drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Go 617/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 617/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2011-09-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Aleksandra Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 22 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej [...] i Szkoły Podstawowej [...] postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 19 sierpnia 2011 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga Gminy – reprezentowanej przez Burmistrza Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w [...] i Szkoły Podstawowej w [...].

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 sierpnia 2011 r. Burmistrz Gminy – jako podmiot uprawniony z mocy ustawy do reprezentowania skarżącej, został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi,

w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez przesłanie uchwały,

o której mowa w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.). Jednocześnie organ ten został pouczony, iż nieusunięci braków formalnych skargi spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Wezwanie to zostało doręczone w dniu 31 sierpnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k – 20). Termin do wykonania powyższego wezwania upłynął bezskutecznie z dniem 7 września 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy wskazać, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest zawsze obligatoryjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Odnosząc to do niniejszej sprawy wskazać należy, iż składając w imieniu Gminy skargę, Burmistrz Gminy nie przedłożył uchwały Rady Gminy o złożeniu skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze. W związku z powyższym – przed rozpoznaniem skargi, zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2011 r. wezwano Burmistrza Gminy jako reprezentującego stronę skarżącą, tj. Gminę do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez przedłożenie uchwały Rady, o jakiej mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącej podstawę do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Uchwały takiej do dnia wydania niniejszego postanowienia nie przedłożono.

Wskazać należy, że stosownie do treści przepisu art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt (lub odpowiednio burmistrz i prezydent miasta ). Przy tym wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 u.s.g.). W niniejszym postępowaniu, to Burmistrz Gminy jako podmiot uprawniony do reprezentacji Gminy wniósł skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (wyrok NSA z dnia 9 września 2010 r. sygn. akt II OSK 1314/10). W związku z powyższym Sąd prawidłowo wezwał organ uprawniony z mocy ustawy do reprezentowania strony skarżącej do uzupełnienia stwierdzonego braku formalnego skargi poprzez przesłanie w wyznaczonym terminie uchwały, o której mowa w art. 98 ust. 3 u.s.g., tj. uchwałę w przedmiocie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego. Wprawdzie w wezwaniu błędnie wpisano, iż chodzi o Wójta Gminy, niewątpliwym jest jednak, iż chodziło o organ wykonawczy strony skarżącej, a więc Burmistrza Gminy.

Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi bądź informacji ze strony w/w organu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 98 ust. 3 u.s.g., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt