drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Sprostowano omyłkę, I OSK 3111/14 - Postanowienie NSA z 2018-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 3111/14 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2018-06-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-12-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Wa 389/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21
I OZ 459/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 156
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] Stowarzyszenia R. w W. o sprostowanie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt I OSK 3111/14 w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 389/14 w sprawie ze skargi Proboszcza Parafii [...] w N. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych postanawia: sprostować uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt I OSK 3111/14 w ten sposób, że: - na stronie 1, w drugim akapicie fragment "obecną interpretację art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" zastąpić słowami "»obecną interpretację cyfry 3« w art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych".

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 27 grudnia 2015 r. uczestnik postępowania [...] Stowarzyszenie R. w W. - działając na podstawie art. 18 § 1 pkt 6 oraz art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej, jako: "P.p.s.a.") - wniosło o wyłączenie sędziego NSA Małgorzaty Pocztarek od orzekania w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 389/14 w sprawie ze skargi Proboszcza Parafii [...] w N. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Uzasadniając wniosek Stowarzyszenie wskazało m. in., że sędzia NSA Małgorzata Pocztarek w 2013 r. wydała 10 wyroków, którymi de facto stworzyła "»obecną interpretację cyfry 3« w art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych".

Przywołanie zatem w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt I OSK 3111/14 ww. fragmentu jako: "obecną interpretację art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" miało charakter niedokładności.

Stosownie do art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1379 ze zm. – dalej, jako: "P.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, przy czym o sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na uwadze - na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 i w związku z art. 193 P.p.s.a. - orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt