drukuj    zapisz    Powrót do listy

6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Budżetowe prawo Finanse publiczne Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, III SA/Po 839/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 839/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2018-02-05  
Data wpływu
2017-11-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Lorych-Olszanowska /przewodniczący/
Mirella Ławniczak /sprawozdawca/
Ireneusz Fornalik
Symbol z opisem
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Budżetowe prawo
Finanse publiczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 155 par. 1 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 05 lutego 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska WSA Ireneusz Fornalik WSA Mirella Ławniczak (spr.) na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. S. w T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 września 2017 roku Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: poinformować Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego o istotnych naruszeniach prawa występujących w sprawie zwrotu dotacji do budżetu Miasta i Gminy T.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy T. wydał decyzję skierowaną do T. T. S. o zwrocie dotacji do budżetu Miasta i Gminy T.. Decyzję strona otrzymała w dniu 10 marca 2014 roku. W dniu 25 marca 2014 roku w biurze podawczym urzędu zarejestrowano wpływ odwołania strony datowanego na dzień 21 marca 2014 roku.

W dniu 19 września 2017 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu wskazano, że odwołanie zostało wniesione dzień po terminie, który upłynął 24 marca 2014 roku.

Podkreślić należy, iż pomimo przesłania przez organ I instancji odwołania strony wraz z aktami 8 kwietnia 2014 roku rozpoznane ono zostało dopiero po ponad trzech latach tj. 19 września 2017 roku. Już tylko ten fakt stanowi o istotnym przekroczeniu terminu załatwiania spraw, ale nie są to jedyne zarzuty pod adresem organu badającego sprawę w ramach postępowania odwoławczego. Otóż wobec braku odniesienia się organu I instancji do kwestii terminu złożenia odwołania w pierwszej kolejności organ rozpoznający odwołanie winien dokonać ustaleń co do jego zachowania, skoro w aktach brak było koperty nadawczej, a z prezentaty wniesionego odwołania nie wynika, że złożone ono zostało osobiście w siedzibie urzędu. Czynności tych organ winien dokonać niezwłocznie, a nie po okresie ponad trzech lat. Upływ tak długiego terminu winien obligować organ do jeszcze większej aktywności w ustaleniu okoliczności złożenia odwołania, skoro strona pozbawiona była jakiejkolwiek informacji o przebiegu postępowania, a w konsekwencji nie miała wiedzy o tym, co jest powodem jego przedłużenia.

Dlatego Sąd uznał za celowe poinformować Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako organ właściwy na podstawie art. 155 § 1 P. p. s. a. o dostrzeżonym uchybieniu.

Na podstawie art. 155 § 2 P.p.s.a. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest obowiązany rozpatrzyć wydane postanowienie i powiadomić Sąd o zajętym stanowisku w terminie 30 dni.Powered by SoftProdukt