drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, II SAB/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2018-09-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-07-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 58 par. 1 pkt 3 i par. 3 oraz art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. I. na bezczynność Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

A. I. pismem z dnia 16 czerwca 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Skarga została opatrzona podpisem elektronicznym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 lipca 2018 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia.

Natomiast zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 lipca 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Wezwanie do podpisania skargi oraz odpis zarządzenia z dnia 17 lipca 2018 r. zostały doręczone skarżącemu w dniu 5 września 2018 r. Termin do wykonania zarządzenia z dnia 10 lipca 2018 r. oraz do uiszczenia wpisu upłynął w dniu

12 września 2018 r. W zakreślonym terminie skarżący nie wykonał wezwania i nie podpisał skargi. W Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), dalej P.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych

i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przez które należy rozumieć niedochowanie wymogów, jakie przepisy prawa wiążą ze skutecznym złożeniem skargi.

Wniesienie pisma procesowego do sądu administracyjnego w tym skargi, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym nie spełnia warunku formalnego pisma procesowego, o którym mowa

w art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. W orzecznictwie przyjmuje się, że takie pismo, po jego wydrukowaniu, jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na jego wydruku. W aktualnym stanie prawnym

w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (v. uchwała NSA z 12 maja 2014 r. sygn. akt

I OPS 10/13, wskazane orzeczenie dostępne jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że skarżący złożył przedmiotową skargę za pośrednictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailem z dnia 16 czerwca 2018 r. Nie można zatem uznać, że skarga została prawidłowo podpisana, gdyż podpisem jest znak ręczny określonej osoby, noszący indywidualne i powtarzalne cechy, pozwalające odróżnić go od innych i umożliwiające identyfikację osoby podpisującego oraz zbadanie autentyczności podpisu (por. H. Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, str. 298).

Skarżący obowiązany był zatem podpisać skargę. W wyznaczonym terminie skarżący nie wykonał wezwania i skargi nie podpisał. Z tego względu Sąd stwierdził, że skarga jest niedopuszczalna.

Nadto wskazania wymaga, że zgodnie z art. 220 § 1 P.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Odpis zarządzenia z dnia 17 lipca 2018 r. został doręczony w dniu

5 września 2018 r. Skarżący obowiązany był uiścić należny wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 12 września 2018 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu. Skarga pozostała zatem nieopłacona.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 P.p.s.a. oraz orzekł, jak

w postanowieniu.Powered by SoftProdukt