drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Wymierzono organowi grzywnę, II SO/Lu 7/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Lu 7/22 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2022-09-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Wymierzono organowi grzywnę
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329 art. 55
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc - Malec po rozpoznaniu w dniu 15 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] o wymierzenie Dyrektorowi "[...] grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a I. wymierzyć Dyrektorowi [...] grzywnę w wysokości 1500 (tysiąc pięćset) złotych; II. zasądzić od Dyrektora [...] na rzecz Stowarzyszenia [...] kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

S. J. złożyło w dniu 8 sierpnia 2022r. (ePUAP) – na podstawie art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329, dalej jako "p.p.s.a."), wniosek o wymierzenie Dyrektorowi "C. G." [...] w L. grzywny za nieprzekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w ustawowym terminie skargi z dnia 22 lutego 2022 r. na bezczynność tego Dyrektora w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 17 stycznia 2022r. Wyjaśnił, że termin ten - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022r., poz.902), dalej jako "u.d.i.p." wynosi 15 dni od doręczenia skargi, które (jak wynika z monitoringu przesyłek) nastąpiło 3 marca 2022r. (k. 13), jednak organ obowiązku tego dotychczas nie wykonał. Stowarzyszenie domagało się udostępnienia adresu strony BIP szkoły oraz kopii/skanów protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w szkole i decyzji pokontrolnych z lat 2017-2022.

Stowarzyszenie wskazało ponadto, że z powodu nieprzekazania tej skargi Sąd wymierzył już organowi grzywnę w sprawie II SO/Lu 4/22 na podstawie art. 55 p.p.s.a., mimo to skarga wciąż nie zostało Sądowi przekazana.

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2022r. Dyrektor "C. G." został wezwany do złożenia odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny (doręczenie nastąpiło 25 sierpnia 2002r., k.21), jednak pomimo zakreślonego 7-dniowego terminu, odpowiedzi nie udzielił (k. 20, 24).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, organ ten zaś obowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. Trzydziestodniowy termin na wykonanie przez organ obowiązku, o którym mowa w powyższym przepisie, został w przypadku skarg składanych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej skrócony przez ustawodawcę do 15 dni, o czym stanowi przepis art. 21 pkt 1 u.d.i.p.

Stosownie natomiast do art. 55 § 1 p.p.s.a., w razie niezastosowania się do powyższego obowiązku, sąd – na wniosek skarżącego – może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Grzywna, o której mowa w art. 55 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj. dyscyplinująco - restrykcyjny i jej celem jest nie tylko doprowadzenie do tego, by organ przekazał sądowi administracyjnemu skargę wraz z aktami i swoim stanowiskiem, ale także jest sankcją za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto ma ona również funkcję prewencyjną, której celem jest zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości. W przesłance wymierzenia grzywny, o której mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. – "niezastosowania się do obowiązków" mieści się więc nie tylko nieprzekazanie skargi do sądu, ale nawet zwłoka w jej przekazaniu.

Wniosek S. J. o wymierzenie Dyrektorowi [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie Sądowi skargi z dnia 22 lutego 2022 r. zasługuje na uwzględnienie.

Ze znajdującego się w aktach wydruku internetowego śledzenia przesyłek – Tracking wynika, że skarga ta została doręczona organowi 3 marca 2022r. Okoliczność tę stwierdził już wcześniej Sąd wydając postanowienie z dnia 29 czerwca 2022r., sygn. akt II SO/Lu 4/22 wymierzające Dyrektorowi "C. G." [...] grzywnę za nieprzekazanie tej skargi w wysokości 500 zł.

Mimo tego postanowienia, skarga nadal nie została Sądowi przekazana, a Dyrektor, pomimo wezwania, nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny (podobnie w poprzedniej sprawie II SO/Lu 4/22).

W związku z tym, Sąd mając na uwadze powyższe okoliczności oraz dyscyplinujący charakter grzywny, o której mowa w art. 55 p.p.s.a., wymierzył ją obecnie w wyższej wysokości tj. 1500 zł przyjmując, że taka kwota jako bardziej dotkliwa zmobilizuje organ do wykonywania nałożonych przepisami obowiązków, tj. do przekazania Sądowi skargi Stowarzyszenia [...] z 22 lutego 2022r.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt