drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-02-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GZ 179/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27
II GZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13
II GZ 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25
II GZ 369/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27
II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11
II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r. skarżący Z. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej skargę na decyzję tego organu z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu.

Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1000 złotych, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie i postanowieniem z dnia 13 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 27 października 2009 r. skarżący został poinformowany o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego i pismem z dnia 21 listopada 2009 r. złożył on wniosek o przyznanie prawa pomocy. Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2010 r. referendarz sądowy pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, po rozpoznaniu zaś sprzeciwu na powyższe zarządzenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 marca 2010 r. również pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem oddalił zażalenie skarżącego na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Następnie zarządzeniem z dnia 7 września 2010 r. skarżący został poinformowany o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego zgodnie z zarządzeniem z dnia 27 lipca 2009 r. Informację tę skarżący odebrał dnia 27 września 2010 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Po odrzuceniu postanowieniem z dnia 26 października 2010 r. zażalenia skarżącego na powyższe zarządzenie i oddaleniu przez NSA postanowieniem z dnia 25 stycznia 2011 r. zażalenia na ww. postanowienie sprawdzono w rejestrze opłat sądowych, iż do dnia 17 lutego 2011 r. nie został uiszczony wpis od skargi w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zawiadomienie dotyczące obowiązku uiszczenia wpisu sądowego zostało odebrane przez skarżącego dnia 27 września 2010 r. Termin na wykonanie wezwania upływał zatem w dniu 4 października 2010 r. Należy zauważyć, iż do dnia 17 lutego 2011 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. postanowił jak w sentencjiPowered by SoftProdukt