drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1715/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1715/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-01-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-09-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek
Danuta Szydłowska /przewodniczący/
Ewa Frąckiewicz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 49 poz 508 art. 252
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi M. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...] Urząd Patentowy RP, powołując się na art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego przez M. S.A. z dnia [...] grudnia 2007 r. od decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze uprawnionego do przedmiotowego prawa umorzył postępowanie odwoławcze.

Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

W dniu [...] czerwca 2007 r. M. Sp. z o.o. nadesłała do Urzędu Patentowego RP wniosek o dokonanie w rejestrze znaków towarowych wpisu zmiany uprawnionego do znaku towarowego [...].

Z dołączonej do wniosku "umowy sprzedaży" z dnia [...] czerwca 2007 r. wynikało, że M. S.A. w upadłości przenosi prawo do przedmiotowego znaku na rzecz M. Sp. z o.o. z siedzibą w L.

Wobec tego, że z nadesłanych dokumentów wynikało, że M. S.A. przeniosła prawo do przedmiotowego znaku jako spółka w upadłości, natomiast w rejestrze znaków towarowych widnieje jako M. S.A. organ postanowieniem z dnia [...] lipca 2007 r. wezwał spółkę do usunięcia braków poprzez stosowną modyfikację wniosku w terminie jednego miesiąca pod rygorem umorzenia postępowania w sprawie.

Zgłaszająca pismem z dnia [...] lipca 2007 r. wniosła również o dokonanie wpisu zmiany uprawnionego do wyżej wymienionego znaku z M. S.A. na M. S.A. w upadłości.

Decyzjami z [...] sierpnia 2007 r. Urząd Patentowy RP w rejestrze znaków towarowych pod numerem [...] w rubryce A wykreślił wpis o brzmieniu M. S.A. w W. a dokonał wpisu o brzmieniu M. S.A. w upadłości w W. oraz wykreślił wpis o brzmieniu M. S.A. w upadłości w W. a dokonał wpisu M. Sp. z o.o. z siedzibą w L. .

Decyzją z dnia [...] października 2007 r. organ na wniosek strony w rejestrze znaków towarowych pod numerem [...] w rubryce A wykreślił wpis o brzemieniu M. Sp. z o.o. w W. a wpisał M. Sp. z o.o. z siedzibą w L. .

W dniu [...] grudnia 2007 r. M. S.A. w W. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie zmiany wpisu uprawnionego do przedmiotowego znaku towarowego z M. S.A. w upadłości w W. na M. Sp. z o.o. z siedzibą w L.

W uzasadnieniu wniosku M. S.A. podniosła, że zaskarżona decyzja narusza zastrzeżoną zarówno w Konstytucji, jak i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP i art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.) wolność oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno M. S.A., jak i wielu innych spółek wywodzących się ze Zrzeszenia M., któremu prawo ochronne do znaku towarowego M. przysługiwało. Następnie na podstawie porozumienia pomiędzy członkami Zrzeszenia wyrażono zgodę na zarejestrowanie znaku na rzecz M. S.A., jednakże pod warunkiem możliwości bezpłatnego korzystania z tego znaku przez pozostałych członków Zrzeszenia.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. umorzył postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy i deklaratoryjny charakter postępowania wpisowego. Z decyzją tą nie zgodziła się M. S.A. z siedzibą w W., która złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, podnosząc następujące zarzuty:

1) naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 77 § 1, art. 8 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, brak zebrania całego materiału dowodowego i jego wszechstronnego rozważenia a także uzasadnienia zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej;

2) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 229 ust. 2, art. 229 ust. 21 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez niesłuszne zastosowanie powyższych przepisów i nierozpoznanie stanu faktycznego.

W związku z powyższymi zarzutami spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, z zasądzeniem od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że organ pominął w swoich rozważaniach Aneks Nr 1 z dnia [...] czerwca 2001 r. do wielostronnej umowy licencyjnej z dnia [...] października 1996 r. w sprawie zasad używania znaku towarowego słowno – graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym pod numerem [...]. Tymczasem z ww. Aneksu wynika, że w przypadku konieczności rozwiązania i likwidacji M. S.A., bez względu na przyczynę rozwiązania, uprawniony w odpowiednim czasie przeniesie nieodpłatnie prawo z rejestracji znaku na jednego z korzystających wskazanych uchwałą stron umowy wielostronnej, który następnie zapewni korzystanie ze znaku pozostałym korzystającym na dotychczasowych warunkach.

Wśród nich znalazła się także skarżąca M. S.A., która mając roszczenia do przedmiotowego znaku towarowego jednocześnie posiada interes prawny w zgłoszeniu wniosku w niniejszej sprawie.

Poza tym przed Urzędem Patentowym RP toczy się postępowanie dotyczące tego samego znaku towarowego słowno-graficznego M. [...] o wygaśnięcie prawa ochronnego do tego znaku, gdzie stroną postępowania jest skarżąca spółka.

Zdaniem M. S.A. zaskarżony przez nią wpis do rejestru znaków towarowych przeszkadza jej w prowadzeniu przedsiębiorstwa, dlatego też źródłem jej interesu prawnego jest art. 20 i 22 Konstytucji RP i art. 6 ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiotem mającym interes prawny do złożenia wniosku jest nie tylko spółka, która nabyła ten znak od właściciela, ale także spółka, która posiada licencję na ten znak od Spółki M. S.A., tj. M. S.A. Podniesiony przez organ deklaratoryjny charakter postępowania o wpis do rejestru nie budzi zastrzeżeń, ale zdaniem skarżącej z uwagi na fakt toczącego się postępowania dotyczącego znaku towarowego M. nr [...] oraz złożonego wniosku dotyczącego Aneksu, Urząd powinien ponownie rozważyć prawidłowość dokonanego umorzenia postępowania.

Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Według jego oceny, postępowanie w sprawie było prowadzone zgodnie z wymogami art. 7, 77 § 1, 80 i art. 107 § 3 k.p.a. Zaskarżona decyzja zawiera nie tylko powołanie podstawy prawnej, ale także szczegółowe jej wyjaśnienie.

Powoływanie się na toczące się postępowanie o wygaszenie przedmiotowego znaku towarowego jest całkowicie chybione albowiem postępowanie o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze stanowi całkowicie różne i odrębne postępowanie od postępowania o wygaśnięcie prawa ochronnego. W tym ostatnim postępowaniu, które dotyczy istnienia tudzież nieistnienia samego prawa zasadne jest wywodzenie interesu prawnego z zasad ustrojowych i z zasady swobody działalności gospodarczej. Natomiast w zgoła odmiennym postępowaniu wpisowym jest to niemożliwe.

Organ podkreślił również, że nabycie prawa do znaku towarowego przez M. Sp. z o.o. od Syndyka Masy Upadłości miało charakter nabycia pierwotnego, co wskazuje, że skarżąca w postępowaniu o zmianę wpisu w rejestrze nie posiadała statusu strony.

Posiadając roszczenia z umowy licencyjnej ma prawo dochodzić swoich racji przed sądem powszechnym.

Uczestnik postępowania M. Sp. z o.o. obecnie M. S.A. z siedzibą w L. wniósł o oddalenie skargi. W piśmie z dnia [...] listopada 2009 r. spółka wywodziła, że zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej "od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego". A zatem wniosek ten służy jedynie stronie postępowania a nie jakiemukolwiek podmiotowi. Definicję strony zawiera art. 28 k.p.a. W świetle zawartego tam określenia zmiana wpisu w rejestrze dotyczy praw i obowiązków jedynie dwóch podmiotów: podmiotu wpisanego do rejestru i podmiotu wykreślonego z rejestru. Nie jest to sprawa dotycząca istnienia bądź nieistnienia prawa ochronnego a sprawa dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego z już istniejącego prawa. Zakres praw i obowiązków pozostałych uczestników obrotu gospodarczego pozostał bez zmian.

Zarzut pominięcia przez Urząd Patentowy RP aneksu do umowy licencyjnej jest niezasadny, albowiem roszczeń wywodzących się z tego aneksu M. S.A. może dochodzić tylko na drodze postępowania cywilnoprawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaważył, co następuje:

Oceniając legalność zaskarżonej decyzji pod kątem zastosowania prawa materialnego i reguł postępowania administracyjnego Sąd uznał, że skarga M. S.A. nie zasługuje na uwzględnienie.

Urząd Patentowy RP wszechstronnie wyjaśnił sprawę stosownie do wymogów art. 7, 77 § 1, 80, 107 § 3 k.p.a. i do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego właściwie zastosował przepisy Prawa własności przemysłowej.

Jako podstawa prawna decyzji wskazany został art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z tym przepisem organ rozpatrując odwołanie umorzy postępowanie odwoławcze z uwagi na jego bezprzedmiotowość m.in. w sytuacji, gdy w toku postępowania ustali, że wnoszący odwołanie nie jest stroną w sprawie. Określenie strony zawiera art. 28 k.p.a., zgodnie z którym "stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". Według oceny Sądu, Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że M. S.A. nie ma przymiotu strony w niniejszym postępowaniu a zatem umorzenie postępowania odwoławczego było zasadne. Skarżąca nie uczestniczyła w postępowaniu wpisowym zakończonym decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Postępowanie to toczyło się z udziałem zbywcy i nabywcy prawa ochronnego tj. syndyka masy upadłości M. S.A. i M. Sp. z o.o. w L. .

Tylko te podmioty były stronami postępowania wpisowego, bowiem ich interesu prawnego i obowiązku to postępowanie dotyczyło. Z tego względu były one uprawnione do zaskarżenia decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r. M. S.A. przystąpiła do sprawy na etapie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, powołując się na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i prawa do przedmiotowego znaku towarowego wynikające z umowy licencyjnej zawartej pomiędzy podmiotami, należącymi do dawnego zrzeszenia M.

Stanowisko skarżącej w przedmiocie istnienia po jej stronie interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r. nie jest zasadne. Postępowanie wpisowe nie jest źródłem powstania prawa do znaku towarowego, a jedynie odnotowuje zmiany co do uprawnionego do tego prawa i różni się od postępowania spornego dotyczącego unieważnienia bądź wygaśnięcia prawa do znaku towarowego, stąd tez skarżąca nie może swojego udziału w postępowaniu wpisowym uzasadniać tymi samymi argumentami, co w postępowaniu spornym, którego celem jest rozstrzygnięcie prawa do znaku towarowego.

Stanowisko organu i uczestnika postępowania co do braku po stronie skarżącej przymiotu strony w postępowaniu odwoławczym zasługuje na aprobatę, czego konsekwencją było umorzenie postępowania odwoławczego na mocy art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.

Poza tym słuszny jest pogląd Urzędu Patentowego RP, iż w postępowaniu wpisowym organ bada jedynie, czy na podstawie załączonych dokumentów nastąpiła zmiana uprawnionego do znaku towarowego, natomiast nie jest uprawniony do podważania prawdziwości tych dokumentów oraz orzekania o prawach osób trzecich do przedmiotowego znaku towarowego. W sprawach tych roszczeń właściwy jest bowiem Sąd powszechny.

Z tych wszystkich względów nie doszło do naruszenia art. 229 Prawa własności przemysłowej

Wobec bezzasadności zarzutów skargi Sąd orzekł o jej oddaleniu na mocy art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt