drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, ,  ,  , II SA 2778/01 - Wyrok NSA z 2002-03-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 2778/01 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2002-03-28 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA w Warszawie (przed reformą)
Sędziowie
Robotowska Anna /przewodniczący sprawozdawca/
Gronowski Stanisław
Romanowski Zdzisław
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Powołane przepisy
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17 art. 9 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy z odwołania "B." S.A. z siedzibą w B. we Francji na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestru znaku towarowego "Królewska Para" - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

Uzasadnienie

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) oddalił wniosek "B." Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. we Francji właściciela znaków towarowych "Królewska Para" o unieważnienie prawa i rejestracji znaku towarowego Królewska Para (...), które to prawo przyznano (...) Piwnicom Win "V." Spółce z o.o. z siedzibą w T.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż Urząd nie znalazł podstaw do unieważnienia prawa z rejestracji tego znaku. W myśl przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, wyłącza się od rejestracji znaki podobne do znaków zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem i przeznaczonych do oznaczania towarów tego samego rodzaju, podobnych w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Organ przyznał, iż porównywalne znaki są do siebie podobne, znak sporny /"Królewska Para"/ zawiera w sobie tożsamy element co znaki wcześniej zarejestrowane, niemniej nie jest to podobieństwo wprowadzające w błąd odbiorców. Określenie Królewska, w połączeniu z drugim określeniem Para, tworzy inny znak niż znaki Królewska i Królewska Vodka, o zupełnie innej treści, a co za tym idzie jest inaczej odbierany przez odbiorców.

W ocenie organu, istota przedmiotową znaku jest Para /dwoje ludzi, związek dwojga ludzi/, człon Królewska określa ten związek ludzi i sugeruje, że jest to z wiązek dostojny, królewski.

W odwołaniu od powyższej decyzji "B." Spółka akcyjna zarzuciła Urzędowi Patentowemu naruszenie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a także przepisów proceduralnych, a mianowicie art. 77 par. 1 i art. 107 par. 3 Kpa, poprzez nie rozpatrzenie całego materiału dowodowego i niewskazanie ustalonego stanu faktycznego w sprawie.

Skarżący podniósł między innymi, iż w porównywalnych znakach element Królewska jest elementem pierwszoplanowym i już choćby z tego powodu przyciąga główną uwagę odbiorców. Element ten jest zasadniczym członem oznaczenia "Królewska Para", w konsekwencji nadaje mu ten sam kontekst znaczenia jak w znaku Królewska.

W ocenie Skarżącego element "Para", uzupełniający oznaczenie "Królewska" nie ma wpływu na zdolność odróżniającą całego oznaczenia i nie zmienia sytuacji, że porównywane oznaczenia /Królewska, Królewska Vodka i Królewska Para/ będą uznawane za podobne.

Odwołanie powyższe skarżąca Spółka złożyła w terminie wynikającym z przepisów obowiązujących w dacie wydania i doręczenia zaskarżonej decyzji, do Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym samym terminie, która jest powodem odwołania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej odrzucenie, gdyż jak wskazał, na decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, nie przysługuje skarga do NSA, alternatywnie wniósł o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej.

Zdaniem organu, dokonano prawidłowej oceny stopnia podobieństwa porównywalnych znaków towarowych. Urząd wprawdzie uznał, iż same oznaczenia są podobne, gdyż sporny znak zawiera tożsamy element co znaki wcześniej zarejestrowane, a znaki służą do oznaczania jednorodzajowych towarów, to jednak nie jest to podobieństwo wprowadzające w błąd odbiorcę co do pochodzenia towarów.

Nadto zainteresowana w sprawie Spółka "V." (...) Piwnice Win, zgłosiła udział w postępowaniu przed sądem i w piśmie z dnia 7 stycznia 2002 r. wnosiła o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi w skazała, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie był właściwy do rozpoznania skargi w terminie 30 dni od daty doręczenie decyzji skarżącej Spółce, gdyż termin ten upływał przed dniem wejścia w życie ustawy prawo własności przemysłowej.

Żądając oddalenia skargi podniosła, iż Urząd Patentowy RP należycie rozpatrzył cały materiał dowodowy. Zdaniem Spółki z faktu zarejestrowania słowa Królewska, nie można wywodzić zakazu używania przez innych przedsiębiorców tego słowa w różnych kontekstach gramatycznych, logicznych, etyczno-logicznych etc., tak długo, jak długo znak towarowy wykorzystujący to słowo /Królewska Para/ można odróżnić od znaku towarowego będącego tym słowem /Królewska/.

W myśl art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508/ sprawy, o których mowa w art. 255 /a do takich należy niniejsza sprawa/ rozpatrywane według dotychczasowych przepisów w Komisji Odwoławczej, przekazuje się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zaskarżona decyzja została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 11 kwietnia 2001 r. o doręczona skarżącej spółce 28 czerwca 2001 r. i pouczeniem, iż przysługuje od niej odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia.

Skarżąca w tym terminie złożyła odwołanie, do Urzędu Patentowego, które spełniało przesłanki z art. 318 prawa własności przemysłowej, a Urząd przesłał je zgodnie z tym przepisem do Sądu.

Sąd pismo strony zatytułowane skarga, potraktował jako żądanie wyznaczenia sprawy, zgodnie z odwołaniem złożonym do Urzędu Patentowego RP.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17/ w myśl którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Stosownie do tego przepisu, przeszkodę do rejestracji stanowi prawo z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wydaniu powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Na niedopuszczalne wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów składa się podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń.

Poza sporem w niniejszej sprawie jest, iż porównywane znaki /Królewska, Królewska Vodka ze znakiem Królewska Para/ są podobne i służą do oznaczeń jednorodzajowych towarów.

W doktrynie uznaje się badając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, dla którego decydujące znaczenie mają zbiorcze elementy porównywanych oznaczeń. Kieruje się on przy wyborze towaru jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem odrębnych rozbieżności /M. Kępiński - Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych/.

W ocenie Sądu brak jest rozważań organu w tej płaszczyźnie - a mianowicie, który element z porównywanych znaków jest elementem dominującym.

Urząd winien w tym zakresie poczynić rozważania biorąc pod uwagę ogólne reguły oceny podobieństwa znaków - a więc ocena ogólna, wrażenie wywoływane przez znak i uwagę, który z elementów jest w znaku "Królewska Para" dominujący. Jeśli za decydujący element, który przyciąga uwagę zostałby uznany człon "Królewska", to należałoby przyjąć, iż znaki są do siebie podobne w sposób wywołujący konfuzję. Jeśli natomiast Urząd Patentowy za element dominujący uznałby "Para", to musiałoby to prowadzić do wniosku, iż znaki nie są podobne w stopniu, który wprowadzałby w błąd przeciętnego odbiorcę co do pochodzenia towaru.Powered by SoftProdukt