drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 2039/08 - Postanowienie NSA z 2011-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 2039/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-10-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Kołaczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
III SA/Wa 739/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-04
I FSK 1695/11 - Wyrok NSA z 2011-12-15
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marek Kołaczek, , , po rozpoznaniu w dniu 3 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 739/08 w sprawie ze skargi J. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 739/08 w sprawie ze skargi J. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2007 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług, został zaskarżony skargą kasacyjną organu podatkowego.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 9 marca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego, o następującej treści: Czy osoba fizyczna, która na nieruchomości gruntowej prowadziła działalność rolniczą, a następnie z uwagi na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od woli tej osoby, zakończyła tę działalność i przekwalifikowała majątek na majątek prywatny, dokonała jego podziału na mniejsze części (nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę letniskową) i rozpoczęła jego zbywanie - jest z tego tytułu podatnikiem VAT w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/1) oraz art. 4 ust. 1 i 2 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 145/1 77/388/EWG, zobowiązanym do rozliczania VAT z tytułu działalności handlowej?

Wobec tego, iż zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zależy od odpowiedzi na powyższe zagadnienie w przedmiotowym postanowieniu zawieszono również na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a) postępowanie do tego czasu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 15 września 2011 r., w połączonych sprawach o sygn. akt C-180/10 i C-181/10 podjął rozstrzygnięcie w kwestii zadanego pytania prejudycjalnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wobec faktu, iż przyczyna zawieszenia postępowania ustała, tj. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na zadane pytanie prawne, koniecznym stało się podjęcie niniejszego postępowania z urzędu.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 131 i 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt