drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 787/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 787/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Furmanek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-27
I OZ 788/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 197 par. 2, art. 178, 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I OZ 787/08 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 14 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucające zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucającego zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2007 r. odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 wydanego w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

I OZ 787/08

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie W. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. , sygn. akt I SA/Wa 1491/07.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie Sąd I instancji podniósł, iż odpis postanowienia z dnia 25 kwietnia 2008 r. został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 14 maja 2008 r. (k. – 144 akt sądowych). Zatem siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia rozpoczął swój bieg w dniu 8 maja 2008 r. i upłynął w dniu 14 maja 2008 r. Natomiast W. K. wniósł sporządzone przez siebie zażalenie dopiero w dniu 21 maja 2008 r.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w związku z art. 179 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) odrzucił zażalenie.

W. K. wniósł zażalenie, w którym podniósł , iż jego zażalenie zostało wniesione w terminie. Podniósł również inne kwestie związane ze sprawami o wskazanych sygnaturach akt.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do treści przepisu art. 194 § 2 powołanej ustawy zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

W ocenie Sądu zaskarżone postanowienie odpowiada prawu. Jak wynika bowiem z akt sprawy odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2005 r. , sygn. akt I SA/Wa 1491/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej, został doręczony pełnomocnikowi skarżącego – adwokat M. B.-W. w dniu 7 maja 2008 r. Ustawowy 7 dniowy termin do wniesienia zażalenia biegł zatem od dnia 8 maja 2008 r. i upłynął w dniu w dniu 14 maja 2008 r. Natomiast skarżący wniósł zażalenie w dniu 21 maja 2008 r., a więc po upływie terminu do jego wniesienia.

Termin do wniesienia zażalenia jest terminem ustawowym i nie może być skracany ani przedłużany. Odpis postanowienia z dnia 25 kwietnia 2008 r. został doręczony profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżącego. Tym samym uznać należało, że skarżący został prawidłowo pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia zażalenia i terminie w jakim może z tego uprawnienia skorzystać.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oddalił zażalenie.Powered by SoftProdukt