drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Rada Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 341/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 341/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-03-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-09-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Eugeniusz Wasilewski
Sławomir Antoniuk
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1274/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4 ust. 3, art. 10 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Anna Mierzejewska (sprawozdawca), Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk, Eugeniusz Wasilewski, Protokolant Katarzyna Skurzyńska, referent stażysta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]) (dot. odpisu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy z [...].07.2011) 1. oddala skargę 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie radcy prawnemu K. R. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

W dniu [...] lipca 2011 r. J. S. przesłał drogą elektroniczną do Przewodniczącej Rady Gminy K. wniosek o wydanie mu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odpisów wszystkich planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z okresu od 2002 r. do dnia dzisiejszego z działania Komisji Rewizyjnej. Jeżeli zaś Komisja Rewizyjna przeprowadzała jakieś kontrole, to także o przesłanie mu odpisów kompletu dokumentów związanych z tymi kontrolami.

Pismem z dnia [...] września 2011 r. (doręczonym wnioskodawcy w dniu 6 września 2011 r.) Przewodnicząca Rady Gminy K. poinformowała J. S., że informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał (wnioski w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna podejmuje w trybie uchwał), protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy K., o udostępnienie których wnosił, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komisja Rewizyjna na stronie internetowej [...] ([...]— BIP — Komisja Rewizyjna). Są to wszystkie dokumenty znajdujące się w zasobach Rady Gminy K. i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. od 2002 roku do chwili obecnej.

W dniu 12 września 2011 r. J. S. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność Rady Gminy K. w zakresie niewydania mu żądanej informacji publicznej w postaci odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia [...] lipca 2011 r.

Wniósł w związku z tym o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia ww. informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem, stwierdzenie rażącego naruszenia prawa - art. 13, 14 i 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wymierzenie organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ustawy p.p.s.a. oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi podkreślił, że organ mija się z prawdą twierdząc w piśmie z [...] września 2011 r., iż żądane przez niego informacje za okres od roku 2002 do chwili obecnej znajdują się w BIP urzędu w zakładce Komisja Rewizyjna. Wskazana zakładka w BIP, opisana jako "Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia [...] lipca 2011 r. jest pusta, nie zawiera żadnej treści. To samo dotyczy zakładki opisanej jako "Materiały załączone do protokołu" z tej sesji, która powinna zawierać załączniki do protokołu.

Skarżący podkreślił, że organ nie odmówił mu wydania tej informacji w wymaganej formie decyzji administracyjnej, zamykając tym samym drogę polemiki w procedurze odwoławczej, co rażąco narusza prawo, tj. art. 13 i 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i uzasadnia wniosek o wymierzenie organowi grzywny oraz postawienie zarzutu bezczynności.

Rada Gminy K. w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie wskazując, iż w dniu [...] września 2011 r. organ dokonał stosownej czynności materialno - technicznej, udzielając skarżącemu informacji w wyżej wymienionej sprawie. Skarżący otrzymał wyczerpującą odpowiedź na jego wniosek, że żądane przez niego informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów, związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy K., są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Ponadto organ szczegółowo poinformował skarżącego, gdzie w BIP znajdują się wymienione dokumenty, podając ścieżkę dostępu.

Odnośnie natomiast konkretnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu [...] lipca 2011 r. to pliki zawierające całość dostępnej dokumentacji, związanej z tym posiedzeniem, zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [...] w dniu [...] września 2011 roku i od tego momentu są dostępne dla każdego. Jednocześnie, w zakładce dotyczącej protokołu Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady Gminy umieściła następującą informację:

"W dniu [...] września 2011 roku w dokumentacji Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. nie ma dokumentu zatytułowanego: ‘Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. w dniu [...] 07 2011’. Po złożeniu ww. dokumentu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do dokumentacji Komisji Rewizyjnej zostanie on niezwłocznie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy K. Statut Gminy K. nie określa terminu złożenia protokołu z posiedzenia komisji do dokumentacji komisji. Przewodnicząca Rady Gminy K. D. M."

Organ uzupełnił powyższe stanowisko w piśmie procesowym z dnia 10 lutego 2012 r., podkreślając ponownie, że całość dostępnej dokumentacji, czyli zawiadomienie i materiały załączone do protokołu, związanej z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej w dniu [...] lipca 2011 r. oraz informacja Przewodniczącej Rady o braku protokołu z tego posiedzenia w dokumentacji Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [...] w dniu [...] września 2011 r.

Organ poinformował też, że obowiązujący w dacie tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Statut Gminy nie precyzował terminu złożenia dokumentów dotyczących posiedzeń komisji do dokumentacji tychże komisji. Obecnie Statut Gminy został znowelizowany w zakresie określenia terminów złożenia protokołów z posiedzeń komisji do dokumentacji komisji w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Kontrola ta, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

W ocenie Sądu, skarga na bezczynność Wójta Gminy K. w niniejszej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności. (vide: T. Woś [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 86).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), będąca rozwinięciem konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, reguluje zasady i tryb dostępu do informacji, mających walor informacji publicznych, wskazuje, w jakich przypadkach dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, i kiedy żądane przez wnioskodawcę informacje nie mogą zostać udostępnione.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że realizacja prawa do informacji publicznej w przewidzianych ustawą formach (art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1-3) jest uzależniona od jednoczesnego, kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek. Po pierwsze: przedmiotem żądania informacji musi być informacja publiczna w rozumieniu art. 1 oraz art. 3 ust. 2, po drugie: adresatem żądania udostępnienia informacji publicznej, na zasadach tej ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 1, mają być "władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne", ponadto (ust. 2) związki zawodowe i inne organizacje oraz partie polityczne, po trzecie: według art. 4 ust. 3 obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Bezczynność organu, w sytuacji określonej przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, polega na tym, że organ, zobowiązany do podjęcia czynności materialno - technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje. Innymi słowy, z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji.

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji. Wniosek zainteresowanego rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia w sytuacji, gdy owa informacja publiczna znajduje się w jego posiadaniu. W sytuacji zatem, gdy organ nie posiada żądanej informacji, nie można zobowiązać go do jej udzielenia.

W doktrynie i w orzecznictwie przyjmuje się, że udostępnienie informacji publicznej stanowi czynność materialno - techniczną, a formę i sposób jej udostępnienia wyznacza zakres żądania, chyba że środki techniczne organu, obowiązanego do udostępnienia informacji, nie pozwalają na wydanie informacji w całości, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy (art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Natomiast w przypadku, gdy organ administracji publicznej nie dysponuje żądanymi informacjami, nie wydaje decyzji, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych, ale zobowiązany jest do wyjaśnienia wnioskodawcy, iż z uwagi na ich brak nie ma fizycznej możliwości ich udostępnienia.

Podkreślić jednocześnie należy, że przepis art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie zatem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego. Takie uregulowanie jest uzasadnione tym, że nie jest celowe ponowne udostępnianie informacji publicznej udostępnionej już w Biuletynie, skoro umożliwia to kopiowanie tej informacji, jej wydruk, przesłanie oraz przeniesienie na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji, czyli możliwość przetwarzania jej tymi wszystkimi sposobami, które z woli ustawodawcy, wyrażonej w art. 12 ust. 2 ustawy, ma możliwość podmiot udostępniający informację publiczną.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż w sprawie jest okolicznością niesporną, że żądane przez J. S. informacje odpowiadają zakresowi przedmiotowemu informacji publicznej, wskazanemu w art. 61 Konstytucji oraz w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy K. w odpowiedzi na wniosek skarżącego z dnia [...] lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w piśmie z dnia [...] września 2011 r. (doręczonym wnioskodawcy w dniu 6 września 2011 r.) poinformowała go, że informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy K., o udostępnienie których wnosił, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komisja Rewizyjna na stronie internetowej [...] ([...] — BIP — Komisja Rewizyjna). Zaznaczyła jednocześnie, że są to wszystkie dokumenty znajdujące się w zasobach Rady Gminy K. i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. od 2002 roku do chwili obecnej.

Zaznaczyła jednocześnie, że po złożeniu ww. dokumentu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do dokumentacji Komisji Rewizyjnej jest on niezwłocznie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy K.

W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy stwierdzić, iż Rada Gminy K. nie pozostaje w bezczynności. O bezczynności organu można mówić wtedy, gdy nie rozpatrzył on w terminie i w formie prawem przewidzianej żądania wnioskodawcy lub nie podjął w sprawie żadnych czynności. W rozpatrywanej sprawie zaś, pismem z dnia [...] września 2011 r. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała skarżącego, że żądane przez niego informacje, znajdujące się w zasobach Rady Gminy K. i Komisji Rewizyjnej, udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przepis art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraźnie wskazuje, że organy administracji publicznej obowiązane są do udostępnienia informacji publicznych będących w ich posiadaniu.

Skoro natomiast Radzie Gminy nie został przekazany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokół z posiedzenia tej Komisji w dniu [...] lipca 2011 r., to nie mogła go udostępnić skarżącemu.

W sytuacji zatem, gdy organ udzielił odpowiedzi na wniosek skarżącego z dnia [...] lipca 2011 r. i udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej żądane przez niego informacje, będące w posiadaniu Rady Gminy K., to należy stwierdzić, iż nie pozostaje w bezczynności.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku. O wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu Sąd orzekł na podstawie art. 250 ww. ustawy.Powered by SoftProdukt