drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Prawo pomocy, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  , II SAB/Wa 87/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 87/11 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-05-24  
Data wpływu
2011-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 2172/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03
Skarżony organ
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. O. z dnia 19 kwietnia 2011 r. i z dnia 16 maja 2011 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. O. na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 10 października 2010 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych -

Uzasadnienie

J. O. wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2011 r. i 16 maja 2011 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w tego rodzaju sprawie spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych w toku całego postępowania (§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.)).

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku

o przyznanie prawa pomocy oraz w zaświadczeniu Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] maja 2011 r. ustalono, co następuje.

Skarżący jest osobą bezrobotną od dnia 11 września 2008 r., od dnia 19 marca 2009 r. nie posiada prawa do zasiłku. Wspólne gospodarstwo domowe prowadzi

z żoną. Skarżący korzysta z pomocy żywnościowej udzielanej przez [...] Bank Żywności [...] w ramach programu PEAD 2011 o wartości około 300 zł. Żona skarżącego przebywa za granicą. Zgodnie z oświadczeniem strony, żona wnioskodawcy w zamian za opiekę nad osobą niepełnosprawną ma zapewnione pokrycie kosztów utrzymania i nauki. Opłaty mieszkaniowe ponosi syn skarżącego, który nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Skarżący oraz jego żona nie posiadają żadnego majątku, w tym oszczędności.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – obejmującym między innymi zwolnienie od kosztów sądowych (art. 245 § 3 powołanej ustawy) – następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja prawa pomocy stanowi realizację konstytucyjnej zasady prawa

do sądu. Prawo to powinno być przyznawane wówczas, gdy strona jest w trudnej sytuacji materialnej, a odmowa przyznania prawa pomocy uniemożliwiałaby dostęp do sądu.

Sytuacja taka zachodzi w niniejszej sprawie. Skarżący jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzysta z pomocy żywnościowej udzielanej przez [...] Bank Żywności [...] w ramach programu PEAD 2011 (Europejski Program Pomocy Żywnościowej Najuboższej Ludności Unii Europejskiej). Z oświadczenia skarżącego wynika, że żona skarżącego nie uzyskuje żadnych środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć na poniesienie kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Strona nie dysponuje też oszczędnościami.

W związku z tym, że skarżący nie posiada środków finansowych na poniesienie pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny, a w sprawie niniejszej obowiązany jest do ich uiszczania w toku całego postępowania, wniosek skarżącego należało uwzględnić.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt