drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Geodezja i kartografia, Główny Geodeta Kraju, Oddalono zażalenie, I OZ 620/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 620/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-06-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Kacprzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1 i par. 2, art. 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Kacprzak po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 odrzucił zażalenie E. L., J. L. i J. L. na postanowienie tego Sądu z dnia 12 maja 2008 r.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że powodem odrzucenia zażalenia było nieuiszczenie przez skarżących w zakreślonym terminie wpisu od zażalenia.

W zażaleniu na powyższe postanowienie E. L., J. L. i J. L. podnieśli, że są poszkodowani i nie powinni ponosić kosztów postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 214 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, przy czym pismo wnoszone przez kilka osób których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

Stosownie do art. 220 § 1 powyższej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd, o czym stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący złożyli zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 11 kwietnia 2008 r. Pomimo skutecznego wezwania skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o uiszczeniu wpisu sądowego w wyznaczonym terminie oraz pouczenia o konsekwencjach niezastosowania się do tego wezwania, nie dokonali należnego wpisu, co skutkowało po stronie Sądu pierwszej instancji obowiązkiem odrzucenia zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Uznać zatem należy, że zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2007 r., nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt