drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Minister Finansów, Oddalono skargę, V SA/Wa 2105/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2105/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-01-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-10-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Mydłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Finanse publiczne
Sygn. powiązane
II GSK 717/12 - Wyrok NSA z 2013-08-13
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2009 nr 157 poz 1240 art. 128
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr), Protokolant ref.stażysta - Tomasz Godlewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej K. na decyzję Ministra Finansów z dnia ... lipca 2011 r. nr ... przedmiocie określenia kwoty części dotacji celowej podlegającej zwrotowi do budżetu państwa oddala skargę.

Uzasadnienie

W roku 2010 Miasto K. (zwane dalej również: skarżącym) otrzymało dotację celową z rezerw celowych w części 83 poz. 26 budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 realizowanych w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie ... zł. Powyższa kwota została przyznana w dwóch etapach.

Pismem z dnia ... marca 2010 r. nr ... skarżący został poinformowany o zwiększeniu planu dotacji dla budżetu Gminy o kwotę ... zł, czego podstawą było zarządzenie Wojewody M. Nr ... z dnia ... marca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody M. na 2010 r. Zgodnie z poprzedzającą zarządzenie Wojewody decyzją Ministra Finansów z dnia ... marca 2010 r. nr ... skarżący został poinformowany o konieczności uwzględnienia art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) - dalej jako: ustawa o finansach publicznych. Pismem z dnia ... kwietnia 2010 r. nr ... M. Kurator Oświaty, w związku z realizacją zadania w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazał umowę dotyczącą dofinansowania w/w zadania, do której w piśmie z dnia ... maja 2010 r. Prezydent Miasta K. wniósł uwagi, które w części zostały uwzględnione w kolejnej wersji umowy na udzielenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, która jednak nie została przez strony podpisana.

Następnie pismem dnia ... sierpnia 2010 r. nr ... Prezydent Miasta K. poinformował M. Kuratora Oświaty o piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia ... lipca 2010 r., zgodnie z którym wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych nie powinno powodować zmian w zakresie dotowania stypendiów i zasiłków uczniowskich, polegających na ponoszeniu przez gminy co najmniej ...% kosztów realizacji zadania.

Pismem z dnia ... sierpnia 2010 r., skierowanym do Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta K., M. Kurator Oświaty poinformował z kolei, iż zawiadomieniem M. Urzędu Wojewódzkiego w K., Gmina K. otrzymała zwiększenie planu datacji na 2010 r. o kwotę ... zł z jednoczesnym zobowiązaniem do wykorzystania dotacji z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W powyższym piśmie wskazano również, że nie podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie zwalnia z zobowiązania do stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W odpowiedzi na to, Prezydent Miasta K. pismem z dnia ... września 2010 r. nr ... zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o systemie oświaty, uczniowi przysługuje pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, co świadczy o istnieniu formalnej alternatywy w zakresie źródła finansowania przedmiotowego zadania.

M. Kurator Oświaty w piśmie z dnia ... września 2010 r. nr ... podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie dotacji na dofinansowanie powyższego zadania, a powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia ... sierpnia 2010 r. ...wyjaśnił, iż postanowienia art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w sposób jednoznaczny określają dopuszczalny poziom dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem, że przepisy innych ustaw mogą ustalić wysokość dofinansowania na innym poziomie. Dalej jak podkreślił M. Kurator Oświaty, w sytuacji gdy przepisy innej ustawy tak postanowią, wówczas zadanie może być finansowane w 100% ale winno to być jednoznacznie uregulowane.

Pismem z dnia ... października 2010 r. Miasto K. ponownie zostało poinformowane o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Gminy w 2010 r. o kwotę ... zł, czego podstawa było zarządzenie Wojewody M. z dnia ... października 2010 r. Nr ...

W zawiadomieniu ponownie wskazano, że dotacja winna zostać wykorzystana z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przy piśmie z dnia ... października 2010 r. nr ... M. Kurator Oświaty przekazał dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie zadania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wraz z aneksem oraz prośbą o uzupełnienie numeru rachunku bankowego. W odpowiedzi Urząd Miasta K. poinformował, że środki na realizację zadania zostały przekazane na konto Gminy Miejskiej K. oraz, że brak zawarcia porozumienia nie stanowi przeszkody w prawidłowej realizacji zadania przez gminę (pismo z dnia ... listopada 2010 r. nr ...).

Z racji tego, że Miasto K. na zadanie dotyczące dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymało dotację celową w kwocie ... zł , z czego dotacja ta stanowi 100% wartości zadania bowiem Miasto K. w ogóle nie przeznaczyło własnych środków na realizację powyższego zadania, pismem z dnia ... lutego 2011 r. M. Kurator Oświaty wezwał Gminę Miejską K. do zwrotu części dotacji celowej w kwocie ... zł jako pobranej w nadmiernej wysokości, uzasadniając to nie zapewnieniem przez skarżącego wymaganego wkładu własnego, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wobec braku wpływu zwrotu części dotacji, Wojewoda M. postanowieniem z dnia ... marca 2011 r. nr ... wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez Miasto K. części dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2010 r., a przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Następnie orzekając w sprawie decyzją z dnia ...05.2011 r. nr ... Wojewoda M. określił Gminie Miejskiej K. kwotę części dotacji celowej podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w wysokości ... zł jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, iż udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, przy czym na dofinansowanie tej pomocy gmina otrzymuje też dotację celową z budżetu państwa. Dalej przytaczając treść art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Wojewoda M. wyjaśnił, iż zakres przedmiotowy tego artykułu obejmuje dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Przytaczając szereg innych przepisów prawnych , w tym m.in. art. 90 r ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wojewoda M. wyjaśnił, że przepisy te nie stanowią o odstępstwie od zasady ustanowionej w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zatem w przypadku udzielania dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajduje zastosowanie norma mówiąca o maksymalnie ...% udziale dotacji w stosunku do kosztów realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego. Organ zwrócił również uwagę, że w literaturze prawnofinansowej także akcentuje się, że dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powinny odgrywać ograniczoną rolę wśród źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2007 r., sygn. akt K 35/05 OTK-A 2007/3/28 Wojewoda M. idąc za stanowiskiem Trybunału, wyjaśnił, że zadania oświatowe, w tym pomoc stypendialna dla uczniów są zadaniami własnymi samorządu, a środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w dochodach własnych, w subwencji oświatowej i dotacjach na cele oświatowe.

Reasumując powyższe, organ administracji stwierdził, że "pomoc materialna dla uczniów" powinna zostać najwyżej w 80% sfinansowana ze środków budżetu państwa, natomiast 20 % winna wyłożyć dana gmina ze swoich środków. Wobec tego, że w niniejszej sprawie całkowity koszt zadania zrealizowanego przez Miasto K. w 2010 r. wyniósł ... zł i kwotę tę w całości stanowią środki pochodzące z budżetu państwa przyznane skarżącemu na mocy zarządzeń Wojewody M. Nr ... oraz ..., Wojewoda M. na mocy art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych orzekł o zwrocie kwoty ... zł, jako 20% wkładu własnego, jaki winien być wniesiony przez samego skarżącego na realizację zadania na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pismem z dnia ... czerwca 2011 r. skarżący złożył odwołanie wnosząc m.in. o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Po jego rozpatrzeniu Minister Finansów decyzją z dnia ... lipca 2011 r., nr ... orzekając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 89, poz. 1071, ze zm.) – dalej jako: k.p.a., art. 61 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych utrzymał w mocy decyzję Wojewody M. z dnia ... maja 2011 r. W jej uzasadnieniu opisał dotychczasowy przebieg postępowania oraz w pełni podzielił stanowisko organu I instancji wyrażone w zaskarżonej decyzji. Ponownie podkreślił, iż sporny w sprawie przepis art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednoznacznie określa górny limit procentowy na dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dotacją celową udzieloną z budżetu państwa na poziomie 80% kosztów realizacji zadania. Wyjątki od tej generalnej zasady mogą określić jedynie "odrębne ustawy", przy czym wykładnia językowa tego przepisu jest jednoznaczna i niepozostawiająca żadnych wątpliwości, co do jego rozumienia.

Minister Finansów przyznał rację skarżącemu, że "odrębną ustawą" jest ustawa z 1991 r. o systemie oświaty, jednakże żaden z przepisów tej ustawy nie określa, iż udział procentowy dofinansowania tego zadania środkami dotacji celowej z budżetu państwa powinien być wyższy niż 80% kosztów realizacji zadania. Artykuł 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi jedynie, że na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Oznacza to, zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, iż "udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego określają odrębne ustawy". Ustawa o systemie oświaty szczegółowo reguluje powyższą kwestię w odniesieniu do jednostek oświatowych, natomiast nie określa innego, wyższego niż 80% udziału środków dotacji celowej przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego na cele oświatowe.

Minister Finansów analizując treść art. 128 ustawy o finansach publicznych z art. 166 Konstytucji RP, również stwierdził, że dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powinny odgrywać ograniczoną rolę wśród źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wobec czego nieprawidłowość w przedmiotowej sprawie polega na pobraniu z budżetu państwa środków finansowych w wysokości wyższej, niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania, ponieważ środki z dotacji celowej przeznaczonej na wskazany cel zostały pobrane w kwocie wyższej niż wynikało to z limitu procentowego określonego wprost w artykule 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, co winno skutkować zwrotem części przyznanych dotacji na w/w zadanie.

W skardze na powyższą decyzję Ministra Finansów z dnia ... lipca 2011 r. skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzją Wojewody M. z dnia ... maja 2011 r. zarzucając naruszenie:

- art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poprzez przyjęcie, iż wejście w życie z dniem 01.01.2010 r. powołanego artykułu powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie dotowania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Gminy polegającym na ponoszeniu przez nie 20% udziału własnego w wypłatach tej formy pomocy;

- przepisu art. 128 ust. 2 w związku z art. 90 b ustawy o systemie oświaty poprzez nie uznanie, że niniejszy artykuł jako przepis odrębnej ustawy w rozumieniu art. 128 ust. 2 nie zobowiązuje Gminy do zapewnienia udziału własnego w realizacji pomocy materialnej dla uczniów;

- art. 7, art. 77 oraz art. 107 k.p.a. poprzez niewyczerpujące i niedostateczne rozpatrzenie materiału dowodowego, a to głównie interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia ... lipca 2010 r. znak ... oraz dnia ....04.2011 r. znak ..., jak również brak wskazania w uzasadnieniu decyzji przyczyn całkowitego pominięcia stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ocenie skarżącego nie sposób zgodzić się z argumentami przytoczonymi w zaskarżonej decyzji Ministra Finansów, w szczególności, iż przepis art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2010 r. powoduje zmiany w dotychczasowym sposobie dotowania stypendiów i zasiłków szkolnych poprzez konieczność partycypowania gminy w wypłacie niniejszej pomocy w wysokości co najmniej 20%. Przedmiotowy przepis dopuszcza wyjątek od zasady udziału własnego, w przypadku gdy odrębne ustawy stanowią inaczej, a taką odrębną ustawą jest niewątpliwie ustawa z 1991 r. o systemie oświaty, która w rozdziale 8a reguluje pomoc materialną dla uczniów. Zatem przepis ustawy o systemie oświaty stanowi, w ocenie skarżącego, lex specialis i wyjątek w stosunku do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego, art. 90 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stanowiąc wyłom od zasady partycypacji w kosztach dotacji udzielanej z budżetu państwa nie obliguje gminy do zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów. Jak dalej podniósł skarżący, nawet literalna wykładnia art. 128 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że dotacja winna stanowić nie więcej niż 80% zadania i w takiej wysokości powinna zostać przekazana. Tymczasem przekazano kwotę pokrywającą 100% wydatków Gminy na pomoc materialną, a nawet pozostała nadwyżka, którą Gmina zwróciła do budżetu państwa, co świadczy o alogicznym działaniu organu. Zgodnie bowiem z ogólnie przyjętymi w obrocie prawnym zasadami dofinansowania i udziału własnego, podmiot dofinansujący beneficjenta przekazuje mu jedynie kwotę dofinansowania, która ma być uzupełniona środkami beneficjenta, nie zaś jak w przedmiotowym wypadku, przelewa dotację w całości pokrywającą zadanie, a potem żąda zwrotu.

W ocenie skarżącego również respektowanie konstytucyjnej zasady "lex retro non agit" jest nie do pogodzenia ze stosowaniem nowej ustawy o finansach publicznych, gdyż rozwiązanie z art. 128 nowej ustawy odnoszone do stanu prawnego ukształtowanego przed wejściem w życie tej ustawy uzasadnia dokonanie oceny sprawy będącej przedmiotem postępowania o zwrot dotacji również z punktu widzenia art. 167 ust. 4 Konstytucji RP. W związku z powyższym przyjąć należy za właściwy dla przyznawania dotacji i udzielania pomocy materialnej uczniom stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Ponadto, w ocenie skarżącego, obowiązek stosowania w przedmiotowej sprawie nowej ustawy o finansach publicznych jest nie do pogodzenia z interesem gminy.

Konkludując skarżący stwierdził, iż realizacja przedmiotowego zadania nie wymaga od gmin angażowania środków własnych.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie w pełni podtrzymując argumentację wyrażoną w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo

o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (legalności). Ocenie Sądu podlegają zatem zgodność aktów administracyjnych (w tym przypadku decyzji) zarówno z przepisami prawa materialnego jak i procesowego. Kontrola sądów administracyjnych ogranicza się więc do zbadania, czy organy administracji w toku rozpoznawanej sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Ocena ta jest dokonywana według stanu prawnego i na podstawie akt sprawy istniejących w dniu wydania zaskarżonego aktu.

Zdaniem Sądu złożona w niniejszej sprawie skarga nie zasługuje na zasługuje na uwzględnienie.

Sprawa dotyczy dotacji udzielonej w roku budżetowym 2010. Wszystkie akty dotyczące dotacji, a wiec zwiększenie planu dotacji dla budżetu Gminy na podstawie zarządzenia Wojewody M., zarządzenie Ministra Finansów, pisma informacyjne (m. inn. z 25 marca i 19 pażdziernika) miały miejsce w roku 2010.

Od dnia 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240)., która w przepisie art.128 ust.1 stanowi: Udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego określają odrębne ustawy., a w ust.2 : Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący , a jego wykładnia literalna nie budzi wątpliwości. Termin ,,dofinansowanie’’ oznacza sfinansowanie jakiego zadania w części, nie w całości. Gdyby tak było, ustawodawca użyłby innego określenia, np. ,,sfinansowanie,, czy ,,sfinansowanie w całości’’. Sąd , rozpoznając niniejszą sprawę, sięgnął do protokołu z posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych z 8 lipca 2009r., nr 180, Biuletyn z posiedzenia ... z którego wynika, że art. 128 ustawy o finansach przeszedł bez poprawek i nie było na posiedzeniu w ogóle żadnej dyskusji odnośnie zawartych w nim unormowań.

To, iż pod rządami poprzedniej ustawy o finansach publicznych możliwe było sfinansowanie przedmiotowego zadania w 100% z dotacji celowej, nie może stanowić argumentu przemawiającego za tym, że nadal jest to możliwe. Ustawodawca wprowadzając przepis art.128 ust.1 nowej ustawy o finansach, wyrażnie określił poziom dofinansowania zadania własnego gminy związanego z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. Należy uznać, że całkowity koszt zrealizowanego zadania powinien zostać najwyżej w 80% sfinansowany ze środków budżetu państwa, natomiast 20% winna wyłożyć dana gmina. Sąd podziela stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zawarte w piśmie z dnia 8 czerwca 2010r., odnoszące się do tego problemu.

Za stanowiskiem reprezentowanym w skardze przez Gminę K., iż skoro w rzeczywistości otrzymała nawet większą kwotę dofinansowania, niż 100% całości zadania, to świadczy o możliwości sfinansowania go w całości, także w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach i jest to alogiczne działanie organu – nie można się zgodzić. Trudno jest bowiem przewidzieć dokładną kwotę dotacji, stanowiącą 80% wysokości zadania. Wysokość dotacji celowej jest zależna od zmieniających się co roku, różnych czynników i reguluje to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005r w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36 poz. 319 z 2005r.) Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem wysokość dotacji celowej jest zależna, m. innymi, od takich wskaźników jak kwota środków przewidzianych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w budżecie państwa , liczba dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały, liczba gmin, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca .

Niesporne jest miedzy stronami uznanie, iż ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póżn.zm.) jest ‘’odrębną ustawą’’w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże żaden z przepisów ustawy o systemie oświaty nie określa procentowego udziału dofinansowania przedmiotowego zadania. . Art. 90b ustawy o systemie oświaty jedynie ogólnie określa źródła finansowania pomocy materialnej dla uczniów, a art. 90r stanowi tylko, że na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celowa z budżetu państwa. Ustawa ta nie reguluje więc w odmienny sposób pomocy materialnej dla uczniów i brak w niej wyłączenia stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Taką regulację zawiera, na przykład, ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z 2005r.).

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy powinny odgrywać ograniczoną rolę wśród źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a w niniejszej sprawie pobrano środki finansowe wyższe, niż konieczne, wynikające z limitu procentowego określonego w ustawie o finansach publicznych, zasadnie wiec organ określił kwotę części dotacji celowej podlegającej zwrotowi.

Zwracając uwagę na to, że interpretacja Ministra Edukacji Narodowej z dnia ...07. 2010r jest błędna, nadto nie miała dla organu mocy wiążącej, a materiał dowodowy w sprawie został zebrany i rozpatrzony prawidłowo oraz iż nie potwierdziły się zarzuty podniesione w skardze, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie na podstawie przepisu art. 151 p.p.s.a orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt