drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 1591/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 1591/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-11-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Gd 64/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-08
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 64/08 w sprawie ze skargi W. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 26 listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego postanawia 1) umorzyć postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2) zwrócić W. M. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, tj. kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 64/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu skargi W. M. oddalił skargę w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.

Od powyższego wyroku Skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 26 października 2009 r. Skarżąca cofnęła wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), a zatem - zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 powołanej ustawy - cofnięcie skargi kasacyjnej okazało się skuteczne.

W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie połowy uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt