drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, , Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, zawiadomiono Okregową Radę Adwokacką o niewykonaniu obowiązku, I SA/Bd 507/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2023-08-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 507/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2023-08-31  
Data wpływu
2022-09-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Jarosław Szulc /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
zawiadomiono Okregową Radę Adwokacką o niewykonaniu obowiązku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Sędzia WSA Jarosław Szulc po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2022 r. nr 0401-IEW.4263.23.2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: 1. zawiadomić na podstawie art. 177 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259, dalej: "p.p.s.a."), Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, że wyznaczony w ramach przyznanego J. K. prawa pomocy pełnomocnik - adwokat W. M. nie wykonał obowiązku polegającego na złożeniu w terminie, o którym mowa w art. 177 § 3 p.p.s.a. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Bd 507/22, bądź na sporządzeniu w terminie, o którym mowa w art. 177 § 4 p.p.s.a. opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej; 2. poinformować Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy o obowiązku wyznaczenia nowego pełnomocnika z urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.Powered by SoftProdukt