drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 2217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-08-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-12-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GZ 141/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący – J. R., pismem z [...] grudnia 2009 r., wniósł skargę

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...]

w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Następnie w dniu [...] stycznia 2010 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 5 marca 2010 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Na powyższe postanowienie skarżący złożył sprzeciw, zaś Sąd postanowieniem

z dnia 20 maja 2010 r. odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy.

Skarżący pismem z dnia [...] maja 2010 r. wniósł zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 lipca 2010 r. oddalił zażalenie skarżącego.

W konsekwencji powyższego, zarządzeniem z dnia [...] lipca 2010 r. doręczonym skarżącemu przy piśmie Sądu z dnia [...] lipca 2010 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych,

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a. stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się

wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 30 lipca 2010 r.(vide: zwrotne potwierdzenie odbioru, karta nr 83 akt), a więc termin do wykonania tej czynności upłynął w dniu

6 sierpnia 2010 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony

(vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa starszego sekretarza sądowego z dnia [...] sierpnia 2010 r., karta nr 84 akt), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt