drukuj    zapisz    Powrót do listy

6124 Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, Administracyjne postępowanie Geodezja i kartografia, Główny Geodeta Kraju, Uchylono zaskarżoną decyzję, IV SA/Wa 1203/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1203/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-10-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jakub Linkowski /przewodniczący/
Krystyna Napiórkowska
Wanda Zielińska-Baran /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6124 Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 1989 nr 30 poz 163 art. 46 ust. 1
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 138
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran (spr.), Protokolant Agnieszka Matuszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2008 r. sprawy ze skargi S. K. i M. Z. K. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozpatrzenia wniosku o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec geodety - uchyla zaskarżoną decyzję -

Uzasadnienie

IV SA/Wa 1203/08

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r, nr [...], Główny Geodeta Kraju działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) po ponownym rozpatrzeniu odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] sierpnia 2007r., nr [...], o odmowie skierowania do Głównego Geodety Kraju wniosku o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec geodety uprawnionego B. K. uchylił w całości decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r. Na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnieśli S. i M. K.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Decyzją z dnia [...] października 2007r. nr [...] Główny Geodeta Kraju utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...] sierpnia 2007r., który odmówił skierowania do Głównego Geodety Kraju wniosku o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec geodety uprawnionego B. K. Decyzja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez S. i M. K.. Orzekając, wyrokiem z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2335/07, o stwierdzeniu nieważności decyzji z dnia [...] października 2007 r., Sąd stwierdził, iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zaskarżona decyzja Głównego Geodety Kraju z dnia [...] października 2007 r. wydana została w postępowaniu odwoławczym przeprowadzonym przez organ administracji publicznej na skutek odwołania wniesionego przez S. i M. K. Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027) osobom, o których mowa w art. 42 tej ustawy, które ze swojej winy naruszyły przepisy art. 42 ust. 3, można: udzielić upomnienia; udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe; zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku; zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu

IV SA/Wa 1203/08

ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym; odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania. Zgodnie z ust. 2 w sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, iż przywołany przepis nie przewiduje możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do osób wykonujących samodzielne funkcje w geodezji lub kartografii na wniosek strony postępowania administracyjnego, w którym osoby, o których mowa w art. 42 ust. 2 cyt. ustawy, wykonywały czynności. O ukaranie wyżej wymienionych osób przez Głównego Geodetę Kraju może wnosić wyłącznie wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (art. 46 ust. 2 cyt. ustawy). Żądanie skarżących S. i M. K dotyczące ukarania geodety uprawnionego nie mogło zatem wszcząć postępowania dyscyplinarnego a jedynie posłużyć jako podstawa do rozważenia przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, czy osoba wskazana przez skarżących istotnie uchybiła swoim obowiązkom. Skoro zatem skarżący nie mogli być stroną w tej sprawie, to nie byli także legitymowani do wniesienia odwołania w trybie art. 127 § 3 kpa. Legitymację do złożenia takiego wniosku ma podmiot, który twierdzi, że rozstrzygnięcie organu dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku prawnego. Takie uprawnienia nie przysługują skarżącym.

W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że rozpoznanie przez Głównego Geodetę Kraju odwołania wniesionego przez podmioty nie będące stroną stanowi rażące naruszenie prawa określone w art. 156 § 1 pkt 2 kpa

Rozpoznając sprawę ponownie Główny Geodeta Kraju decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. uchylił decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r., powołując się na wskazówki zawarte w omawianym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na tę decyzję S. i M. K złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając organowi naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy: art. 28 kpa przez próbę pominięcia skarżących jako strony we wszystkich czynnościach poprzedzających wydanie i doręczenie decyzji przez organ I i II instancji, mimo że postępowanie dotyczy ich interesu prawnego oraz art. 138 § 2 kpa, art. 7 i art. 77 i 80 kpa poprzez nie zebranie i nie rozpatrzenie materiału dowodowego w sprawie, celem potwierdzenia interesu prawnego skarżących do występowania w sprawie w

IV SA/Wa 1203/08

charakterze strony. Skarżący wskazali, że nie zgadzają się ze stwierdzeniem organu, że nie mają oni interesu prawnego i nie posiadają przymiotu strony w niniejszym postępowaniu, skoro bezprawne i wadliwe działanie geodety, którego ukarania się domagają, doprowadziło do powstanie po ich stronie szkody majątkowej. Skarżący podnieśli, że geodeta dokonywał bez żadnego nadzoru pomiarów geodezyjnych rozgraniczanych nieruchomości wydając następnie nierzetelną opinię, na podstawie której doszło do naruszenia ich własności. Geodeta pobrał od skarżących wynagrodzenie, a nie wydal im mapy, którą miał za nie wykonać.

W odpowiedzi na skargę organ stwierdził, że wydając zaskarżoną decyzję stosował się do wskazówek zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2008 r. Organ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na podstawie art.1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sadów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Ocenie Sądu podlega zgodność aktów administracyjnych zarówno z przepisami prawa materialnego, jak i procesowego. Kontrola sądów administracyjnych sprowadza się do badania, czy organy administracji publicznej w toku rozpoznawania sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na jej wynik.

Badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o powołane przepisy, Sąd doszedł do przekonania, że skarga złożona w rozpatrywanej sprawie jest zasadna, choć z innych przyczyn niż w niej podniesiono. Zaskarżona decyzja Głównego Geodety Kraju została bowiem wydana z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 138 § 1 kpa organ odwoławczy wydaje decyzję, w której 1. utrzymuje zaskarżoną decyzje w mocy 2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję -umarza postępowanie pierwszej instancji albo 3. umarza postępowanie odwoławcze. Na podstawie § 2 cyt. przepisu organ może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i

IV SA/Wa 1203/08

przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Katalog decyzji zawarty w art. 138 § 1 i 2 kpa jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że organ odwoławczy nie jest uprawniony do wydania decyzji o innej sentencji niż wymienione w tym przepisie.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. Główny Geodeta Kraju uchylił w całości decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r. co oznacza, że zastosował rozstrzygnięcie nieznane ustawie. Stosując się do wytycznych zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. organ odwoławczy powinien był zastosować art. 138 § 1 pkt 2 kpa, to znaczy uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie pierwszej instancji. Podstawą do umorzenia postępowania I instancji w rozpatrywanej sprawie jest jego bezprzedmiotowość ze względu na nie posiadanie przez skarżących przymiotu stron w tym postępowaniu, co szeroko uzasadnił Sąd we wskazanym wyroku.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 145 § 1 lit c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt