drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Gry losowe, Dyrektor Izby Celnej, Uchylono decyzję I i II instancji, III SA/Lu 866/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 866/13 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-02-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-11-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Ewa Ibrom
Jerzy Drwal
Marek Zalewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Gry losowe
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2009 nr 201 poz 1540 art.23a ust. 2 i 6
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Dz.U. 2012 poz 749 art. 127, art. 233 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal, Sędzia WSA Ewa Ibrom, Protokolant Specjalista Wiesława Dudek, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 20 lutego 2014 r. sprawy ze skargi G. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...]; II. określa, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2013 r., Nr [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] lipca 2013 r., Nr [...] cofającą rejestrację automatu o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...].

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny przedstawia się następująco:

W dniu [...] grudnia 2010 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w L. wspólnie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w R. przeprowadzili w lokalu gastronomicznym [...] kontrolę automatu do gier o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...], należący do spółki G. G. z siedzibą w W. W toku kontroli przeprowadzono grę kontrolną w celu ustalenia przebiegu gry oraz wysokości stawki za udział w jednej grze. W wyniku gry ustalono, że istnieje możliwość prowadzenia gry za stawki wyższe niż 0,50 zł, co jest niezgodne z art. 129 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 , poz. 1540 ze zm.), dalej: ustawa o grach hazardowych.

W opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki i telekomunikacji R. R., z dnia [...] sierpnia 2011 r., przeprowadzonej w związku z postępowaniem w sprawie o przestępstwo polegające na urządzaniu i prowadzeniu w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru w okresie od [...] listopada 2008 r., do [...] grudnia 2010 r., w punkcie gier o nazwie [...] gier na automatach o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...] stwierdzono, że badany automat do gier uniemożliwi pobieranie przez grającego punktów z licznika BANK, a stawka za udział w jednej grze może być wyższa niż 0,50 zł. Stawka za jeden punkt wynosi 0,10 zł, wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze prowadzonej z licznika KREDYT wynosi 2 punkty, wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze prowadzonej z licznika BANK wynosi 100 punktów, maksymalna wygrana dla gier prowadzonych w oparciu o punkty pochodzące z licznika BANK składa się z dwóch części – bezpośredniej (max. 500 ptk) oraz pośredniej w postaci praw do gier premiowanych Super Game (uniemożliwiających graczowi zdobycie dodatkowej wygranej). Łączna jednorazowa wartość wygranej liczona jako suma wygranej bezpośredniej oraz pośredniej może przekroczyć równowartość 60 zł.

Postanowieniem z dnia [...] października 2012, Nr [...], Naczelnik Urzędu Celnego w L. wszczął z urzędu postepowanie w sprawie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...].

W związku z wyznaczeniem przez upoważnioną jednostkę badającą – Wydział Laboratorium Celne Izby Celnej w P. terminu dostarczenia automatu do przeprowadzenia badań sprawdzających na grudzień 2015 r., Naczelnik Urzędu Celnego w L. zawiesił postępowanie postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013 r.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013 r. Naczelnik Urzędu Celnego w L. podjął zawieszone postępowanie, z uwagi na wyznaczenie przez upoważnioną jednostkę badającą w Izbie Celnej w B. wcześniejszego terminu badania automatu.

Opinia upoważnionej jednostki badającej w Izbie Celnej w B. z badania sprawdzającego nr [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. dotycząca automatu o niskich wygranych, CASINO GAMES MUL TIGAME nr oświadczenia rejestracji [...] wykazała wynik badania negatywny. W opinii wskazano na:

- system trwałej rejestracji i zapamiętywania - możliwość wykasowania elektronicznego systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych (księgowości elektronicznej) z poziomu opcji serwisowych automatu bez naruszenia plomb jednostki badającej. Stwierdzono możliwość zmiany wskazań liczników elektromechanicznego automatu bez naruszenia nałożonych plomb jednostki badającej.

- wpływ urządzeń i systemów o których mowa w art. 23 ust. 1 b na przebieg i rezultat gry - automat wyposażono w moduł GSM z kartą SIM do zdalnego monitoringu automatu. Brak dokumentacji tego modułu. Stwierdzono możliwość modyfikacji stanu liczników elektromechanicznych przy wykorzystaniu osprzętu wchodzącego w skład modułu GSM.

- wartość maksymalnej jednorazowej wygranej - określona wg tabeli wygranych FruitReels 2 -600 PLN (5000 pkt) + 28 SUPER GIER, HotFruit 2 - 50 PLN(500pkt) + 298 SUPER GIER, Extra Poker - 600 PLN(500pkt) +28 SUPER GIER, Transylwania 2 - 600 PLN(500pkt) + 28 SUPER GIER.

- maksymalna stawka za udział w jednej grze: FruitReels 2 -100 pkt, HotFruit 2 - 100pkt, Extra Poker - 100pkt, Transylwania 2 - 100pkt, HI - LO 2 pkt. Wartość 1 punktu - 0,10 PLN.

- niespełnienie warunku ochrony przed możliwością modyfikacji oprogramowania: możliwość zmiany minimalnej oraz maksymalnej stawki za grę z poziomu opcji serwisowych (bez ingerencji w płytę główną oraz bez naruszenia plomb jednostki badającej), umożliwiającej ustawienie stawki za grę w wysokości wyższej od wartości dopuszczalnej prawem. Strona serwisowa "GAME SETUP" wyświetla aktualnie ustawioną minimalną oraz maksymalną stawek za grę. Zmianę aktualnie ustawionych wartości wyświetlanych na stronach poszczególnych gier dokonuje się poprzez wybranie opcji klawiszem STAWKA i zmieniane wartości przyciskiem START.

- niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o grach hazardowych w zakresie maksymalnej jednorazowej wygranej i maksymalnej stawki za grę - stwierdzono przekroczenie maksymalnej stawki za grę. Maksymalna stawka za grę w grach: FruitReels 2 -100 pkt, HotFruit 2 – 100 pkt, Extra Poker – 100 pkt, Transylwania 2 - 100pkt. Stwierdzono przekroczenie wartości maksymalnej wygranej.

Wartość maksymalnej wygranej dla danego układu symboli uzależniona jest od wybranej stawki za grę, będącej zarazem iloczynem wybranej stawki za grę i mnożnika. Tabela nr 1 przedmiotowej opmn (lp. 1-15) przedstawia zestawienie wygranych dla poszczególnych stawek w grze .Fruitkeels 2" dla układu 3 symboli "pomarańczy" oraz umożliwia obliczenie wartości całkowitej wygranej Ponadto gracz nie ma możliwości rezygnacji z rozegrania wygranych pojedynczej SUPER GIER.

- niespełnienie wymogu wyposażenia w system trwałej rejestracji 1 zapamiętywania danych: automat nie jest wyposażony w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych. Istnieje możliwość wykasowania stanu liczników oraz statystyk z księgowości elektronicznej poprzez wybranie funkcji INIT MACHINE na stronie serwisowej MACHINE SETUP. Funkcja ta powoduje całkowite wykasowanie danych w tym systemie.

- niezapewnienie warunku zabezpieczenia licznika elektromechanicznego przed próbą zmiany wskazań: możliwość zmiany wskazań bez ingerencji w płytę główną, obudowę licznika oraz bez naruszenia plomb zabezpieczających.

- informacje o oznaczeniu zezwolenia oraz opisu sterowania grą, umieszczone są w sposób umożliwiający ich usunięcie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu.

- stwierdzono jedną plombę jednostki badającej Politechniki Łódzkiej. Data oraz wzór plomby są zgodne.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r., Nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w L. włączył do niniejszej sprawy powyższe opinie.

Decyzją z dnia [...] lipca 2013 r., Nr [...], Naczelnik Urzędu Celnego w L. cofnął rejestrację automatu o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...], ze względu na to, że automat umożliwiał grę za stawki wyższe niż przewidziane w ustawie o grach hazardowych.

Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. Spółka G. G. złożyła odwołanie powyższej decyzji.

Decyzją z dnia [...] października 2013 r., Nr [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] lipca 2013 r.

W uzasadnieniu opinii organ wskazał, że stosownie do art. 23 a ust. 7 ustawy o grach hazardowych naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie. Organ podniósł, że podstawą rozstrzygnięcia był dowód w postaci opinii upoważnionej przez Ministra Finansów jednostki badającej Wydział Laboratorium Celne Izby Celnej w B., w której stwierdzono, że wartość minimalnej stawki za udział w jednej grze oraz wartość maksymalnej jednorazowej wygranej znacznie przekraczają dopuszczalne stawki przewidziane zarówno w ustawie o grach hazardowych, jak i w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Również z opinii sporządzonej przez biegłego R. R. wynika, że badany automat nie spełnia wymogów technicznych zgodnych dla automatów o niskich wygranych określonych w przepisie art. 129 ust. 3 ustawy o grach hazardowych.

Dyrektor Izby Celnej w B. P. wskazał, że Naczelnik Urzędu Celnego w L. był zobligowany do wydania decyzji o cofnięciu rejestracji automatu wobec stwierdzenia powyższych nieprawidłowości.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie G. G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] października 2013 r., Nr [...] w całości i decyzji organu I instancji, stwierdzenie, że powyższe decyzje nie podlegają wykonaniu oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zaskarżonej decyzji zarzucono:

- naruszenie fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, uregulowanych w

