drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej,  , Uchylono zaskarżony wyrok
Oddalono skargę kasacyjną w części, OSK 841/04 - Wyrok NSA z 2005-06-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

OSK 841/04 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2005-06-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-23
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alicja Plucińska- Filipowicz
Andrzej Gliniecki /sprawozdawca/
Małgorzata Stahl /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB 390/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-27
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok
Oddalono skargę kasacyjną w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4 ust. 1 pkt 5
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl, Sędziowie NSA Andrzej Gliniecki (spr.), Alicja Plucińska-Filipowicz, Protokolant Katarzyna Baran, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2005 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "R." od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004r., sygn. akt II SAB 390/03 w sprawie ze skargi Haliny K. na bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w przedmiocie udzielenia informacji 1. uchyla punkt 1 zaskarżonego wyroku i w tej części odrzuca skargę Haliny K.; 2. uchyla punkt 4 zaskarżonego wyroku; 3. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2004 r. II SAB 390/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Haliny K. na bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w przedmiocie "udzielenia informacji", skargę uwzględnił częściowo w ten sposób, iż działając "na podstawie art. 149 i 132 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 161 par. 1 pkt 3 i art. 58 par. 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu, w związku z art. 1 ust. 2 i art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 97 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zobowiązał Spółdzielnię Mieszkaniową "R." do rozpatrzenia wniosku skarżącej Haliny K. z dnia 6 października 2003 r. o udostępnienie kopii uchwały zebrania przedstawicieli z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie podwyżki opłat w terminie 14 /czternastu/ dni od otrzymania wyroku sądu wraz z uzasadnieniem /pkt 1/, zaś odrzucił skargę w zakresie wniosków z 19 maja 2003 r. i 12 sierpnia 2003 r. w sprawie kalkulacji kosztów za mieszkanie skarżącej wraz z ich szczegółowym rozbiciem i w zakresie skargi na nieudostępnienie składu Rady Nadzorczej /pkt 2/ oraz umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie /pkt 3/.

Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, iż Halina K. wniosła skargę na bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej "R." precyzując, iż odnosi się ona do jej wniosku o wydanie określonej uchwały zebrania przedstawicieli, kalkulacji kosztów użytkowania mieszkania skarżącej, regulaminu Spółdzielni w sprawie załatwiania skarg i wniosków, spisów aktualnych składów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni wraz z uchwałami w tej sprawie oraz dokumentu o wpisie Zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W odpowiedzi na skargę, Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." wniosła o jej odrzucenie względnie oddalenie oraz podniosła, iż Spółdzielnia nie podejmuje czynności z zakresu administracji publicznej i zarządza majątkiem prywatnym, a nie publicznym a poza tym, nie pozostaje w bezczynności, bowiem umożliwiła skarżącej zapoznanie się z określonymi dokumentami, jak też udzieliła skarżącej odpowiedzi. Uchwała, z którą skarżąca chciała się zapoznać, została zamieszczona w protokole zebrania przedstawicieli, protokoły natomiast są jawne dla członków Spółdzielni i mogą się z nimi oni zapoznać w Siedzibie Spółdzielni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się z poglądem, iż spółdzielnia nie należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, dalej zwanej ustawą. Jednocześnie Sąd powołał się na to, że Naczelny Sąd Administracyjny "w wielu swoich orzeczeniach, m.in. w wyroku z dnia 29 czerwca 2002 r. II SAB 113/02, czy w wyroku z dnia 14 listopada 2003 r. II SAB 119/03 podkreślał, że spółdzielnie mieszkaniowe są podmiotami zobowiązanymi do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Reprezentują one bowiem nie tylko swoich członków i nie stanowią typowych spółdzielni nastawionych wyłącznie na działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku, ale mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Mieści się to w kategorii szeroko pojętych zadań publicznych, gdyż zgodnie z art. 75 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Z tego też względu spółdzielnie mieszkaniowe korzystają w szerokim stopniu z pomocy państwa i pomocy jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w postaci uzyskiwania terenów pod budownictwo".

Sąd dalej wskazał, iż państwo udziela także pomocy w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

/Dz.U. 2003 nr 119 poz. 115/, obejmuje poręczeniem niektóre spłaty kredytów - zgodnie z ustawą z 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych /Dz.U. nr 122 poz. 1310 ze zm./,a także popiera niektóre formy budownictwa mieszkaniowego - por. ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1070 ze zm./. Na podstawie tej ostatniej ustawy, utworzono m.in. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, służący realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zaś jego środki mogą być przeznaczone na pośrednie formy pomocy spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem itp. Państwo wspiera też budownictwo mieszkaniowe poprzez różnorodne formy kredytowania oraz ulgi podatkowe związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd I instancji doszedł do przekonania, że spółdzielnie mieszkaniowe można uznać za podmioty objęte "obowiązkiem informacyjnym" na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym, nie przychylił się do wniosku Spółdzielni o odrzucenie skargi w całości.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów skarżącej, Sąd pierwszej instancji między innymi stwierdził, iż w protokole z zebrania przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r., nie dopatrzył się treści żądanej uchwały. Nie można więc uznać, że dostarczając protokół zebrania, do którego miała strona dostęp na podstawie odrębnych przepisów, zadośćuczyniono jej wnioskowi z dnia 6.10.2003 r. Jeżeli Spółdzielnia twierdzi, że stosowna uchwała została podjęta i w takiej, czy innej formie znajduje się w jej posiadaniu, to powinna rozpatrzyć wniosek skarżącej poprzez wskazanie źródła, w którym znajduje się stosowna uchwała z podaniem tego jej fragmentu, bądź wydać odmowną decyzję z uwagi na określone tajemnice ustawowo chronione. Tymczasem organ nie udzielił takiej informacji, ani nie wydał decyzji o jej odmowie i z tego powodu pozostawał w zwłoce. W takim przypadku sąd zobowiązuje organ do wydania aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa /art. 149 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/.

W części uzasadnienia dotyczącej nieuwzględnienia zarzutów, Sąd wyjaśnił, iż domagając się udostępnienia dokumentów, strona nie może kwestionować zgodności z prawem uchwał organów Spółdzielni Mieszkaniowej. Żądana informacja musi mieć charakter informacji publicznej, nie ma zaś takiego charakteru żądanie wskazane w pkt 2, dotyczy bowiem ono cywilnoprawnych rozliczeń skarżącej za jej własne mieszkanie i do tego typu informacji skarżąca ma prawo na podstawie przepisów prawa spółdzielczego. Stąd też w odniesieniu do tego zarzutu, Sąd skargę odrzucił.

Sąd odrzucił też skargę w części dotyczącej żądania podania składu Rady Nadzorczej, bowiem skarżąca nie wykazała, że wystąpiła z żądaniem udzielenia takiej informacji. Sąd natomiast umorzył postępowanie w odniesieniu do punktu 3,4 /w sprawie o podanie składu Zarządu/ i pkt 5 skargi, w zakresie którego strona skargę cofnęła. W zakresie pozostałych spraw, w których strona składała wnioski, organ udzielił odpowiedzi po wniesieniu skargi i w tym momencie ustała bezczynność.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku na podstawie art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, powołanej dalej jako p.p.s.a., wniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa "R.", reprezentowana przez radcę prawnego Marzenę B.

W pkt 1 skargi kasacyjnej wnosi się o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz o odrzucenie skarg H. K. przyjmując, iż zostały naruszone przepisy prawa materialnego: art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 13, art. 1 ust. 2 i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Do spółdzielni mieszkaniowych nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe nie są jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania publiczne lub dysponującymi majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. W związku z czym, na SM "R." nie ciążył obowiązek, o którym mowa w art. 13 ustawy w konsekwencji czego, skarżąca Spółdzielnia nie była w bezczynności w rozumieniu art. 3 par. 2 pkt 8 p.p.s.a. i nie mógł mieć zastosowania art. 21 ustawy. Poza tym zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, przepisy tej ustawy nie naruszają innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. W stosunku zaś do spółdzielni mieszkaniowych, takimi innymi ustawami są: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 ze zm./ i ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 ze zm./.

W związku z powyższym został naruszony przepis postępowania art. 58 par. 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez nie odrzucenie skargi przez Sąd pierwszej instancji, który nie był właściwy w tej sprawie. Zachodzi więc konieczność rozważenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, czy nie ma tu miejsca przesłanka nieważności postępowania określona w art. 183 par. 1 pkt 2 p.p.s.a.

W pkt 2 skargi kasacyjnej zawierającym wniosek alternatywny, gdyby Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił wniosku zawartego w pkt 1 skargi kasacyjnej, wnosi się o uchylenie pkt 1 wyroku z dnia 27 lutego 2004 r. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji lub umorzenie postępowania. Zdaniem skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej, wniosek H. K. o udostępnienie uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. Spółdzielnia rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 28.01.2004 r., zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i postanowieniami Statutu SM "R.", które tu mają pierwszeństwo zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy. Zatem postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, co uzasadniało jego umorzenie na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 p.p.s.a.

Ponad to podnosi się zarzut naruszenia przepisów:

- art. 17 pkt 1 Kpc w związku z art. 42 par. 2 Prawa spółdzielczego, bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny podejmując w uzasadnieniu wyroku rozważania i ocenę, czy treści zawarte w protokole Zebrania Przedstawicieli z dnia 27-28.06.2003 r. stanowią uchwałę w sprawie odpisu na fundusz remontowy, przekroczył swoje kompetencje i naruszył ww. przepisy,

- art. 233 par. 1 Kpc w związku z art. 106 par. 5 p.p.s.a. przez dokonanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnego ustalenia daty podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy, pozostającej w sprzeczności z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wywodzi się, iż brak było podstaw do zaliczenia Spółdzielni Mieszkaniowej do kręgu podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis ten mógłby dotyczyć spółdzielni mieszkaniowych jedynie w zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują one zadania publiczne finansowane ze środków Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Skargi H. K. w żadnym stopniu, nie dotyczyły spraw z tego zakresu, gdyż dotyczyły one kwestii związanych z działalnością samorządowo-statutową, organizacyjną i eksploatacyjną Spółdzielni. Obowiązek załatwiania wniosków członków spółdzielni i udzielania im informacji, wynika wprost z Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni "R.", i w oparciu o te akty udzielono H. K. informacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi i zdaniem skarżącej, ten przepis powinien mieć w tym przypadku zastosowanie.

W tych okolicznościach skargi H. K., nie powinny być rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej a w szczególności, nie znajduje tu zastosowania art. 21 tej ustawy.

Brak było więc właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do rozpatrywania skargi H. K., zachodziły przesłanki do ich odrzucenia na podstawie art. 58 par. 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W zaskarżonym wyroku mowa jest o uchwale Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r., takiej uchwały nie ma, na co zwracano uwagę w odpowiedzi na skargę gdyż uchwała w sprawach interesujących H. K. była podjęta w dniu 28.06.2003 r. Wniosek w tej sprawie Spółdzielnia rozpatrzyła i udzieliła H. K. odpowiedzi pismem z dnia 28.01.2004 r., zgodnie z par. 11 oraz par. 9 pkt 6 Statutu Spółdzielni w związku z art. 41 par. 4 Prawa spółdzielczego, które to przepisy mają pierwszeństwo stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny analizując i oceniając treści zawarte w protokole Zebrania Przedstawicieli, przekroczył kompetencje sądu administracyjnego, bowiem należy to do kompetencji sądu powszechnego, na podstawie art. 17 pkt 1 Kpc w związku z art. 42 par. 2 Prawa spółdzielczego.

Wnosząca skargę kasacyjną Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie zgadza się też z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku, w którym próbuje się przerzucić na spółdzielnie mieszkaniowe konstytucyjny obowiązek Państwa wobec obywateli w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, zapobiegania bezdomności i wspierania budownictwa mieszkaniowego /art. 75 Konstytucji RP/, podczas gdy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mają one na celu zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych ponoszą w pełni koszty budowy lokali mieszkalnych w tym również koszty nabycia gruntów według cen rynkowych. Przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku formy pomocy państwa, mają na celu zniwelowanie skutków ekonomicznych, prowadzonej przez Państwo od dziesiątków lat wadliwej polityki mieszkaniowej, na którą spółdzielnie mieszkaniowe nie miały i nie mają wpływu. Zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutem, spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek udostępniania informacji w zakresie i w trybie tam określonym tylko swoim członkom.

Wobec odmiennych określeń i rozumienia w różnych ustawach pojęć: "jednostek publicznych", "osób publicznych", "zadań publicznych", "środków publicznych", "majątku publicznego", "informacji publicznej", konieczne zdaniem skarżącej, jest ustalenie jednolitej wykładni przepisów, co mogło by mieć miejsce w drodze uchwały podjętej w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie zarzuty skargi kasacyjnej zostały oparte na przepisie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/. Przy czym zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, stanowi podstawowy zarzut skargi kasacyjnej. W zależności od tego, czy Naczelny Sąd Administracyjny uzna ten zarzut za usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej, czy też nie, formułowane są dalsze wnioski alternatywne w przedmiocie zakresu zaskarżenia wyroku z dnia 27 lutego 2004 r. i naruszenia wskazanych przepisów postępowania, których uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w sprawie uznał, iż skarga kasacyjna została oparta na ustawowych podstawach określonych w art. 174 p.p.s.a., w związku z czym należy ją rozpatrzyć i dokonać oceny, czy podniesione w niej zarzuty są usprawiedliwione. Nie można jednak nie zauważyć, że w szeregu spraw podobnych zapadły już wyroki sądów administracyjnych pierwszej instancji, od których zostały wniesione skargi kasacyjnej /OSK 416/04, OSK 425/04, OSK 611/04, OSK 1256/04, OSK 1498/04, OSK 1520/04/ i niektóre z nich zostały już rozpatrzone. Przy czym, we wszystkich tych sprawach w wyrokach sądów pierwszej instancji, jak i w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanych w wyniku dotychczas rozpatrzonych skarg kasacyjnych, przyjęto stanowisko, że spółdzielnie mieszkaniowe należą do grona podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, z którym to stanowiskiem nie zgadza się skład orzekający w niniejszej sprawie. Odmienne również stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w postanowieniu z dnia 27 kwietnia 2004 r. IV SAB/Gl 4/04.

W tym stanie rzeczy, aby nie doprowadzić do dalszych rozbieżności w orzecznictwie, należało wystąpić o podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów na podstawie art. 15 par. 1 pkt 3 p.p.s.a., mającej na celu rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w sprawie i wyjaśnienie:

"Czy przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, ma zastosowanie do spółdzielni mieszkaniowych ? ".

W dniu 11 kwietnia 2005 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2004 r. OSK 841/04, Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę:

"Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych", /ONSAiWSA 2005 Nr 4 poz. 63/.

W uzasadnieniu powyższej uchwały, podjętej w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd przeanalizował art. 61 Konstytucji RP, jak i przepisy ustawy dającej prawo dostępu do informacji publicznej oraz dopuszczającej ograniczenia w korzystaniu z tego prawa.

Konstytucyjne prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej, o działalności osób pełniących funkcje publiczne oraz o działalności innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, znalazło swoje odzwierciedlenie w art. 4 ustawy, który to przepis powinien być interpretowany w kontekście art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

Ponieważ zaskarżone skargą kasacyjną orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /wyrok z dnia 27 lutego 2004 r./ zostało podjęte w oparciu o przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy podobnie, jak i zagadnienie prawne przedstawione w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2004 r., odwołuje się do tego przepisu, należało ustalić, czy spółdzielnie mieszkaniowe są podmiotami, "które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym".

W oparciu o analizę przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 ze zm./ oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116/, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, doszedł do przekonania, że brak podstaw prawnych aby spółdzielnie mieszkaniowe zaliczyć do grona podmiotów, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy. Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska, jest podjęta w dniu 11 kwietnia 2005 r. uchwała mówiąca, że art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 187 par. 2 p.p.s.a., powyższa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w niniejszej sprawie wiążąca. Wobec tego należy uznać, że skarga kasacyjna wniesiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "R.", ma usprawiedliwione podstawy a zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2004 r., w części dotyczącej pkt 1, został wydany w oparciu o błędną wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 5 i niewłaściwe zastosowanie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak wynika z powyższych rozważań, w świetle podjętej uchwały, Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." nie była obowiązana do udostępniania informacji publicznej, wobec czego skarga na bezczynność tej Spółdzielni wniesiona przez Halinę K. /członka Spółdzielni/ była niedopuszczalna, gdyż sprawa nie należała do właściwości sądu administracyjnego /art. 58 par. 1 pkt 1 p.p.s.a./.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 189 w związku z art. 183 par. 2 pkt 1 oraz art. 184 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt