drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Informacja publiczna, Burmistrz Miasta i Gminy, Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku, II SAB/Sz 45/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Sz 45/11 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2011-07-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-04-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Mirosława Włodarczak-Siuda
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Informacja publiczna
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149, art. 151, art. 200, art. 205 par. 1, art. 206
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 3 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder,, Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 07 lipca 2011r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązać Burmistrza do rozpoznania wniosku J. K. z dnia [...] o udzielenie informacji publicznej w zakresie punktu II – "[...]", w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, II oddalić skargę w pozostałej części, III zasądzić od Burmistrza na rzecz skarżącej J. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] J.K. wystąpiła do Burmistrza [...], w związku z nieuzyskaniem odpowiedzi na jej pytania zadane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu [...] i sesji Rady

w dniu [...], na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o przekazanie informacji:

"I Dane nowoutworzonej spółki - dokumenty rejestrowe

Umowa spółki z o.o. utworzonej w oparciu o kapitał bądź majątek gminy i

ostatnio (w okresie miesiąca) zarejestrowanej w KRS

Przedmiot działalności

Dokument o powołaniu członków organów spółki

Listę wspólników

Wykaz wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki

6. Dane osobowe członków zarządu

II. Dokumenty związane z projektami rewitalizacji [...]

Protokoły komisji przetargowej

Umowy

Rachunki (faktury)

4. Przelewy (lub dokumenty potwierdzające wypłaty należności)

5. Ocenę realności realizacji poszczególnych koncepcji rewitalizacyjnych".

Skarżąca we wniosku wskazała, iż dla uproszczenia całej procedury podaje swój adres e-mailowy, na który prosi o przesłanie kserokopii lub fotokopii żądanych dokumentów, natomiast na pozostałe, pozostające bez odpowiedzi pytania, które skierowała do władz miasta oczekuje odpowiedzi na najbliższej sesji Rady.

W pisemnej odpowiedzi z dnia [...] Burmistrz [...] poinformował J.K., iż w ostatnim czasie nie miała miejsca rejestracja w KRS spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikiem byłaby Gmina [...]. Wskazał, iż faktycznie doszło do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Gmina [...], jednakże aktualnie nie jest ona jeszcze zarejestrowana w KRS. Po skutecznej rejestracji spółki w KRS, zgodnie z 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, każdy będzie miał dostęp do danych zawartych w rejestrze, w tym także do otrzymania poświadczonych odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Rejestru. Tym samym, nie będzie przeszkód do zapoznania się przez wnioskodawczynię zarówno z treścią umowy spółki (tym samym do informacji o przedmiocie działalności tejże spółki), jak i z listą wspólników oraz danymi osobowymi członków zarządu.

Jednocześnie Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku Gmina nie rozpoczęła żadnego projektu związanego z "rewitalizacją [...]" .

Następnie, w kolejnym piśmie z dnia [...], Burmistrz [...],

w uzupełnieniu odpowiedzi, poinformował J.K., "że [...] została zawarta· umowa o dzieło na przygotowanie dokumentacji faktograficznej

ul. [...] do projektu "Rewitalizacja ulicy [...]".

J.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w [...] skargę na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Skarżąca, wnosząc o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku i udostępnienia jej żądanych informacji podniosła, iż jest członkiem Rady Miejskiej w [...], ale nie może uzyskać od Burmistrza informacji potrzebnych jej do sprawowania funkcji radnego. Dlatego też, wystąpiła z wnioskiem z dnia [...] o udzielenie jej informacji publicznej w interesującym ją zakresie.

Odpowiedzi udzielone przez Burmistrza [...] (z dnia [...]),

w ocenie skarżącej, nie zawierają żądanych informacji.

Zdaniem skarżącej, spółka z o.o. z chwilą powołania, jako spółka w organizacji, posiada zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może we własnym imieniu działać zarówno w obrocie, jak i przed sądami czy urzędami. A więc spółka z o.o.

w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą od pierwszego dnia istnienia, jeszcze przed wpisaniem jej do KRS (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) - tym samym wypełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Spółkę kapitałową w organizacji reprezentuje wspólnik (de facto Burmistrz) lub zarząd (de facto Wiceburmistrz). Zatem dysponentem informacji publicznej dotyczącej spółki przed jej rejestracją w KRS jest Burmistrz lub jego zastępca - w zależności od fazy jej organizacji.

Z analizy art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zdaniem skarżącej, wynika, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa (VIII SAB/Wa 29/10 - WSA w Warszawie).

J.K. podniosła także, że Burmistrz w dniu [...] ogłosił konkurs ofert na wykonanie rewitalizacji ciągu ul. [...] w [...].

Z kontaktów· z wyborcami uzyskała informacje o wypłacie wszystkich środków przeznaczonych na ten cel, czyli [...] tys. złotych i przyjęciu dwóch projektów. Szczegóły projektów, jak i sposoby ich finansowania, stanową do chwili obecnej tajemnicę Urzędu.

W ocenie skarżącej, przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca lub też informacji niepełnej, może powodować uzasadnione wątpliwości co do tego, czy organ w ogóle udzielił odpowiedzi. Również w sytuacji, gdy organ nie posiada żądanych informacji, zobowiązany jest do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz [...] wniósł o:

1) umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość;

2) ewentualnie o oddalenie skargi.

Burmistrz przyznał, iż postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte

w związku ze złożeniem w dniu [...] przez J.K. wniosku

o udzielenie informacji publicznej o określonej we wniosku treści i w określonym zakresie. Wniosek ten nie został rozpoznany w terminie określonym w art. 13 ustawy

o dostępie do informacji publicznej. W dniu [...] do Urzędu Miejskiego

w [...] wpłynęła skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w [...], zwanego dalej "SKO" (za pośrednictwem organu) na bezczynność organu, tj. na nieudostępnienie informacji publicznej. Zarzucono naruszenie przepisów art. 13 ust. 1 ustawy. SKO w dniu [...] stwierdziło niedopuszczalność zażalenia

W dniu [...] Burmistrz [...] odpowiedział na wniosek J.K. z dnia [...]. Skarżąca wnioskowała o dokumenty dotyczące spółki z o.o. utworzonej w oparciu o kapitał bądź majątek Gminy [...] i zarejestrowanej w KRS w ciągu miesiąca (poprzedzającego złożenie wniosku). W związku z tym, iż takowa spółka nie była w tym okresie rejestrowana, organ odpowiedział, że nie miała miejsca rejestracja spółki "gminnej" w KRS. Na marginesie Burmistrz wskazał, iż Przedsiębiorstwo Spółka "G" Sp. z o.o. z siedzibą w [...], w której jedynym wspólnikiem jest Gmina [...], została zarejestrowana dopiero [...].

Ponadto Burmistrz stwierdził, iż pismem z dnia [...] poinformował skarżącą, iż w przedmiocie rewitalizacji [...] (czego także dotyczył wniosek z dnia [...]) została za umowa (w dniu [...]) o dzieło na przygotowanie dokumentacji faktograficznej do projektu "Rewitalizacja ulicy [...]".

W ocenie organu skarga na bezczynność nie jest zasadna. Zdaniem Burmistrza, wniosek J.K. został zrealizowany i z całą pewnością nie można stwierdzić, iż miała miejsce bezczynność organu. Ponadto skarżąca nie wykazała w żądaniu szczegółowo istotności dla interesu publicznego informacji przetworzonej. W ocenie organu bez wątpienia w niniejszym przypadku mamy do czynienia z informacjami przetworzonymi, szczególnie w części II wniosku z dnia [...], dotyczącej rachunków, faktur, przelewów, oceny realności poszczególnych koncepcji rewitalizacyjnych, jak i też w pkt I, np. w części dotyczącej danych osobowych członków zarządu. W konsekwencji powyższego, należało zbadać istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego, o którym wnioskodawczyni we wniosku nie wspomniała.

Zdaniem Burmistrza [...], całokształt sprawy wskazuje, iż mimo naruszenia terminu z art. 13 ustawy o informacji publicznej, działania organu zostały podjęte i nie ma podstaw do formułowania twierdzeń o bezczynności organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Rozpoznając sprawę pod kątem kryterium legalności Sąd uznał, iż skarga zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Materialnoprawną podstawą żądań skarżącej są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", która określa tryb udzielania informacji i której zadaniem jest organizacja systemu społecznej kontroli zadań administracji publicznej w taki sposób, aby obywatele mieli jak najszerszy dostęp do posiadanych przez tę administrację informacji.

W świetle przepisów ustawy odmowa udzielenia informacji następuje tylko z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, państwową, czy też inną tajemnicę ustawowo chronioną, bądź też prawo do prywatności oraz w razie braku interesu publicznego przy informacji przetworzonej, zaś decyzja o umorzeniu postępowania wydawana jest z powodów technicznych. (wyrok NSA z dnia 19.12.2002r., sygn. akt II SA 3301/02, LEX nr 78064). Jeżeli organ, do którego skierowano wniosek nie dysponuje daną informacją, zawiadamia o tym wnoszącego, nie ma natomiast obowiązku wydania decyzji ( wyrok NSA z dnia 27.09.2002 r. sygn. akt II SAB 289/02). Podobnie postępuje organ gdy dana informacja nie jest informacją publiczną.

Pozostawanie w bezczynności przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej oznacza niepodjęcie przez ten podmiot, w terminie wskazanym

w art. 13 ustawy terminie, stosownych czynności, tj. nieudostępnienie informacji, ani niewydanie decyzji o odmowie jej udzielenia. Jak bowiem wynika z ust. 1 tego przepisu, oraz z art. 16 ust. 1 ustawy, jeżeli w momencie otrzymania wniosku podmiot zobowiązany jest w posiadaniu informacji publicznej, to jest on zobligowany do jej udostępnienia bez zbędnej zwłoki lub wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia, przy czym decyzja odmowna, oraz decyzja o umorzeniu, o której mowa w art. 14 ust.2 ustawy, to dwa przypadki, w których ustawa przewiduje wydanie decyzji administracyjnej. Z bezczynnością podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej mamy do czynienia również w przypadku, gdy nie powiadamia on w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o powodach opóźnienia i terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona.

Granice ujawnienia informacji publicznej zakreśla art. 5 ustawy, który zawiera ograniczenia co do możliwości udostępnienia informacji z uwagi na przepisy ustawy

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiący, iż informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W niniejszej sprawie skarżąca wnioskiem z dnia [...] wystąpiła do Burmistrza [...]., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o informacje dotyczące nowoutworzonej spółki, a w tym umowę spółki z o.o. utworzonej w oparciu o kapitał bądź majątek gminy i ostatnio (w okresie miesiąca) zarejestrowanej w KRS ( pkt I ) oraz o dokumenty związane z projektami rewitalizacji [...] ( pkt II ).

W pisemnej odpowiedzi z dnia [...] Burmistrz [...] poinformował J.K., iż w ostatnim czasie nie miała miejsca rejestracja w KRS spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikiem byłaby Gmina [...]. Wskazał, iż faktycznie doszło do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Gmina [...], jednakże aktualnie nie jest ona jeszcze zarejestrowana w KRS.

W ocenie sądu, organ wiarygodnie wyjaśnił, iż nie dysponuje informacją żądaną przez skarżącą, gdyż J.K. we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, bliżej nie określiła spółki informacjami na temat której była zainteresowana. Podała jedynie, że chodzi jej o spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, co uprawniło organ do stwierdzenia, że w tym czasie żadna spółka z udziałem Gminy nie została zarejestrowana, a tym samym, że organ nie dysponuje żądaną informacją.

W tym więc zakresie zarzuty skargi są nieuzasadnione i dlatego też, skarga podlegała oddaleniu.

Odpowiadając na wniosek w zakresie punktu II Burmistrz [...] najpierw poinformował, że w ubiegłym roku Gmina nie rozpoczęła żadnego projektu związanego z "rewitalizacją [...]", następnie poinformował "że [...] została zawarta· umowa o dzieło na przygotowanie dokumentacji faktograficznej ul. [...] do projektu "Rewitalizacja ulicy [...]". Żadnych dokumentów organ jednak nie udostępnił. W odpowiedzi na skargę organ natomiast wywiódł, że skarżąca nie wykazała w żądaniu szczegółowo istotności dla interesu publicznego informacji przetworzonej, a w jego ocenie, bez wątpienia, w niniejszym przypadku mamy do czynienia z informacjami przetworzonymi, właśnie szczególnie w części II wniosku - dotyczącej rachunków, faktur, przelewów, oceny realności poszczególnych koncepcji rewitalizacyjnych. W konsekwencji powyższego, należało zbadać istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego, a wnioskodawczyni we wniosku o nim nie wspomniała.

Oceniając powyższe postępowanie organu Sąd uznając, że wniosek skarżącej

w punkcie II dotyczy informacji publicznej, stwierdził, że organ nie rozpatrzył wniosku

w trybie określonym w ustawie.

Sąd uznał za celowe przypomnieć, że bogata praktyka orzecznicza sądów administracyjnych pozwala stwierdzić, że informacją przetworzoną, jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił

i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów.

Można także, wyrazić pogląd, iż informacja publiczna przetworzona to taka informacja, na którą składa się pewna suma informacji tzw. informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki interesu publicznego. Ze względu jednak na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o wspomnianym wyżej prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Takie zabiegi czynią zatem takie informacje proste, informacją przetworzoną, której udzielenie jest skorelowane z potrzebą istnienia przesłanki interesu publicznego.( wyrok NSA z dnia 17.10.2006 r. sygn. akt I OSK 1347/05 LEX 281369 ).

Podnieść należy, że odmowa udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego nie oznacza, że w każdym przypadku wyłączona jest tym samym możliwość udostępnienia informacji w ogóle. Jeżeli zatem żądanie wnioskodawcy, w zakresie niewymagającym przetworzenia jest możliwe do samodzielnego uwzględnienia, to odmowa udzielenia informacji ze względu na brak interesu publicznego może dotyczyć tylko tej części żądania, której spełnienie wymaga przetworzenia (vide: T. R. Aleksandrowicz "Komentarz do ustawy o dostępie

do informacji publicznej", LexisNexis 2004, s. 103).

W odniesieniu do kwestii istnienia w tej sprawie szczególnego interesu społecznego w uzyskaniu - udzieleniu informacji przetworzonej, należy stwierdzić, że każdy członek określonej wspólnoty samorządowej, stosownie do art. 61 Konstytucji, ma prawo do uzyskiwania informacji od organów (podmiotów) danej jednostki samorządu terytorialnego co do wykonywania jej zadań i obowiązków, w tym określonych w przepisach art.6-10 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.). Prawidłowe wykonywanie tych obowiązków leży niewątpliwie w interesie publicznym i to zarówno w skali terytorialnej - danej gminy, jak i w skali ogólnokrajowej. Występowanie interesu publicznego po stronie wnioskodawczyni, w ocenie sądu, ulega wzmocnieniu poprzez fakt sprawowania przez skarżącą funkcji radnej Rady Miejskiej w [...].

W ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 3.08.2010 r. sygn. akt I OSK 787/10 LEX 737510 ) podnieść należy, że przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy nie może być interpretowany w ten sposób, że dla uzyskania informacji publicznej wyłącznie na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądane informacje mają istotne znaczenie, z punktu widzenia interesu publicznego, dla ogółu obywateli,

są istotne dla potencjalnie dużej liczby podmiotów, że mogą mieć wpływ na funkcjonowanie określonych podmiotów publicznych, uczestników życia społecznego, lecz adresat wniosku powinien ustalić, ocenić i wykazać, że udzielenie żądanej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Dla dokonania takiej oceny znaczenie ma zatem nie tylko intencja wnioskodawcy i wskazany przez niego cel, lecz także istota i charakter żądanej informacji. W przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 chodzi bowiem o to, czy uzyskanie - udostępnienie określonej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego tj. może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego, może wpływać na poprawę, usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności.

W takim zatem kontekście organy administracji powinny były rozpatrzyć żądania skarżącej, zawarte w punkcie II wniosku, w trybie zgodnym z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozpatrując ponownie sprawę organ odwoławczy winien uwzględnić przedstawioną powyżej ocenę Sądu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w oparciu

o art. 149 i art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w punkcie pierwszym i drugim sentencji wyroku. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200,

art. 205 § 1 i art. 206 ww. ustawy.Powered by SoftProdukt