drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 788/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-09-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-08-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Borkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 2456/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.227 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 25 września 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 odrzucające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 29 sierpnia 2008 roku w przedmiocie wezwania do wykonania zarządzenia z dnia 6 maja 2008 roku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2009 roku, sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił jako niedopuszczalne zażalenie Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 29 sierpnia 2008 roku w przedmiocie wezwania do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 6 maja 2008 roku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że strona zaskarżyła zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 6 maja 2008 roku wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego przez nią zażalenia. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2008 roku, sygn. akt II OZ 774/08 oddalił zażalenie na powyższe zarządzenie. Tym samym, zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 29 sierpnia 2008 roku nie podlega zaskarżeniu, ponieważ stanowi ono wykonanie prawomocnego już orzeczenia wydanego w tym samym zakresie.

Na powyższe postanowienie Z. W. wniósł zażalenie, którego treść nie ma związku z kwestionowanym przez niego postanowieniem Sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 29 sierpnia 2008 roku wezwał Z. W. do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 6 maja 2008 roku w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego przez skarżącego zażalenia.

Wezwanie to nie ma charakteru zarządzenia, a jedynie stanowi czynność materialno-techniczną spowodowaną prawomocnym zakończeniem postępowania, w którym doszło do oddalenia zażalenia na przedmiotowe zarządzenie. Za zasadne należy zatem uznać stanowisko Sądu I instancji, że złożone na to wezwanie zażalenie było niedopuszczalne, wobec czego podlegało odrzuceniu.

Z powyższych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt