drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Zarząd Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w całości, I SA/Wa 24/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 24/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-05-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Lenart /przewodniczący/
Emilia Lewandowska
Joanna Skiba /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Zarząd Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 2, 147 par. 1, 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędziowie: WSA Emilia Lewandowska WSA Joanna Skiba (spr.) Protokolant specjalista Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi J. Z. na uchwałę Zarządu [...] W. z dnia [..] września 2010 r. nr [..] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do najmu lokalu 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie

J. Z. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Zarządu [..] W. z dnia [..] września 2010 r. nr [..]. Zaskarżoną uchwałą Zarząd [..] W. odmówił skarżącej zakwalifikowania do wynajęcia zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu nr [..] przy ul. [..] w W. Ww. uchwała Zarządu została podjęta w oparciu o § 24 ust. 1 w zw. z § 31 Uchwały Rady Miasta [..] W. z dnia [..] lipca 2009 r. nr [..] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu W. (Dz. Urz. Woj. [..] nr [..] poz. [..]). W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały podano, że skarżąca nie spełnia kryteriów określonych w § 31 tej uchwały, bowiem nie zamieszkiwała z najemcą w lokalu i nie prowadziła z nim wspólnego gospodarstwa domowego przez okres co najmniej ostatnich 7 lat.

Uchwała została doręczona skarżącej w dniu 17 września 2010 r. Pismem datowanym "29 lipca 2010 roku", które wpłynęło do Zarządu [..] W. w dniu 4 października 2010 r., J. Z. wezwała do usunięcia naruszenia prawa w uchwale z dnia [..] września 2010 r. W wezwaniu podniesiono, że błędnie zostało ustalone, że skarżąca przez siedem lat nie prowadziła z babcią D. C. wspólnego gospodarstwa domowego.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa udzielonej w piśmie z dnia 4 listopada 2010 r. Zastępca Burmistrza [..] W. poinformował, iż stanowisko wyrażone w kwestionowanej uchwale Zarząd [...] W. uznaje za prawidłowe.

W skardze do sądu J. Z. podkreśliła, że zamieszkiwała w lokalu nr [..] po narodzinach córki, która przyszła na świat w sierpniu 2001 r. Powodem odejścia od męża było stosowanie przez niego przemocy domowej. Prowadziła z dziadkami, a później z babcią wspólne gospodarstwo domowe. Mając na uwadze powyższe, a także ustalenia organu dotyczące metrażu lokalu nr [..] oraz dochodów skarżącej należy uznać, że spełnia ona wszystkie kryteria przewidziane w § 31 uchwały.

W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o jej odrzucenie ewentualnie o jej oddalenie .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności należało rozważyć formalną dopuszczalność skargi, zwłaszcza w świetle wniosku strony przeciwnej o jej odrzucenie. Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym do sądu administracyjnego może być zaskarżona uchwała lub zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Przepis ten obejmuje zarówno uchwały i zarządzenia organów gminy stanowiące akty prawa miejscowego (art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a.), jak i uchwały i zarządzenia podjęte przez organy z zakresu administracji publicznej, które nie są aktami prawa miejscowego (art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a.). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalona jest linia orzecznicza, która uchwały organów samorządu terytorialnego w przedmiocie umieszczenia na liście osób uprawnionych do najmu lokalu z publicznych zasobów mieszkaniowych uznaje za uchwały z zakresu administracji publicznej (zob. np. postanowienie NSA z 11.08.2010 r. I OSK 1201/10). Zaskarżona uchwała została ponadto poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, na które odpowiedź została doręczona skarżącej w dniu 12 listopada 2010 r. Jak wynika z odpowiedzi na skargę, została ona złożona w dniu 2 grudnia 2010 r., a więc w terminie trzydziestodniowym, określonym w art. 53 § 2 p.p.s.a.

W tej sytuacji skargę należało uznać za dopuszczalną.

Przechodząc do jej merytorycznej oceny sąd uznał jednak, że skarga ma usprawiedliwione podstawy. Materialnoprawną podstawę kwestionowanej uchwały Zarządu stanowił § 31.1 i 2 uchwały z dnia 9 lipca 2009 r. Przepis ten przewiduje, że "z osobami, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy a nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 k.c. lub pozostały w lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę, może zostać zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki :

1) osoby te zamieszkiwały z najemcą w lokalu za zgodą właściciela i prowadziły wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe przez czas co najmniej ostatnich 7 lat,

2) zajmowana powierzchnia mieszkalna lokalu nie przekracza [..] m2 na każdą osobę uprawnioną, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego [..] m2,

3) osoby te nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w wypadku występowania zaległości, jeżeli zostało podpisane i jest realizowane porozumienie o spłacie zadłużenia,

4) osoby te osiągają dochód nieprzekraczający [..] minimum dochodowego.

Przy czym przez osoby wymienione w ust. 1 rozumie się małżonka najemcy, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

W ocenie Sądu konfrontacja wskazanych przepisów prawa z materiałem dowodowym zebranym w sprawie prowadzi do wniosku, że zarzuty skargi są zasadne a stanowisko organu nie zasługuje na aprobatę.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej uchwały, organ uznał, że skarżąca nie spełnia warunku określonego w tym paragrafie, gdyż nie opiekowała się zmarłym najemcą (babcią) przez co najmniej 7 ostatnich lat do jej śmierci i nie prowadziła z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Wniosek taki zostały wyprowadzony z analizy wyjaśnień sąsiadki skarżącej E. O. zajmującej lokal nr [.] oraz zaświadczeń o zameldowaniu skarżącej oraz córki Z. Z. i są to - zdaniem organu -wystarczające podstawy do odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu. Z akt sprawy wynika jednak, że E. O. oświadczyła, że nie potrafi powiedzieć od jakiego czasu J. Z. zamieszkuje w przedmiotowym lokalu, ale na pewno mieszka w nim od około 3 lat. Również skarżąca w trakcie postępowania konsekwentnie twierdziła, że zamieszkała razem z dziadkami po urodzeniu córki tj. od sierpnia 2001 r. Innych dowodów organ nie zgromadził. Zatem stanowisko organu jednoznacznie wskazuje, że nie zbadał w sposób wnikliwy przesłanek określonych w ust. 1 § 31 ww. uchwały. To naruszenie prawa, w tym przypadku § 31 ust. 1 uchwały z dnia [..] lipca 2009 r. powoduje konieczność stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. Rozpoznając ponownie sprawę organ powinien odnieść się do ww. okoliczności. W kontekście naruszeń prawa stwierdzonych w zaskarżonej uchwale zasadnym wydaje się przypomnienie, że rolą sądu administracyjnego jest kontrola aktu administracyjnego pod względem jego zgodności z prawem, a nie rozstrzyganie sprawy i wyprowadzanie własnych wniosków z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Mając wszystkie powyższe względy na uwadze, a zwłaszcza te związane z uzasadnieniem zaskarżonej uchwały, które nie zawiera analizy wszystkich przesłanek mających zastosowanie w sprawie Sąd uznał, że zaskarżona uchwała z dnia 8 września 2010 r. jest sprzeczna z prawem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 147 § 1 oraz art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt