drukuj    zapisz    Powrót do listy

6131 Opłaty za korzystanie ze środowiska, Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Ke 301/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 301/09 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2009-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian
Dorota Pędziwilk-Moskal /sprawozdawca/
Jacek Kuza /przewodniczący/
Symbol z opisem
6131 Opłaty za korzystanie ze środowiska
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Sygn. powiązane
II OSK 1641/09 - Wyrok NSA z 2010-10-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2008 nr 25 poz 150 art. 276 ust 1, art. 292 pkt 1, art. 181 ust 1, art. 193 ust 2, art. 209 ust 2, art. 276 ust 1
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 100 poz 1085 art. 19
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian,, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.), Protokolant Asystent sędziego Dorota Pawlicka-Armańska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2009r. sprawy ze skargi C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]., znak: [...] Marszałek Województwa na podstawie art. 275, art. 276 ust. 1 , art. 281, art. 288, ust. 2, art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (M.P. Nr 71 poz. 714), art. 21 § 3 i art. 53 § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą, być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165 poz. 1373), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r., w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736) i art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu z urzędu sprawy dotyczącej określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla Spółki "A" w K., Oddział w K.W., za okres II półrocza 2007r.

1. ustalił opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) za II półrocze 2007 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu w kwocie: 113.849zł, stosownie do wyliczenia zawartego w załączniku do decyzji, stanowiącego jej integralną część,

2. zobowiązał do naliczenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie wskazując, iż termin płatności należnej opłaty przypadał na dzień 31.01.2008 r.

3. zobowiązał do wpłaty należnych kwot, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Do wydania tej decyzji doszło na tle następujących okoliczności.

W dniu 31.01.2008 r. Spółka "A" jako podmiot korzystający ze środowiska przedłożyła wykaz w zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat za II półrocze 2007 r. Zakład ustalił opłatę podstawową za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bez uwzględnienia zwyżki z tytułu braku wymaganego prawem pozwolenia zintegrowanego, którego wymagały instalacje należące do Spółki .

Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wygasły z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalacje powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane.

W przedmiotowej sprawie wydana została przez Marszałka Województwa w dniu [...] decyzja, która została uchylona decyzją Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że organ I instancji zobowiązany jest do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W szczególności w ocenie Kolegium należało zbadać okoliczności mające wpływ na nieuzyskanie pozwolenia zintegrowanego przez Spółkę.

W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania, organ I instancji ustalił, że wnioski o pozwolenie zintegrowane zostały złożone do Starostwa Powiatowego i Starostwa Powiatowego w K.W. w dniu 2.10.2007r., czyli już po upływie terminu do ich uzyskania. Procedura uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest długotrwała, dlatego też złożenie wniosków winno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumentacja przedkładana przez Spółkę wymagała wielokrotnych poprawek, uzupełnień, budziła zastrzeżenia Starostwa Powiatowego w K.W., w B-Z i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie dla instalacji G. wydana została decyzja o odmowie wydania pozwolenia zintegrowanego, a ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał użytkowanie tej instalacji z dniem 15 sierpnia 2008 r. w celu dostosowania użytkowania instalacji do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska. Natomiast dla instalacji [...] Starosta wydał pozwolenie zintegrowane dopiero w [...] zaś dla instalacji [...] postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego zostało zawieszone.

Marszałek stwierdził jednocześnie, że nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu korzystania ze środowiska, w tym ilości wprowadzonych zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast w ocenie organu I instancji brak pozwolenia zintegrowanego dla instalacji prowadzonych przez Spółkę uzasadnia ustalenie opłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu przedłożonego przez Spółkę.

Odwołanie od tej decyzji wniosła Spółka "A" w K.

Decyzją z dnia [...], znak:[...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. art. 275, 276, 281, 288 ust. 2 i 193 ust. 2 oraz art. 292 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 113 poz. 954 ze zm.) utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy wskazał, iż podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowiły w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150).

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że podmiotem korzystającym ze środowiska jest Spółka "A" w K. Oddział O. Spółka ta posiada instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania tj. [...], [...] w O. gm. K. W. i G. w O. gm. B.-Zd. Spółka ta przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego wykazy o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat. Stosowny wykaz za II półrocze 2007 r. został przedłożony w dniu 30.01.2008 r. zaś korekty do tego wykazu wpłynęły do organu I instancji w dniach 11.02.2008 r. i 29.02.2008 r. Z wykazów tych wynikało, że Zakład ustalił opłatę podstawową za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, nie uwzględniając, jak to określił organ I instancji, zwyżki z tytułu braku wymaganego prawem pozwolenia zintegrowanego.

Instalacje [...], [...], [...] należące do Spółki wymagały uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do 31 grudnia 2006 r. Z przedłożonych zaś Marszałkowi dokumentów wynikało, że Zakład pozwoleń zintegrowanych w 2007 r. nie posiadał, a więc eksploatacja tych instalacji odbywała się bez stosownych pozwoleń.

Przepis art. 276 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska stanowi, że podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganego pozwolenia w 2007 r. ponosi opłaty podwyższone o 200% (art. 292 pkt 1 prawa ochrony środowiska w związku z art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz.954 ze zm.).

Pozwolenia zintegrowane co do zasady mają taki sam charakter jak pozostałe pozwolenia na korzystanie ze środowiska, czyli powinny być uzyskiwane przed podjęciem działalności, z wykonywaniem której wiąże się obowiązek ich uzyskania. Zgodnie z art. 201 ustawy pozwolenia zintegrowane są wymagane w przypadku prowadzenia instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę wykonywanej działalności, mogą powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska w całości. Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122 poz. 1055) określił, iż obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęta została instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającego 4 m 3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca. Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska pozwolenia o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenie wodnoprawne wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.

Jednocześnie dla przedsięwzięć funkcjonujących w dacie wejścia w życie ustawy w art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) wprowadzone zostały okresy dostosowawcze oraz upoważniono ministra właściwego do spraw środowiska do wskazania późniejszych terminów uzyskania pozwoleń zintegrowanych, jednak nie dłużej do 31 października 2007 r. W oparciu o to upoważnienie Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736). Dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m 3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca najdłuższy termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego określony został na dzień 31.12.2006 r.

Po upływie terminów określonych w tym akcie wykonawczym, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie uzyskał pozwolenia zintegrowanego dotychczasowe (sektorowe) pozwolenia wygasają (art. 193 ust.2 Prawo ochrony środowiska).

Zdaniem organu odwoławczego bezpodstawne jest zatem twierdzenie strony, iż w II połowie 2007 r. posiadała ważne pozwolenia sektorowe na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Powołując się na orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny prawniczej organ odwoławczy wskazał iż, obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej uwarunkowany jest zaistnieniem przesłanki obiektywnej w postaci braku pozwolenia, co rodzi skutek w postaci obligatoryjnej opłaty. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie zawierają podstaw materialno - prawnych pozwalających na odstąpienie przez organ od wymierzenia opłaty podwyższonej. W orzecznictwie pojawiły się jednakże wątpliwości związane z ustaleniem, czy po spełnieniu pewnych warunków korzystający ze środowiska nie może się zwolnić z obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska. Wskazywano przede wszystkim, iż podmiot, który nie dopełnił obowiązku administracyjnego musi mieć możliwość obrony i wykazania, że niedopełnienie obowiązku jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (uchwała NSA z dnia 21 grudnia 1998 r. OPS 13/98). Mając na uwadze powyższe Kolegium w swojej poprzedniej decyzji nakazało organowi I instancji wyjaśnienie okoliczności nie uzyskania przez Spółkę wymaganych pozwoleń zintegrowanych. W oparciu o przeprowadzone przez organ I instancji postępowania wyjaśniające nie można jednakże stwierdzić, iż fakt nieuzyskania tych pozwoleń jest spowodowany wyłączną winą organów właściwych do ich udzielenia. Przede wszystkim wnioski o udzielenie pozwoleń integrowanych złożone zostały przez Spółkę pismami z dnia 29.12.2006 r. (data wpływu do organu właściwego 02.01.2007 r.), co wykluczało uzyskanie tych pozwoleń w terminie do 31.12.2006 r. Organ podniósł także, iż postępowanie upadłościowe wobec Spółki umorzone zostało [...[. Jak podaje jednakże sama strona ponowne uruchomienie instalacji nastąpiło we wrześniu 2005 r. - Zakład [...], a następnie we wrześniu 2006 r. Zakłady [...] i [...]. W tej sytuacji, w ocenie Kolegium, złożenia przez podmiot korzystający ze środowiska wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w ostatnich dniach terminu do ich uzyskania nie można uznać za dokonane z zachowaniem należytej staranności.

Zgodnie z art. 209 ust. 2 jeżeli pozwolenie zintegrowane ma objąć instalację po raz pierwszy (tak jak w przypadku przedmiotowych instalacji) lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przepis art. 35 § 5 k.p.a. stosuje się odpowiednio (do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

W odniesieniu do wyjaśnień organu I instancji, iż złożone wnioski były wielokrotnie uzupełniane i poprawiane co miało wpływ na przedłużanie się procedury uzyskania pozwoleń zintegrowanych strona odwołująca zarzuciła, iż zastrzeżenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska dotyczyły nie tylko wniosku ale również projektów decyzji opracowanych przez Starostwo. W związku z powyższym Kolegium podniosło, że do dnia wydania zaskarżonej decyzji Spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane wyłącznie dla instalacji [...] (decyzja Starosty z dnia [...]). Dla instalacji [...] Starosta decyzją z dnia [...] odmówił w ogóle wydania pozwolenia zintegrowanego, ponieważ instalacja przekraczała dopuszczalne normy hałasu i stężeń tlenków azotu. W odniesieniu do tej instalacji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z [.] wstrzymał użytkowanie tej instalacji z dniem 15.08.2008 r. w celu wymuszenia dostosowania użytkowania instalacji do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska. W odniesieniu zaś do instalacji [...] Starosta na wniosek samego podmiotu postanowieniem z dnia [...] zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Nie można zatem, w ocenie Kolegium stwierdzić, że za brak pozwoleń zintegrowanych wyłączną winę ponoszą organy właściwe do ich wydania.

Organ odwoławczy stwierdził ponadto, że sposób wyliczenia opłaty nie budzi zastrzeżeń. W przypadku braku wymaganego pozwolenia kwotę opłaty podstawowej za korzystanie ze środowiska w latach 2007 -2008 zwiększa się o 200 %. W związku z tym, iż nie budzi zastrzeżeń ilość wprowadzonych zanieczyszczeń do powietrza opłatę należną za korzystnie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia ustalono zwiększając o 200 % opłatę wynikającą z wykazu przedłożonego przez stronę (opłatę podstawową). Wysokość opłaty podstawowej stanowiła kwotę 61 292,58 zł. Opłata podwyższona stanowi zatem kwotę 175 141,36 zł, przy uwzględnieniu, że opłatą podwyższoną organ I instancji nie objął emisji dwutlenku węgla (należność ujęta w wykazie w kwocie 4.368,19), ponieważ nie jest on ujęty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. (Dz. U. nr 1 z 2003 r. poz. 120 ) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Wymierzając opłatę należną za korzystnie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia organ I instancji uwzględnił wysokość opłaty wynikającej z wykazu i zobowiązał Spółkę do wpłaty kwoty w wysokości 113 848,78 zł, jako stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną (z uwagi na brak pozwolenia zintegrowanego) w wysokości 175 141,36 zł a opłatą wynikającą z wykazu tj. w wysokości 61 292,58 zł.

W ocenie Kolegium w ustalonym stanie faktycznym i prawnym sprawy zasadnie organ I instancji uznał, że spełnione są przesłanki do ustalenia opłaty podwyższonej za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za II półrocze 2007 r. i prawidłowo dokonał ustalenia wysokości tej należności.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję organu II instancji wniosła Spółka "A" w K., domagając się uchylenia tego rozstrzygnięcia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu bądź też uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca przyznała, iż na dzień 31 grudnia 2006 r. nie posiadała pozwolenia zintegrowanego. Spółka wskazała, iż w latach 2005-2006 ówczesne Spółka przechodziła trudności finansowe, instalacje zostały wygaszone, a ponowne uruchomienie [...] nastąpiło we wrześniu 2005r., a [...] i [...] we wrześniu 2006r. Wraz z uruchomieniem wszystkich instalacji podpisana została umowa w dniu 14 września 2006 r. na opracowanie wniosku dotyczącego uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla wszystkich instalacji. Skarżąca podkreśliła, iż procedura uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest skomplikowana i długotrwała zarówno dla podmiotu starającego się o uzyskanie tego pozwolenia jak i dla organu wydającego to pozwolenia. Twierdzenie organów orzekających, iż złożone wnioski były wielokrotnie poprawiane i uzupełniane co miało wpływ na przedłużanie się procedury uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest bezpodstawne, gdyż uwagi dotyczyły zarówno wniosków jak i propozycji decyzji wydawanych przez właściwy organ. Ponadto strona skarżąca wskazuje na brak wsparcia merytorycznego przy opracowaniu wniosku, różnorodne interpretacje poszczególnych urzędów i brak jednoznacznych procedur w tym zakresie. Skarżąca podkreśliła również, iż w omawianym okresie wszystkie instalacje posiadały ważne pozwolenia sektorowe na odprowadzanie pyłów i gazów, w związku z tym uważa, że naliczenie opłaty podwyższonej jest bezpodstawne.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Na rozprawie w dniu 26.06.2009r. pełnomocnik strony skarżącej popierając skargę oświadczył, iż nie kwestionuje ustaleń dokonanych w postępowaniu administracyjnym, a uzasadnieniem skargi jest trudna sytuacja ekonomiczna spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, gdyż zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób, który miał lub mógł mieć wpływ na wynik sprawy. Sądowa kontrola legalności zaskarżonych orzeczeń administracyjnych sprawowana jest przy tym w granicach sprawy, a sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami skargi, czy też powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.).

Dokonując tak rozumianej oceny zaskarżonej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa materialnego, bądź przepisów postępowania w stopniu, który miał lub mógł mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Ustalenia poczynione przez organy obu instancji jak również argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonych rozstrzygnięć zasługują na pełną aprobatę.

Stosownie do art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), zwanej dalej ustawą - podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. Zgodnie natomiast z art. 292 pkt 1 ustawy w związku z art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz.954 ze zm.) - podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganego pozwolenia w 2007 r. ponosi opłaty podwyższone o 200%. Organy obu instancji zasadnie przyjęły, iż skarżąca Spółka nie legitymowała się w 2007r. wymaganym przepisami pozwoleniem zintegrowanym. Stosownie do art. 180 ustawy eksploatacja instalacji powodująca:

1)wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2)wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3)wytwarzanie odpadów,

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Z kolei zgodnie z art. 181 ust. 1 tej ustawy organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

1)zintegrowanego;

2)na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3)wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4)na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy oraz pozwolenia wodnoprawne nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego. Trzeba zgodzić się z organem, iż pozwolenia zintegrowane co do zasady mają taki sam charakter jak pozostałe pozwolenia na korzystanie ze środowiska, czyli powinny być uzyskiwane przed podjęciem działalności, z wykonywaniem której wiąże się obowiązek ich uzyskania. Jak wynika z art. 201 ustawy - pozwolenia zintegrowane są wymagane w przypadku prowadzenia instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę wykonywanej działalności, mogą powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska w całości. Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. nr 122 poz. 1055) określił, iż obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęta została instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m 3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca ( pkt 3 ppkt 5 załącznika do rozporządzenia).

Stosownie do art. 193 ust. 2 ustawy - pozwolenia o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenie wodnoprawne wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.

Z kolei w art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) wprowadzone zostały okresy dostosowawcze oraz upoważniono ministra właściwego do spraw środowiska do wskazania późniejszych terminów uzyskania pozwoleń zintegrowanych, jednak nie dłużej niż do 31 października 2007r. W oparciu o powyższą delegację ustawową Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 26 września 2003r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736). Dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m 3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca najdłuższy termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego określony został na dzień 31.12.2006 r.( pkt.3.5 załącznika). Z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż skarżąca przedmiotowych pozwoleń w tym terminie nie uzyskała. Wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych zostały złożone przez stronę skarżącą pismami z 29.12.2006r.( data wpływu do organu 02.01.2007r), a skoro tak, to już chociażby ta okoliczność wykluczała ich uzyskanie w terminie określonym w w/w rozporządzeniu. Biorąc pod uwagę skomplikowaną procedurę wydawania takich pozwoleń ustawodawca w art. 209 ust. 2 ustawy określił dłuższy termin załatwiania tego typu spraw w stosunku do terminów wynikających z art. 35 k.p.a. Zgodnie bowiem z w/w art. 209 ust. 2 ustawy - jeżeli pozwolenie zintegrowane ma objąć instalację po raz pierwszy (tak jak w przypadku przedmiotowych instalacji) lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z nie uzyskaniem przez skarżącą wymaganych pozwoleń było przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ I instancji w następstwie wydania uprzedniej decyzji organu odwoławczego. W oparciu o dokonane ustalenia organów nie sposób przyjąć - w świetle przedstawionych okoliczności - by złożenie przez skarżącą Spółkę wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w ostatnich dniach terminu przewidzianego do ich uzyskania można uznać za działanie z zachowaniem należytej staranności. Trzeba także zgodzić się z organem odwoławczym oraz przywołanym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji orzecznictwem i poglądami doktryny prawniczej, iż obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej uwarunkowany jest wyłącznie zaistnieniem przesłanki obiektywnej w postaci braku pozwolenia. Przepis art. 276 ust. 1 ustawy nie uzależnia obowiązku ponoszenia opłaty podwyższonej od tego z jakich powodów podmiot korzystający ze środowiska bez pozwolenia nie posiadał takiego pozwolenia( por. wyrok NSA z 17.03.2006r. sygn. akt. II OSK 646/05, wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2005r., sygn. akt. IV SA/Wa 78/05, wyrok WSA w Gorzowie Wlp.z 11.02.2009r. sygn. akt. II SA/Go 822/08, wyrok WSA we Wrocławiu z 06.11.2008r. sygn. akt. II SA/Wr 290/08, K. Gruszecki Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 529-531).

Co zaś się tyczy podnoszonej przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego okoliczności, iż w okresie II półrocza 2007r. posiadała ważne pozwolenia sektorowe to wskazać trzeba, iż zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy pozwolenia o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenie wodnoprawne wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem. Skoro zatem rozporządzeniem z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736) określono najdłuższy termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego na dzień 31.12.2006 r., a pozwolenia takiego skarżąca w tym terminie nie uzyskała - to nie może budzić wątpliwości, iż dotychczasowe (sektorowe) pozwolenia wygasły z chwilą upływu tego terminu.

Odnosząc się do podnoszonej w skardze oraz na rozprawie okoliczności związanej z trudną sytuacją ekonomiczną Spółki trzeba podkreślić, iż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych. Kategoryczne brzmienie przepisu art. 276 ust. 1 ustawy daje podstawę do stwierdzenia, iż ustawodawca nie udzielił żadnego luzu decyzyjnego organom administracji publicznej w zakresie ewentualnego odstąpienia od opłaty podwyższonej czy też ograniczenia jej wielkości.

Skoro zatem podniesione w skardze zarzuty nie mogły odnieść zamierzonego skutku, a jednocześnie brak jest okoliczności, które z urzędu należałoby wziąć pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a.Powered by SoftProdukt