drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Koszty sądowe, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Oddalono zażalenie, II GZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 264/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Myślińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 198, art. 220 par 1, art. 220 par 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par 2 ust. 1 pkt 7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. - wezwał E. L. – dalej: skarżącą - do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia (w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem jego odrzucenia) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu zażalenia E. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu skargi kasacyjnej E. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu skargi E. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu.

E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie na powyższe zarządzenie (pismo z dnia [...] czerwca 2008 r., zatytułowane "zażalenie wraz ze skargą"), domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu podali, że postępowanie winno toczyć się na koszt "administracji" z uwagi na złożony przez nich "zasadny i merytoryczny" środek zaskarżenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwane dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W zdaniu drugim cytowanego przepisu ustawodawca przewidział możliwość wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia wpisu, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przepis art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. stanowił podstawę prawną do wezwania E. L. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06.

Bezzasadny jest zarzut, że wpisy sądowe od wnoszonych środków zaskarżenia winny być opłacane przez organy administracji, które wydały zaskarżone decyzje. Zgodnie z treścią art. 214 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Zatem skoro to skarżący wnieśli zażalenie na postanowienie Sądu I instancji odrzucające ich wcześniejszy środek zaskarżenia, to właśnie oni zobowiązani byli do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł.

Wnoszący zażalenie w żaden sposób nie podważyli obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 14 maja 2008 r. Przedmiotem tego postanowienia było orzeczenie wydane (na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 4 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.) jedynie w kwestii niedopuszczalności środka odwoławczego, a nie rozstrzygające wprost w obrębie innych zagadnień procesowych.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżone zarządzenie wzywające E. L. do uiszczenia wpisu odpowiada prawu. Nie podważa legalności zaskarżonego zarządzenia subiektywne przekonanie E. L., że skoro złożyła "zasadny i merytoryczny" środek zaskarżenia to postępowanie winno toczyć się na koszt "organów".

Wysokość wpisu od zażaleń, w tym na przedmiotowe postanowienie Sądu I instancji, określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W myśl przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 cyt. rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł i do uiszczenia wpisu w takiej wysokości skarżący zostali wezwani.

Odnosząc się do zażalenia J. L. i J. L. podkreślić należy, że zostało ono skierowane do orzeczenia, które ich nie dotyczy – dotyczy wyłącznie E. L., a zatem nie może skutecznie podważyć zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisów art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt