drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 2345/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2345/22 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Janeczko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 320/23 - Postanowienie NSA z 2023-06-15
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329 art. 58 § 1 pkt 2 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Tomasz Janeczko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji [...] na uchwałę Rady Gminy Warszawa [...] (obecnie Rada m. st. Warszawy) z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr 268 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1. odrzucić skargę. 2. zwrócić z środków finansowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – na rzecz skarżącej Fundacji [...] reprezentowanej przez adw. M.L. kwotę 300 (trzysta) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Fundacja P. Sekretariat [...] zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Gminy Warszawa [...] (obecnie Rada Miasta Stołecznego Warszawy) z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr 268 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wyjaśniła m.in., że pismem z 20 maja 2021 r. wezwała Radę Miasta Stołecznego Warszawy do usunięcia naruszenia prawa. Do chwili obecnej organ nie udzielił odpowiedzi na ww. pismo.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Stołecznego Warszawy (następca prawny Rady Gminy Warszawa-[...]) wniosła o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga została wniesiona z uchybienie terminu.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), przepisy art. 52 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy ustaw zmienianych w art. 2, art. 6, art. 7 i art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, co w świetle jej art. 18, miało miejsce w dniu 1 czerwca 2017 r.

Na mocy art. 9 pkt 2 i 3 wspomnianej wyżej ustawy znowelizowano przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) – zwanej dalej: "p.p.s.a." – w tym przepisy art. 52 (normujący obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu) i art. 53 (regulujący termin do wniesienia skargi). Natomiast, na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy zmieniającej nowe brzmienie otrzymał art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) – dalej w skrócie: "u.s.g.". W rezultacie, obecnie dla skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady gminy, nie jest już konieczne wezwanie organu gminy do usunięcia naruszenia prawa. Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie do uchwał organów gminy podjętych po 1 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym w przypadku uchwały Rady Gminy Warszawa [...] z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr 268 ocenę prawidłowości jej zaskarżenia przez Fundację P. Sekretariat [...] należało przeprowadzić uwzględniając dotychczasowe brzmienie art. 101 ust. 1 u.s.g. i art. 52 § 1 i 4 oraz art. 53 § 2 p.p.s.a., obowiązujące przed 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g. w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r., każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Stosownie do treści art. 52 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (§ 1). W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania (§ 4).

Termin do dokonania tej czynności został przez ustawodawcę dookreślony w art. 53 § 2 p.p.s.a. Przepis ten w brzmieniu dotychczasowym stanowił, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Naczelny Sąd Administracyjny, uchwałą siedmiu sędziów z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07 stwierdził, iż przepis art. 53 § 2 p.p.s.a ma zastosowanie do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g.

Odnosząc powyższe uwagi do rozpoznawanej sprawy Sąd stwierdził, że pismem z 20 maja 2021 r. (nadanym tego samego dnia w urzędzie pocztowym) skarżąca wezwała Rada Miasta Stołecznego Warszawy, jako następcę prawnego Rady Gminy Warszawa-[...] do usunięcia naruszenia prawa w uchwale z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr 268 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że od tego dnia rozpoczął się bieg sześćdziesięciodniowego terminu do wniesienia skargi do sądu na tę uchwałę, którego upływ przypadał na dzień 20 lipca 2021 r. Tymczasem skarżąca Fundacja wniosła skargę dopiero 13 października 2022 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono w pkt 2 postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt