drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, Inne, Inne, Oddalono skargę, V SA/Wa 2642/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2642/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-11-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Beata Blankiewicz-Wóltańska /sprawozdawca/
Justyna Żurawska
Michał Sowiński /przewodniczący/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 259 art. 134, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2022 poz 2000 art. 77, art. 80, art. 107 § 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.
Dz.U. 2020 poz 1395 § 3 pkt 1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2020 poz 849 art. 8, art. 59 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.), Asesor WSA - Justyna Żurawska, , Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. sprawy ze skargi M. w S. na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 22 września 2021 r. nr RzPP-DPR-WPZ.45.138.2021.MB w przedmiocie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów oraz nakazania jej zaniechania oddala skargę.Powered by SoftProdukt