Traktacie z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający

Wspólnotę Europejską z dnia 13.12.2007 r., zwanym Traktatem o Funkcjonowaniu

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) oraz naruszenie art. 2, art. 31

ust. 3 w zw. z art. 22, art. 61, art. 7 Konstytucji RP, poprzez wydanie zaskarżonej decyzji na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych, która została uchwalona z pominięciem procedury notyfikacji, a zatem w sposób bezprawny,

i jako taka nie obowiązuje,

- naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art.180 §1, art.187 §1, art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz 749 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa, poprzez nierzetelne przeprowadzenie postępowania dowodowego, wyrażające się zaniechaniem dopuszczenia szeregu dowodów, które miałyby istotny wpływ na wynik

sprawy, w szczególności dowodu z przesłuchania pracowników Laboratorium

Celnego w P., dowodu z przesłuchania biegłych z jednostki badającej, która

wydała opinię techniczną, dowodu z konfrontacji ww. biegłych oraz dowodu z

przesłuchania strony,

- naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

art. 191 Ordynacji podatkowej, prowadzące do błędu w ustaleniach faktycznych, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i dokonanie oceny całkowicie dowolnej, wyrażające się w przyjęciu, iż zabezpieczone urządzenie nie spełnia wymogów przewidzianych przez ustawę dla automatów do gier o niskich wygranych,

- naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

art. 191 Ordynacji podatkowej, prowadzące do błędu w ustaleniach faktycznych, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i dokonanie oceny dowolnej, wyrażające się w zlekceważeniu przez organ okoliczności, iż dowodowy automat posiadał nienaruszone plomby, a tym samym, iż od dnia badania przez biegłych do dnia kontroli nikt nie ingerował w program automatu oraz jego płytę logiczną,

- naruszenie prawa materialnego, a to § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji

automatów i urządzeń do gier (Dz.U. z 2012 r., poz. 312), poprzez ich całkowicie bezzasadne zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w B. P. wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa w sposób uzasadniający jej uchylenie.

Przede wszystkim należy wskazać, że stosownie do art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem. Powyższa kontrola jest wyłącznie kontrolą legalności zaskarżonych do sądu decyzji, bowiem sądy administracyjne nie są powołane do kontroli słuszności, czy też celowości działań organów administracji publicznej. Oznacza to m.in., że w granicach danej sprawy sąd dokonuje wyłącznie oceny zgodności zaskarżonej decyzji z przepisami prawa, bez względu na zarzuty podniesione w skardze.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2013 r., Dyrektor Izby Celnej w B. P. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] lipca 2013 r. cofającą rejestrację automatu o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...]. Zauważyć jednak należy, że rozpoznając niniejszą sprawę, przed weryfikacją zgodności stanu rzeczywistego automatu z warunkami jego rejestracji, organy orzekające powinny w pierwszej kolejności ustalić, czy dopuszczalne było wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie. Stosownie bowiem do przepisu art. 23a ust. 2 ustawy o grach hazardowych rejestracja automatu lub urządzenia do gier oznacza dopuszczenie go do eksploatacji i następuje na okres 6 lat. Natomiast zgodnie z ust. 6 powołanego przepisu, rejestracja automatu wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a także w przypadku wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier. Zatem kluczowym dla właściwego rozpoznania sprawy było ustalenie daty rejestracji automatu do gier o niskich wygranych CASSINO GAMES MULTIGAME o nr poświadczenia rejestracji [...].

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że sporny automat został zarejestrowany w dniu [...] lipca 2007 r., a zatem mając na uwadze powyższe, 6-cio letni termin rejestracji upłynął w dniu [...] lipca 2013 r. Decyzja organu pierwszej instancji co prawda zapadła w dniu [...] lipca 2013 r., jednak organ drugiej instancji podejmował już decyzję po upływie terminu rejestracji, tj. w dniu [...] października 2013 r.

W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do art. 127 Ordynacji podatkowej postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że w wyniku złożenia środka zaskarżenia, sprawa będzie w całości przedmiotem postępowania. Stwarza to obowiązek dwukrotnego rozpoznania sprawy, czyli konieczność przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej wykładni przepisów prawa (por. wyroki NSA z 25 września 2001 r., III SA 913/00 oraz z 19 marca 2002 r., III SA 1861/00). Istotą dwuinstancyjności jest bowiem wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego, co wymaga ponownego i całościowego rozpatrzenia sprawy, a nie jedynie formalna kontrola decyzji.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy uznać, że organ drugiej instancji, dokonując ponownego rozpoznania sprawy, nie ustalił w jakiej dacie nastąpiła rejestracja spornego automatu i podjął decyzję już po jej wygaśnięciu. Skoro zaś w dacie orzekania przez organ drugiej instancji nie istniała rejestracja automatu, którego dotyczy postepowanie, to nie mogło dojść do merytorycznego rozpoznania sprawy. Taka sytuacja oznacza natomiast, że bezprzedmiotowe staje się nie tylko postępowanie odwoławcze, na etapie którego rejestracja wygasła, ale całe postępowanie w sprawie cofnięcia rejestracji spornego automatu.

Wydając zaskarżoną decyzję na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ naruszył przepisy prawa podatkowego w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, co uzasadnia wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe, odnoszenie się do podniesionych w skardze zarzutów merytorycznych należało uznać za bezzasadne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a., uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...].

Zakres, w jakim uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu określono w oparciu o art. 152 p.p.s.a.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461, z późn. zm.).Powered by SoftProdukt