drukuj    zapisz    Powrót do listy

6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów, Stopnie i tytuły naukowe, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 1264/08 - Wyrok NSA z 2009-03-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1264/08 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2009-03-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski
Marzenna Linska - Wawrzon
Wojciech Chróścielewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła tematyczne
Stopnie i tytuły naukowe
Sygn. powiązane
I SA/Wa 278/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26
Skarżony organ
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.153, 190, 106 par. 3, 151, 145 par. 1 pkt 1 lit. c
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 67 par. 1 i 68 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędzia del. WSA Marzenna Linska-Wawrzon Protokolant Urszula Radziuk po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 278/08 w sprawie ze skargi E. G. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 1/ oddala skargę kasacyjną, 2/ zasądza od E. G. na rzecz Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów kwotę 120 ( sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 278/08 oddalił skargę E. G. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy.

Centrala Komisja do Spraw Stopni i Tytułów - działając z urzędu - postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. wznowiła postępowanie w sprawie przewodu doktorskiego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o nadaniu E. G. stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - w związku z uzyskaniem informacji, że rozprawa doktorska E. G. powstała z niedopuszczalnym wykorzystaniem prac innych autorów. W toku wznowionego postępowania został na nowo wszczęty przewód doktorski dla oceny pracy doktorskiej pt. "Ocena skuteczności zajęć korektywy u dzieci w okresie wczesnoszkolnym ze zniekształceniami statycznymi ciała na podstawie wybranych cech motorycznych". Powołano nowych recenzentów: prof. dr hab. A. C. oraz prof. dr hab. A. B. - którzy wydali jednoznacznie negatywne opinie. W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału w dniu [...] października 2005 r. podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia [...] maja 2003 r. o nadaniu E. G. stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny oraz odmówiła nadania jej stopnia doktora nauk medycznych.

Od powyższej uchwały E. G. odwołała się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów utrzymała w mocy uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] października 2005 r. o uchyleniu uchwały z dnia [...] maja 2003 r. o nadaniu E. G. stopnia naukowego doktora nauk medycznych oraz o odmowie nadania tego stopnia.

W skardze na tą decyzję E. G. wniosła o uchylenie decyzji i przedstawiła 11 zarzutów, dotyczących naruszenia przez organy przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. G. Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej E. G. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 stycznia 2008 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż zasadny jest jedynie zarzut skargi kasacyjnej polegający na nie wyjaśnieniu nieścisłości dotyczących podejmowania przez Radę Wydziału uchwał z dnia [...] października 2005 r. Wobec tego, rozpoznając ponownie sprawę, Sąd I instancji powinien - w trybie art. 106 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm. - dalej - p.p.s.a.) - wyjaśnić wątpliwości odnośnie składu komisji skrutacyjnej w dniu [...] października 2005 r. i podpisania protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w tym dniu przez osobę nie prowadzącą posiedzenia.

Zarządzeniem z dnia 12 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z zaleceniami NSA - wobec stwierdzonych rozbieżności, co do składu komisji skrutacyjnej powołanej przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. K. J. do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego podjętą w dniu [...] października 2005 r. o odmowie nadania E. G. stopnia doktora nauk medycznych w ponownie wszczętym przewodzie doktorskim, a składem tejże komisji wykazanym w protokole z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z tego dnia - zwrócił się do tej Rady Wydziału o wskazanie - w jakim składzie komisja skrutacyjna przeprowadziła w tym dniu tajnego głosowania nad wspomnianą uchwałą. Z protokołu z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego w dniu [...] października 2005 r. wynikało, że przewodniczący obradom Dziekan prof. dr hab. K. J. powołał wspomnianą komisję skrutacyjną w składzie: prof. T. D., prof. A. F., prof. J. F. i student P. L. Natomiast z protokołu komisji skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w tej sprawie wynika, że w składzie komisji byli: prof. J. K.-J., prof. Z. K. i prof. P. K.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie, Dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi pismem z dnia 1 kwietnia 2008 r. poinformował Sąd, że w skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła wspomniane głosowanie wchodziły następujące osoby: prof. J. K.-J., prof. Z. K. i prof. P. K.. Do pisma dołączył prawidłowy protokół z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z dnia [...] października 2005 r. W protokole tym został wskazany skład komisji skrutacyjnej zgodny z przedstawionym w piśmie przewodnim. Zgodnie z protokołem obradom przewodniczył Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. K. J., który podpisał protokół. Ponadto pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów potwierdziła skład komisji skrutacyjnej podany we wskazanym piśmie Dziekana (prof. J. K.-J., prof. Z. K. i prof. P. K.). Wyjaśniła też, że skład ten jest zgodny ze sporządzonym protokołem. Wskazała też, że na pierwszej stronie protokołu z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z dnia [...] października 2005 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nazwisk innych osób, aniżeli członkowie powołanej komisji skrutacyjnej. Odnośnie podpisu pod tym protokołem, złożonym przez Prodziekana Wydziału Lekarskiego do spraw Nauki dr hab. n. med. A. A., Komisja wyjaśniła, że działał on w oparciu o upoważnienie udzielone przez Dziekana prof. dr hab. K. J. przebywającego na urlopie wypoczynkowym w czasie wysyłania protokołu wraz z dokumentacją na adres Komisji. Natomiast obradom w dniu [...] października 2005 r. przewodniczył Dziekan prof. dr hab. K. J. - co wynika wyraźnie z treści protokołu.

Do pisma Komisja załączyła wyjaśnienie Dziekana Wydziału wraz z prawidłowo podpisanym protokołem z dnia [...] października 2005 r. i z właściwym składem komisji skrutacyjnej powołanej przez Dziekana. Dołączyła też oświadczenie Dziekana z dnia [...] kwietnia 2008 r., dotyczące upoważnienia Prodziekana ds. Nauki prof. A. A. do podpisywania wszelkich pism wychodzących z dziekanatu podczas jego nieobecności. Ponieważ Komisja poprosiła o protokół w trybie pilnym - wydrukowana wersja w dniu [...] grudnia 2006 r. została podpisana przez aktualnie urzędującego Prodziekana.

Na rozprawie w dniu 12 czerwca 2008 r. Sąd postanowił dopuścić uzupełniający dowód z dokumentów w postaci pisma Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] kwietnia 2008 r. wraz z załączonym doń protokołem z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z dnia [...] października 2005 r. oraz z pisma Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2008 r. wraz z załączonymi doń dokumentami.

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd uznał, że wszystkie niejasności w materiale dowodowym sprawy zostały - zgodnie z zaleceniami NSA - dokładnie wyjaśnione powyższymi pismami i nie miały one wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. Zaskarżona decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów utrzymująca w mocy uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o uchyleniu uchwały o nadaniu E. G. stopnia naukowego doktora nauk medycznych oraz o odmowie nadania tego stopnia - jest zgodna z prawem.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła E. G., zaskarżając wyrok w całości i zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy:

I. naruszenie art. 153 w zw. z art. 193 p.p.s.a. poprzez pominięcie przy wyrokowaniu wskazań NSA, co do dalszego postępowania w sprawie zawartych w wyroku tego Sądu z dnia 8 stycznia 2008 r., I OSK 1591/07 i nie wyjaśnienie wątpliwości dotyczących podejmowania przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwał w sprawie skarżącej podczas posiedzenia w dniu [...] października 2005 roku;

II. naruszenie art. 106 § 3 p.p.s.a. poprzez nieprzeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego z dokumentów w postaci Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Regulaminu posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi według stanu obowiązującego na dzień [...] października 2005 r., podczas gdy było to niezbędne dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości dotyczących:

1) składu komisji skrutacyjnej powołanej w tym dniu do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą o uchyleniu uchwały z dnia [...] grudnia 2003 r. o nadaniu skarżącej tytułu doktora nauk medycznych oraz nad uchwałą o odmowie nadania tytułu doktora nauk medycznych w ponownie wszczętym przewodzie doktorskim oraz

2) wątpliwości dotyczących prawidłowości protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym zapaść miały przedmiotowe uchwały;

III. naruszenie art. 3 § 1, art. 133 § 1 oraz 141 § 4 p.p.s.a. poprzez błędne ustalenie w uzasadnieniu wyroku, iż wszystkie niejasności w materiale dowodowym sprawy zostały - zgodnie z zaleceniami NSA - dokładnie wyjaśnione i nie miały one wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji gdy w aktach sprawy brak jest wiarygodnych dowodów na podjęcie przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowych uchwał z dnia [...] października 2005 r.;

IV. naruszenie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez brak stwierdzenia nieważności decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2006 r., podczas, gdy decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.,) wobec nieistnienia przedmiotowych uchwał Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [ ...] października 2005 r.;

V. naruszenie art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem wskazanych w punktach I - IV powyżej przepisów postępowania, a naruszenia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

VI. naruszenie "art. 145 § 1 ust. 1 pkt c" (powinno być art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie i oddalenie skargi w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem wskazanych w punktach I - IV powyżej przepisów postępowania a naruszenia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W związku z powyższym skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych;

W obszernym uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono m.in. że, iż wyjaśnienia złożone przez stronę przeciwną (por: pismo Dziekana Wydziału Lekarskiego UM z dnia [...] kwietnia 2008 r.) potwierdzają wcześniejszej twierdzenia Skarżącej, że "protokół" z posiedzenia Rady Wydziału z dnia [...] października 2005 r. powstał dopiero w drugiej połowie roku 2006 natomiast wcześniej dokument taki nie istniał. Tezę tę potwierdza także pismo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] listopada 2006 r., w którym w odpowiedzi na wniosek Skarżącej o udostępnienie protokołów została ona poinformowana, że "żądane przez Panią protokoły są przygotowywane i niezwłocznie po zakończeniu proca zostaną Pani przesłane " (por: pismo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] listopada 2006 r. - w aktach sprawy).

Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. Zgodnie z 67 § 1 k.p.a. posiedzenie Rady Wydziału w dniu [...] października 2005 r. powinno być protokołowane. Zgodnie z art. 68 § 1 i 2 k.p.a. protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Jak wynika z wyjaśnień przedstawionych zarówno przez Centralną Komisję, jak też przez Dziekana Wydziału Lekarskiego UM z posiedzenia Rady Wydziału w dniu [...] października 2005 r., nie został sporządzony protokół w formie przewidzianej w art. 68 k.p.a. Nie sposób przyjąć za dowód w postępowaniu protokołu, który został podpisany ponad rok po przeprowadzeniu posiedzenia (grudzień 2006 roku) i to przez osobę, która w czynności tej nie brała udziału. Podobnie dowodem na okoliczność przebiegu posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego UM w dniu [...] października 2005 r. nie może być protokół podpisany przez prof. J. w kwietniu 2008 r.

Nie budzi wątpliwości, że ani znajdujący się w aktach sprawy protokół podpisany przez dr hab. A. A. ani też protokół przekazany Sądowi I instancji w kwietniu 2008 r. podpisany przez prof. K. J. nie mogą stanowić dowodu na to, że Rada Wydziału Lekarskiego UM podjęła w dniu [...] października 2005 r. w odniesieniu do Skarżącej jakiekolwiek uchwały. Ponadto z wyjaśnień złożonych przez stronę przeciwną wynika, iż na pierwszej stronie protokółu podpisanego przez Prodziekana A. nastąpiła oczywista omyłka pisarska poprzez wskazanie innych osób aniżeli członkowie powołanej komisji skrutacyjnej (por: pismo CKSST z dnia [...] kwietnia 2008 r. oraz pismo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] kwietnia 2008 r.) Nie sposób przyjąć tych wyjaśnień za wiarygodne.

W szczególności Sąd I instancji nie wyjaśnił przyczyn, dla których protokół z posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego UM z dnia [...] października 2005 r. został sporządzony dwa i pół roku po tym posiedzeniu, ani też przyczyn braku podpisu protokolanta odpowiedzialnego za sporządzenie tego dokumentu (w szczególności Sąd nie zażądał przedłożenia protokołu sporządzonego niezwłocznie po posiedzeniu Rady Wydziału w dniu [...] października 2005 r. i opatrzonego stosownymi podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu, w tym protokolanta). Wyjaśnienia w powyższym zakresie mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania, w szczególności mogły spowodować odmienną ocenę stanu faktycznego sprawy przez Sąd, a tym samym mogły skutkować uwzględnieniem skargi Skarżącej

Sąd zaniechał badania, czy przedmiotowe uchwały zostały podjęte w sposób zgodny ze Statutem Uniwersytetu Medycznego i Regulaminem posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego UM (w tym samym czy istnieją one w obrocie prawnym), oddalając wniosek o przeprowadzenie dowodu z aktów wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako "nie mający żadnego znaczenia w sprawie" i opierając rozstrzygnięcie wyłącznie na wyjaśnieniach złożonych przez organ, którego decyzja była przedmiotem postępowania w sprawie.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wniosła o oddalenie tej skargi oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm., powoływana dalej jako p.p.s.a.) skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem według art. 183 § 1 ustawy - p.p.s.a. rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę jedynie nieważność postępowania. Związanie NSA podstawami skargi kasacyjnej wymaga prawidłowego ich określenia w samej skardze. Oznacza to konieczność powołania konkretnych przepisów prawa, którym - zdaniem skarżącego - uchybił sąd, uzasadnienia zarzutu ich naruszenia, a w razie zgłoszenia zarzutu naruszenia prawa procesowego - wykazania dodatkowo, że to wytknięte uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Kasacja nieodpowiadająca tym wymaganiom, pozbawiona konstytuujących ją elementów treściowych uniemożliwia sądowi ocenę jej zasadności. Ze względu na wymagania stawiane skardze kasacyjnej, usprawiedliwione zasadą związania Naczelnego Sądu Administracyjnego jej podstawami sporządzenie skargi kasacyjnej jest obwarowane przymusem adwokacko - radcowskim (art. 175 § 1 - 3 p.p.s.a). Opiera się on na założeniu, że powierzenie tej czynności wykwalifikowanym prawnikom zapewni skardze odpowiedni poziom merytoryczny i formalny.

Złożona w rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna odpowiada co do zasady, wskazanym wyżej wymaganiom, co nie oznacza, że oparta jest ona na usprawiedliwionych podstawach. Szeroko uzasadniając w skardze kasacyjnej zarzuty przeciwko wyrokowi Sądu I instancji, w żaden sposób nie wykazano bowiem, że wskazane naruszenia przepisów postępowania mogły wywrzeć istotny wpływa na wynik sprawy.

Wszystkie podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty oparte są o założenie, że protokół z posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] października 2005 r. nie odpowiada wymogom, które dla protokołów przewidują przepisy k.p.a. Jednocześnie wyjaśnienia oczywistej omyłki zawartej w tym protokole poczynione przez Dziekana Wydziału i Centralną Komisję nie mają waloru dokumentu, gdyż są jedynie wyjaśnieniami strony przeciwnej składanymi w toku postępowania sądowego.

Całkowicie chybiony jest pierwszy z zarzutów - naruszenia art. 153 w zw. z art. 190 p.p.s.a. poprzez pominięcie wskazań zawartych w wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., I OSK 1591/07. W zaskarżonym wyroku wszelkie wątpliwości co do składu komisji skrótacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia [...] października 2005 r. zostały wyjaśnione. jak wynika bowiem z wyjaśnień złożonych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na pierwszej stronie protokołu z 60 (1028) posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z dnia [...] października 2005 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nazwisk innych osób, aniżeli członkowie powołanej komisji skrutacyjnej. Wbrew stanowisku składającej skargę kasacyjną nadesłane do Sądu pisma są nie tylko wyjaśnieniami strony, ale posiadają także walor dowodu z dokumentu przeprowadzonego przez Sąd na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. Zauważyć przy tym można, że postępowanie administracyjne nie ma charakteru postępowania kontradyktoryjnego. Organy orzekające w sprawie, niezależnie od tego czy są to organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym czy funkcjonalnym, rozstrzygają sprawę administracyjną reprezentując interes publiczny. Dopiero postępowanie sądowoadministracyjne ma charakter postępowania kontradyktoryjnego. Żądając od organu określonych dokumentów Sąd musi uznawać je jednocześnie za pisma strony i dokumenty urzędowe. Zupełnie inną sprawą jest dość "niefrasobliwe" podejście ze strony Władz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarówno do sporządzenia samego protokołu z posiedzenia Rady Wydziału, jak i do sporządzenia jego odpisu, nadesłanego do Sądu w celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy składem komisji skrutacyjnej wynikającym z tego protokołu, a samym protokołem tej komisji. Zauważyć można, że kwestia zwłoki w udostępnieniu skarżącej protokołów z tego posiedzenia Rady Wydziału mogła być przez nią załatwiana w drodze zażalenia na bezczynność organu w postaci odmowy udostępnienia jej informacji publicznej.

Zamieszanie spowodowane błędnym określeniem składu komisji skrutacyjnej w żadnym przypadku nie może odebrać protokołowi waloru dokumentu, i podważać samego faktu podjęcia w dniu [...] października 2005 r. decyzji w przedmiocie stopnia naukowego przyznanego skarżącej [...] maja 2003 r.

Pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej stanowią próbę wykazania, że stan faktyczny sprawy nie został przez Sąd I instancji wyjaśniony w stopniu wystarczającym do wydania wyroku oddalającego skargę. W szczególności kwestionowane jest precyzyjnie wyjaśniona w zaskarżonym wyroku kwestia związana z błędnym oznaczeniem w protokole posiedzenia Rady Wydziału składu Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenie przedmiotowych głosowań oraz nadesłanie przez Dziekana Wydziału Lekarskiego protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu [...] października 2005 r. podpisanego przez tegoż Prodziekana, podczas, gdy obradom przewodniczył Dziekan Wydziału. Okoliczność ta została dostatecznie wyjaśniona w zaskarżonym wyroku. Dodać można, iż w dobie powszechnego traktowania dysków komputerów, jako swoistego archiwum dokumentów, zamiast sporządzenia odpisu tego protokołu, sporządzono wydruk komputerowy protokołu, który podpisał upoważniony przez Dziekana Prodziekan. W sposób niewątpliwy stanowiło to naruszenie przewidzianych w art. 68 - 71 k.p.a. wymagań w odniesieniu do protokołów, a zwłaszcza art. 67 § 1 i 68 § 1 k.p.a. Nie sposób jednak uznać, że to naruszenie przepisów postępowania administracyjnego przed organem prowadzącym postępowanie administracyjne w I instancji mogło mieć jakikolwiek wpływ na wynik sprawy. Trudno zwłaszcza uznać, że owe niedostatki w zakresie kopii (odpisu) protokołu doprowadziły do tego, że decyzja Centralnej Komisji, jako organu II instancji była wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem decyzja - przez Radę Wydziału - nie była w istocie podjęta.

Nietrafny jest także zarzut naruszenia art. 106 § 3 p.p.s.a. przez nieprzeprowadzenie uzupełniających dowodów z dokumentów - Statutu Uniwersytetu Medycznego oraz Regulaminu posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego tego Uniwersytetu. Zgodnie z powołanym przepisem sąd może przeprowadzić taki dowód "jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania". Nie może w sprawie budzić bowiem żadnych wątpliwości, wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, że uchwały w dniu [...] października 2005 r. dotyczące skarżącej zostały podjęte. Protokół posiedzenia Rady Wydziału, a także protokoły Komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia na posiedzeniu w dniu [...] października 2005 r. głosowań w sprawie E. G., wskazują precyzyjnie ile osób było uprawnionych do głosowania, ile osób brało udział w glosowaniu i ile osób oddało głosy za uchyleniem uchwały o nadaniu stopnia doktora (odmowie nadania stopnia doktora w ponownie wszczętym przewodzie). Protokoły te w kontekście art. 20 ust. 1 - ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z którego wynika, że uchwały podejmowane w ramach czynności przewodu doktorskiego podejmowane są w głosowaniu tajnym, i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej polowy ogólnej liczby osób uprawnionych do glosowania (określonych w ust. 2 i 3) przesądzają o tym, że uchwały zostały podjęte wymaganą liczbą głosów. Tak więc przeprowadzanie dowodu ze statutu Uniwersytetu Medycznego obowiązującego w dacie wydawania uchwał z dnia [...] października 2005 r. (uchwała nr 138/2004 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) było zbędne.

W konsekwencji nie są trafne także zarzuty w zakresie oddalenia skargi na podstawie art. 151 p.p.s.a. zamiast uchylenia decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., nota bene punkt 1 tego artykułu i paragrafu został w sakrze kasacyjnej błędnie określony jako ustęp.

Mając na uwadze podniesione wyżej względy na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt