drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SA/Gd 897/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 897/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2021-02-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Magdalena Dobek-Rak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Dobek - Rak po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 15 maja 2020 r. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy L. w G., rejon ulic B. D., L. i W. postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej M. B. ze Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

M. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia 15 maja 2020 r. nr XIX/596/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [..].

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 15 grudnia 2020 r., wezwano skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie, skierowana na adres skarżącej ujawniony w skardze, nie została przez nią podjęta w terminie pomimo dwukrotnego jej awizowania. W konsekwencji wezwanie uznano za doręczone w dniu 7 stycznia 2021 r., a zatem 7-dniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 14 stycznia 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z tych wymogów jest, stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a., wskazanie, gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie, numeru PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numeru PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku (lit. b).

W niniejszej sprawie pierwszym pismem procesowym skarżącej wniesionym do Sądu była skarga, co oznacza, że skarżąca była zobowiązana do podania w niej numeru PESEL. Bezspornym jest, że tego wymogu nie spełniła. Wobec tego zasadnie została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi przez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zwrócono uwagę, że sformułowanie art. 46 ust. 1 p.p.s.a., w którym stanowi się, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie, może sugerować dopuszczalność oceny, czy konkretne braki formalne są tego rodzaju, że pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu. Wskazano jednak, w oparciu o uzasadnienia projektu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu VIII kadencji nr 3260), że "obowiązek podania numeru PESEL strony postępowania wnoszącej pismo procesowe do sądu jest związany z wprowadzeniem do postępowania przed sądami administracyjnymi możliwości doręczania pism i orzeczeń w formie dokumentu elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu i konieczną w takim przypadku jednoznaczną identyfikacją strony postępowania. Z kolei z art. 74a p.p.s.a. wynika, że doręczanie pism przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zależne od woli strony. Zatem, korzystanie albo niekorzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie jest stałe w toku całego postępowania. Uzasadnia to stwierdzenie, że obowiązek podania numeru PESEL w pierwszym piśmie procesowym strony postępowania ma wymiar ogólny, a nie tylko taki, że numer ten jest konieczny w celu nadania biegu pismu procesowemu, w którym powinien być zamieszczony. W związku z tym, że na każdym etapie postępowania może powstać obowiązek sądu doręczania pism i orzeczeń w formie dokumentu elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu jest zrozumiałe, że ustawodawca uznał, że strona postępowania powinna ten numer podać w pierwszym piśmie procesowym, niezależnie od tego, czy już zdecydowała się na doręczanie pism i orzeczeń w formie dokumentu elektronicznego. Potwierdza to, że numer PESEL nie służy nadaniu konkretnemu pismu procesowemu biegu, lecz zapewnieniu sprawnego przebiegu postępowania, w którym istnieje możliwość doręczania pism i orzeczeń w formie dokumentu elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu" (tak NSA w postanowieniu z dnia 13 października 2020 r., II OZ 745/20, niepubl.).

W ocenie Sądu, obowiązek podania numeru PESEL w pierwszym piśmie procesowym nie jest nadmiernym ciężarem dla stron postępowania. Ponadto ewentualne błędy polegające na tym, że numer ten nie zostanie podany, są korygowane przez wezwanie do jego podania. Takie wezwanie miało miejsce w rozpoznawanej sprawie, ale nie zostało wykonane.

Przy tym wyjaśnić należy, że prawidłowość doręczenia skarżącej wezwania do uzupełnienia numeru PESEL nie wzbudziła zastrzeżeń Sądu.

Stosownie do art. 73 § 1 i 4 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia (§ 2). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

W dniach 23 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. dwukrotnie podjęto próbę doręczenia skarżącej przesyłki na adres wskazany przez nią w skardze, informując ją jednocześnie o miejscu pozostawienia przesyłki celem odbioru (vide: stemple pocztowe na kopercie zawierającej wezwanie do uzupełnienia braków formalnych). Pomimo awizowania przesyłki skarżąca nie podjęła jej w wyznaczonym terminie, w związku z czym stosownie do powołanego art. 73 § 4 p.p.s.a. należało uznać, że doręczenie wezwania nastąpiło w dniu 7 tycznia 2021 r. Zatem 7-dniowy termin na wykonanie wezwania upłynął bezskutecznie w niniejszej sprawie w dniu 14 stycznia 2021 r.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, skargę odrzucił.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, Sąd orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia o zwrocie na rzecz skarżącej uiszczonego wpisu sądowego od skargi.Powered by SoftProdukt