drukuj    zapisz    Powrót do listy

, ,  ,  , IV SA 4925-4928/02 - Wyrok NSA z 2003-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA 4925-4928/02 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2003-05-30 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA w Warszawie (przed reformą)
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA - T. Cysek Sędziowie NSA - Z. Niewiadomski, Z. Flasińska (spr.) Protokolant - T. Wypych po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2003 r. sprawy ze skargi N. P., B. P., M. P. i Z. : P. ; na uchwałę Rady Gminy Warszawa - Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. Nr 749 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej I* stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały: - w części dotyczącej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV (Julianów - Piaseczno) oznaczonym na rysunku płanu symbolem E; - w części dotyczącej ulicy Prętowej (odcinek ul. 7 KUZ - ul. 15 KUL)- oznaczonej symbolem 19 KUL - 12,O m. II. zasądza od Rady Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz N. P., B. P., M. P. i Z. P. po 10 zł (dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

N. P., B. P., M. P. i Z. : P. złożyli skargę na uchwałę nr 749 Rady Gminy Warszawa Wilanów z 27 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej i wnieśli o stwierdzenie jej nieważności. Skarżący stwierdzili, że 4 stycznia 2001r. wnieśli zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej, który obejmował ich działkę nr [...] - obecnie są to działki nr [...] obręb 1-06-12. Uchwałą Nr 543 z dnia 15 grudnia 2001 r. zarzut ten został w całości odrzucony i w związku z tym wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego - sygn. akt IV SA 316/02. Mimo, iż sprawa ta nie została przez NSA rozpatrzona, Rada Gminy uchwałą nr 749 z 27 czerwca 2002 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej. Narusza to art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Stołecznego Warszawy, następca prawny Rady Gminy Warszawą Wilanów wniosła o odrzucenie skargi, albowiem działki skarżących nr ew. [...] z obrębu 1-06-12 nie są objęte zaskarżoną uchwałą. W § 1 tej uchwały dopuszcza się prowadzenie prac projektowych oraz procedury uzgadniania i wyłożenia do publicznego wglądu a także uchwalenie zmiany planu etapami w miarę uzyskiwania szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów znajdujących się w granicach planu.

Przedmiotem zarzutu skarżących a następnie skargi do Sądu była ustalona w projekcie planu rezerwa terenu pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV. Jej przebieg jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ni. st. Warszawy - ustalenia wiążące nr 26, które zostało przyjęte uchwałą nr XXXVIII/492/2001 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 lipca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 165 poz. 2515 z 9.08.200l r.).

Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 lipca 2002 r. podjęła uchwałę nr LI/748/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy w zakresie rezygnacji z projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

Dopiero zmiana studium umożliwi likwidację rezerwy terenu pod projektowaną linię elektroenergetyczną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 ze zm.) uchwałę gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej można zaskarżyć do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia.

Jak wynika z akt sprawy skarżący przed wniesieniem skargi, wezwali następcę prawnego Rady Gminy Warszawa Wilanów do usunięcia naruszenia a więc spełnili wymóg z art. 101 ust. 1 w/w ustawy.

Jak wynika z zaskarżonej uchwały nr 749 z obszaru objętego uchwalonym planem zagospodarowania terenu Zawad i Kępy , Zawadowskiej wyłączono m. in. numery działek, których właściciele wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi na uchwały odrzucające ich zarzuty wniesione do projektu planu. Wśród tych działek znalazły się również działki skarżących o nr ew. 24/1, 24/2 i 24/3.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy jako podstawę do włączenia tych nieruchomości wskazała uchwałę nr 205 Rady Gminy Warszawa Wilanów z 27 grudnia 199ór. w sprawie sposobu opracowywania i zatwierdzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej.

Jednak w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego powołana wyżej uchwała nie dawała podstaw do wyłączenia poszczególnych działek z terenu objętego uchwalonym planem tylko z powodu wniesienia przez właścicieli tych działek skarg do Sądu. Wskazana uchwała dopuszczała jedynie możliwość prowadzenia prac projektowych, procedury uzgodnienia, wyłożenia do publicznego wglądu a także uchwalenia zmiany planu etapami w miarę uzyskiwania szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów znajdujących się w granicach planu.

Tymczasem wyłączenie nie dotyczyło obszarów planistycznych, dla których opracowywano jakieś szczegółowe rozwiązania. Jedyną bowiem przyczyną wyłączenia działek wymienionych w § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały było wniesienie skarg do Sądu przez właścicieli poszczególnych działek.

Wymienione działki nie stanowią żadnego obszaru planistycznego w rozumieniu § 1 uchwały nr 205 z 27.12.1996 r. Ponadto niedopuszczalne jest, zdaniem Sądu, wyłączanie z terenu objętego planem pojedynczych rozrzuconych działek w przypadku terenu, na którym znajdują się inwestycje liniowe i to o takim charakterze jak linia elektroenergetyczna 400 kV. Przebieg takiej inwestycji wymaga ścisłej korelacji kolejnych odcinków linii znajdujących się w poszczególnych gminach a tym bardziej leżących na wyodrębnionym fragmencie danej gminy. Zatem wyłączenie pojedynczych działek z terenu, dla którego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący inwestycje liniowe, stanowi nadużycie władztwa planistycznego gminy i narusza interes prawny właścicieli tych działek.

Praktycznie interes prawny właściciele tych działek pozbawieni zostają wszelkich możliwości wpływu na przebieg takiej inwestycji liniowej, jak przedmiotowa linia. elektroenergetyczna 400 kV w dalszym postępowaniu planistycznym.

Jak wynika z akt sprawy a w szczególności z uchwały nr XXXVIII/492/2001 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 lipca 200l r. w sprawie przyjęcia ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 165 poz. 2515) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV ustalono w załączniku 3G w skali 1:20 000. Zatem jej przebieg został wskazany orientacyjnie i dopiero w miejscowym planie zagospodarowania należy precyzyjnie ustalić jej przebieg. Ta okoliczność dodatkowo podkreśla konieczność ustalenia przebiegu przedmiotowej linii z uwzględnieniem działek skarżących i innych osób, których działki wyłączono w związku z wniesieniem skarg do Sądu na uchwały o odrzuceniu zarzutów.

Zatem należało przyjąć, że zaskarżona uchwała została wydana z

naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 ze zm.).

Uchwalenie planu przed rozpoznaniem skarg na uchwałę rady gminy o odrzuceniu zarzutów do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego daje podstawę do stwierdzenia jego nieważności na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na to, że skarżący zarówno w skardze na uchwałę o odrzuceniu

zarzutu jak i w skardze na uchwałę nr 749 z 27.06.2002 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej kwestionowali jedynie ustalenia dotyczące terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Julianów Piaseczno, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały tylko w tej części. Nadto z urzędu Sąd stwierdził, że mimo wniesionej skargi do Sądu przez właściciela działki nr [...] z obrębu 1-06-74 T. D. i wskazania tej działki w § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały, ustalono w przyjętym palnie 12 metrową szerokość ul. Prętowej przy której znajduje się działka T. D. Zapis ten znajduje się w § 18 ust. 2 pkt 13 i oznaczony w planie 19KUL. Przyjęta w planie szerokość ulicy Prętowej na odcinku ul. 7KUZ - ul. 15 KUL obejmuje również część działki skarżącego T. D., który wniósł skargę na uchwałę o odrzuceniu zarzutów - sygn. akt IV SA 232-238/0.

I w tym przypadku naruszono art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym co skutkuje stwierdzeniem nieważności w tej części uchwały nr 740.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 24 ust. 1, art. 55 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt