drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1205/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1205/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-04-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-06-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Sygn. powiązane
I OZ 299/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25
I OZ 764/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07
I OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07
I OZ 298/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25
I OZ 999/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 czerwca 2005 r. W. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 22 czerwca 2006 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 200 złotych, stosownie do § 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Na powyższe zarządzenie W. W. złożył zażalenie, które postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2006 r., sygn. akt I OZ 1345/06 zostało oddalone.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1205/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Na postanowienie to W. W. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 26 stycznia 2007 r. sygn. akt I OZ 29/07 zażalenie oddalił.

W tym stanie sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 8 marca 2007 r. ponownie wezwał W. W. do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu od skargi w kwocie 200 złotych, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie powyższe zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 marca 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma. Po sprawdzeniu przez Oddział Finansowo – Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2007 r. dokumentów księgowych dotyczących opłat sądowych do dnia 19 kwietnia 2007 r. nie zidentyfikowano opłat sądowych do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy.

W myśl art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie W. W. do uiszczenia wpisu, wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 14 marca 2007 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 21 marca 2007 r. Nie ulega wątpliwości, że skarżący mimo doręczonego wezwania, w wyznaczonym terminie należnego wpisu nie uiścił, co potwierdza znajdująca się w aktach sprawy adnotacja Oddziału Budżetowo – Finansowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (k. 143 verte).

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt