drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę 658, , Starosta, Zawiadomiono o rażącym naruszeniu obowiązków, II SAB/Łd 15/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 15/21 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2021-04-30  
Data wpływu
2021-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Robert Adamczewski /przewodniczący/
Agnieszka Grosińska-Grzymkowska /sprawozdawca/
Tomasz Porczyński
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
658
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Zawiadomiono o rażącym naruszeniu obowiązków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Robert Adamczewski Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Grosińska-Grzymkowska (spr.) Asesor WSA Tomasz Porczyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi Z. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Tomaszowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: zawiadomić Wojewodę Łódzkiego o rażącym naruszeniu obowiązków przez Starostę Tomaszowskiego. ał

Uzasadnienie

II SAB/Łd 15/21

UZASADNIENIE

Dnia 26 czerwca 2019 r. Z. Spółka z o.o. w Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego - Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dwie skargi na bezczynność Starosty Tomaszowskiego oraz przewlekłe prowadzenie postępowanie w dwóch sprawach:

– AN.683.12.2015.IP (w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. [...], dz. nr. [...]);

– AIM.683.14.2015.IP (w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. [...], dz. nr. [...]).

Wraz z pismem z 17 września 2019 roku, w sprawie AIM.683.14.2015.IP Starosta Tomaszowski przesłał do tut. Sądu skargę Z. na bezczynność Starosty Tomaszowskiego oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wraz z aktami postępowania, natomiast nie załączył odpowiedzi na skargę.

Pismem z 2 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zwrócił organowi skargę Spółki na bezczynność Starosty Tomaszowskiego oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ł. przy ul. [...], dz. nr. [...] wraz z jej odpisem i akta administracyjne z uwagi na brak załączenia do przesłanych dokumentów odpowiedzi na skargę.

Wobec braku realizacji przez Starostę Tomaszowskiego obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., 24 lutego 2020 r. (data nadania) Z. spółka z o.o. w Ł. wniosła o wymierzenie organowi administracji grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SO/Łd 4/20.

Postanowieniem z 21 maja 2020 r., sygn. akt II SA/Łd 4/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił wniosek Z. Spółki z o.o. w Ł. i w oparciu o art. 55 § 1 p.p.s.a. wymierzył Staroście Tomaszowskiemu grzywnę w wysokości 200 zł za nieprzekazanie skargi z 26 czerwca 2019 r. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ł. przy ul. [...], dz. nr. [...].

Pomimo wymierzenia grzywny, Starosta Tomaszowski nadal nie wywiązał się z obowiązku przekazania skargi do sądu stosownie do art. 54 § 2 p.p.s.a., wobec czego strona skarżąca ponownie wystąpiła z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie AN.683.14.2015.IP.

W wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy doręczono organowi administracji odpis wniosku o wymierzenie grzywny w sprawie o sygn. akt II SO/Łd 2/21, jednak mimo zakreślenia siedmiodniowego terminu do ustosunkowania się przez organ do powyższego wniosku, termin ten upłynął bezskutecznie.

Postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. Sąd wymierzył Staroście Tomaszowskiemu grzywnę w wysokości 1000 zł.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Sąd rozpoznał sprawę na podstawie odpisu skargi, wymierzając jednocześnie grzywnę w wysokości 2000 zł.

Jednocześnie, stwierdzając, że zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 55 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił zawiadomić Wojewodę Łódzkiego o niedopełnieniu obowiązku przekazania skargi przez Starostę Tomaszowskiego.

Zgodnie bowiem z art. 55 § 3 p.p.s.a. o rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków – w niniejszej sprawie Wojewoda Łódzki jest właściwy zgodnie z art. 229 pkt 2 k.p.a.Powered by SoftProdukt