uzgadnia z organem prowadzącym zasób w zgłoszeniu (§ 7 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia). Przekazanie dokumentacji następuje przy wniosku do którego załącza się wskazane w § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia załączniki. Wniosek ten wszczyna przed organem wewnętrzne "postępowanie" (gabinetowe) w ramach którego dokumentacja przekazywana do zasobu poddawana jest kontroli w zakresie określonym w § 9 ust. 1 tego rozporządzania. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie dokumentacji, co stanowi podstawę dla włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach (§ 10 ust. 1 i ust.2). Natomiast w przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości, wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera miedzy innymi wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem. Jak już wcześniej zauważono wnioski te mogą sprowadzać się do przyjęcia dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości albo do odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu ( § 11 ust.1 pkt 7 lit a) i b)). W razie odmowy – w przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) organ zwraca dokumentację wraz z protokołem i pisemnym uzasadnieniem prawnych i technicznych przyczyn odmowy włączenia jej do zasobu (§ 12 ust.1 rozporządzenia).

W rozpoznawanej sprawie skarżący dokonał w odpowiednim pod względem rzeczowym i miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej (Powiatowym Zakładzie Katastralnym we W.) zgłoszenia prac geodezyjnych polegających na podziale działek, które zarejestrowano pod nr [...]. Analiza czynności jakie skarżący w związku z rodzajem zgłoszonej pracy geodezyjnej musiał wykonać wymaga sięgnięcia również do przepisów regulujących zasady dokonywania podziałów nieruchomości. Z art. 97 ust. 1 u.g.n. wynika, że podział nieruchomości dokonywany jest z urzędu lub na wniosek i koszt osoby która ma w tym interes prawny. Do wniosku należy dołączyć wyliczone w art. 97 ust.1 a dokumenty, w tym między innymi: wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 (pkt 4); protokół z przyjęcia granic nieruchomości (pkt 5); wykaz zmian gruntowych (pkt 6); wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej (pkt 7), mapę z projektem podziału (pkt 8). Ustęp 1 b tego samego przepisu stanowi natomiast, że jeżeli wymagane jest wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Doprecyzowanie tej regulacji zawarte jest w § 5 ust. 1 rozporządzenia podziałowego, zgodnie z którym dokumenty geodezyjne i kartograficzne o których mowa w art. 97 ust. 1 a pkt 5-8, zamieszcza się w operacie podziału nieruchomości. Operat ten podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Przytoczone uregulowania wskazują zatem, że w wyniku prac geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości powstaje operat podziału nieruchomości który obejmuje dokumentację określoną w art. 97 ust. 1a pkt 5-8. Wykonawca obowiązany jest przekazać tę dokumentację do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. W ośrodku poddawana jest ona kontroli według kryteriów wynikających z § 9 rozporządzania z 2001r. Pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do włączenia dokumentacji do zasobu oraz zwrócenia wykonawcy koniecznych materiałów dla wydania decyzji o podziale wraz z klauzulami przewidzianymi w odrębnych przepisach.

Według § 10 rozporządzenia podziałowego mapa z projektem podziału oraz wykaz zmian gruntowych i wykaz zmian synchronizacyjnych, jeżeli zostały sporządzone jako odrębne dokumenty stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału stanowią załączniki do decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału.

W niniejszej sprawie skarżący wnioskował o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji powstałej w wyniku podziału geodezyjnego i ten wniosek wszczął przed organem swoiste postępowanie zmierzające do jej kontroli. Jak podano w protokole, w wyniku kontroli w dniu 15 lutego 2012 r. sprawdzono: sprawozdanie techniczne, mapę wywiadu terenowego, szkic polowy i wyznaczenia, protokół z czynności przyjęcia granic, obliczenia i wykaz współrzędnych, postanowienie o sposobie podziału, projekt podziału i badane księgi wieczystej, stwierdzając, że dokumentacja ta nadaje się do przyjęcia do zasobu pod warunkiem usunięcia wyszczególnionych w protokole usterek. Usterki te usunięto w dniu 20 lutego 2012 r. co potwierdza sam organ w odpowiedzi na skargę. Następnie, jak podaje organ, dokumentacja ta przyjęta została do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o czym świadczy również klauzula z datą 8 marca 2012 r. widniejąca na projekcie podziału oraz mapie z projektem podziału nieruchomości o treści: "Na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne niniejszy dokument został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa". Dokumenty z tymi klauzulami przekazane zostały w dniu 9 marca 2012 r. do Wójta Gminy C., po czym w dniu 4 kwietnia 2012 r. wydana została decyzja zatwierdzająca projekt podziału (por. kopie decyzji Wójta Gminy C. z dnia 4 kwietnia 2012 r. k-20 akt sądowych).Tym samym zakończone zostało "postępowanie" wszczęte wnioskiem skarżącego o przyjęcie do zasobu geodezyjnego dokumentacji z podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr [...][...], obręb K. zarejestrowanym pod nr [...]. W świetle bowiem przytoczonych wcześniej przepisów rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. rola wykonawcy geodezyjnego przy podziale nieruchomości sprowadza się do prowadzenia prac geodezyjnych i sporządzenia dokumentacji podlegającej włączeniu – po jej skontrolowaniu przez organ – do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału. Z chwilą takiego włączenia rola wykonawcy geodezyjnego zostaje zakończona.

Pomimo tego, organ w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. odmówił skarżącemu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału tych samych działek i zarejestrowanej pod tym samym numerem wskazując, że na podstawie zatwierdzonego podziału konieczne jest wyniesienie i utrwalanie na gruncie nowych punktów granicznych. Z odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wynika, że powodem odmowy przyjęcia dokumentacji był brak protokołu z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, który to protokół, zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia podziałowego podlega włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wskazać zatem należy, że według § 14 pkt 2 ww. rozporządzenia, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Z tej właśnie czynności sporządza się protokół o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia, podlegający włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W świetle przedstawionych regulacji nie budzi wątpliwości Sądu, że czynność opisana w § 14 ust. 2 rozporządzenia stanowi pracę geodezyjną odrębną od czynności polegającej na wykonaniu podziału geodezyjnego. Świadczy o tym: po pierwsze - fakt, że dokonywana jest ona na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, podczas gdy prace geodezyjne dotyczące wykonania podziału związane są z fazą wstępną postępowania podziałowego a w ich wyniku powstaje dokumentacja konieczna dla wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału, która przekazywana jest do zasobu przed wydaniem decyzji o podziale; po drugie - co trafnie podnosi skarżący - to, że czynność ta dokonywana jest jedynie na żądanie (wniosek) właściciela gruntu lub też użytkownika wieczystego i nie ma charakteru obligatoryjnego. W takiej sytuacji wykonanie czynności określonej w § 14 ust. 2 rozporządzenia powinno – w ocenie Sądu – podlegać kolejnemu zgłoszeniu a wykonawca tej pracy po jej zakończeniu, zobowiązany jest przekazać powstałą w jej wyniku dokumentację do zasobu wraz z wnioskiem o jej przyjęcie.

W przekazanych Sądowi przez organ administracji aktach sprawy brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających, że skarżący po przyjęciu do zasobu opisanej wcześniej dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału, występował do ośrodka z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji z utrwalenia i wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Potwierdza to również sam skarżący, oświadczając w skardze, że wobec stanowiska właściciela działki który obecnie wręcz nie chce wyznaczenia na gruncie i stabilizacji nowych punktów granicznych znakami granicznymi, nie wykonywał czynności opisanych w § 14 ust. 2 rozporządzenia i nie występował o przyjęcie ich do zasobu. Natomiast zgłaszał dokumentację już uprzednio złożoną stanowiącą operat geodezyjny wraz z ostateczną decyzją o podziale. Skoro zatem skarżący nie składał wniosku o przyjęcie dokumentacji z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, to brak było podstaw dla odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej z powodu braku protokołu o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia podziałowego. Powyższe świadczy o przekroczeniu przez Starostę przyznanych mu kompetencji kontrolnych przez nakładanie na wykonawcę prac geodezyjnych obowiązków, które nie pozostają w związku z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Stanowi też o wadliwości zaskarżonej czynności wyrażonej w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. W istocie organ odmówił w nim bowiem skarżącemu przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej która już została przyjęta. Zdaniem Sądu praktyka ponownej weryfikacji przyjętej już do zasobu dokumentacji jest niezrozumiała i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli nawet skarżący domagał się ponownie przyjęcia do zasobu tej samej dokumentacji tyle, że wraz z decyzją o podziale, nie zgłaszając jednak wcześniej zamiaru wykonania prac polegających na stabilizacji nowych punktów granicznych, to podstawą odmowy dla przyjęcia tej dokumentacji nie mogły być okoliczności wskazane w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zauważyć też należy, że skarżący jako wykonawca prac geodezyjnych nie był uprawniony do wnioskowania o przyjęcie do zasobu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, gdyż jest to akt administracyjny a nie efekt pracy geodezyjnej. Takie żądanie – o ile oczywiście byłoby złożone, gdyż w przekazanych Sądowi aktach sprawy brak dowodu na potwierdzenie tej okoliczności – nie mogło prowadzić do postępowania kontrolnego określonego w przepisach rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. Ostateczna decyzja o podziale, przekazywana jest Staroście przez organ który ją wydał celem ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym (§ 46 w związku z § 10 i § 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Odnotować jednak należy, że zaskarżona odmowa dokonania czynności, dotyczy tylko dokumentacji geodezyjnej i nie odnosi się do decyzji o podziale nieruchomości.

Uzupełniająco Sąd zauważa, że analiza przedstawionych w niniejszej sprawie wypowiedzi organu oraz skarżącego (w szczególności w piśmie procesowym z dnia 17 grudnia 2012 r.) wskazuje, że aczkolwiek zaskarżona została czynność odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej, to spór który powstał między stronami, spowodowany był przeszkodami w uzyskaniu wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów uwzględniającego zatwierdzony podział bez wyniesienia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych. Jednak kwestie dotyczące nie ujawnienia w ewidencji decyzji zatwierdzającej podział nie są objęte zakresem niniejszej sprawy i nie mogą być przedmiotem oceny Sądu.

W tym stanie rzeczy Sąd zgodnie z art. 146 § 1 u.p.p.s.a stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności materialno-technicznej polegającej na odmowie włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Orzeczenie o kosztach swoje wsparcie znajduje w art. 200 u.p.p.s.a. Natomiast zawarty w skardze wniosek o zobowiązanie organu do przyjęcia dokumentacji do zasobu, wobec faktu, że czynność ta już została dokonana, był oczywiście bezprzedmiotowy.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt