drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie zażaleniowe, II FZ 574/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 574/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-07-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-07-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Tomasz Kolanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Kr 527/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-06
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie zażaleniowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 161 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 193, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, , , po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 527/13 zawieszające postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia 1. umorzyć postępowanie zażaleniowe, 2. zwrócić A. S. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od zażalenia w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie

1. Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 527/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe.

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi A. S. podlega zawieszeniu w związku z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), zgodnie, z którym w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Stosownie do art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w takim wypadku zawieszenie postępowania sądowego jest obligatoryjne i następuje z urzędu. Ponadto z akt sądowych sprawy o sygn. akt I SA/Kr 1090/09 wynikało, że A. S. w dniu 16 października 2008 r., czyli jeszcze przed wniesieniem przez nią skargi do Sądu wszczęła postępowanie administracyjne w celu wznowienia postępowania zakończonego decyzją, która była przedmiotem tej skargi.

2. Na powyższe postanowienie w dniu 15 maja 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło zażalenie A. S.. W zażaleniu Skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia.

4. Pismem z dnia 8 lipca 2013 r. pełnomocnik A. S. cofnął zażalenie na postanowienie z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

5. Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a Sąd wydaje postanowienie o umorzenie postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W myśl art. 193 p.p.s.a jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądzie Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zgodnie natomiast z art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Wobec powyższego, ze względu na cofnięcie przez A. S. zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2013 r. należało umorzyć postępowanie sądowe wszczęte tym zażaleniem.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a postanowił postępowanie zażaleniowe umorzyć. O zwrocie wpisu od zażalenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt