drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Umorzenie postępowania, Inne, *Żadne z wyżej wymienionych, IV SAB/Wr 38/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wr 38/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2020-05-21  
Data wpływu
2020-02-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
*Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 60, art. 144, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie

M. G. ( dalej: strona ,skarżący) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 13 maja 2020 r., sygn. akt IV SAB/Wr 38/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił powyższą skargę w całości.

Pismem z dnia 15 maja 2020r. ( data wpływu : 18 maja 2020r.) skarżący cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325; dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosowniue do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W kontekście przytoczonych przepisów wskazać należy , że oświadczenie o cofnięciu skargi wszczyna odrębne postępowanie, mające charakter wpadkowy w stosunku do postępowania głównego (zob. postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2013r., sygn. I OSK 94/13, dostępne: orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej: CBOSA). Zaznaczyć też należy, że związanie sądu wolą skarżącego jest wynikiem przyjętej zasady, że skarżący może rozporządzać wniesioną przez siebie skargą do czasu jej rozpoznania przez sąd pierwszej instancji (zob. wyrok NSA z 8 października 2007 r.,

sygn. I OSK 3/07; CBOSA). Jednakże procedura sądowoadministracyjna w przeciwieństwie do procedury cywilnej (art. 332 § 2 k.p.c.) nie przewiduje możliwości cofnięcia skargi po wydaniu wyroku, aż do jego uprawomocnienia się (zob. postanowienie NSA z 26 stycznia 2017r., sygn.. II GSK 1923/15; CBOSA). Zgodnie z art. 144 p.p.s.a. sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym – od podpisania sentencji wyroku. Cofnięcie skargi po tej dacie jest bezskuteczne (por. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komentarz", WK, 2016, Lex nr 498514).

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie , w której Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2020 r. sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym wydał wyrok oddalający skargę w całości . Wobec tego zawarte w piśmie skarżącego z 15 maja 2020 r. oświadczenie w przedmiocie cofnięcia skargi z uwagi na jego wpływ do Sądu już po wydaniu wyroku należy ocenić jako czynność bezskuteczną i nie mogącą wywrzeć zamierzonego skutku prawnego. W konsekwencji czego Sąd odmówił umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego .

Dodać należy, że brak skutecznego cofnięcia skargi po wydaniu wyroku, nie daje podstaw do orzeczenia o zwrocie na rzecz skarżącego uiszczonego wpisu od skargi. Zgodnie bowiem z art. 232 § 1 p.p.s.a. Sąd zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Wydanie wyroku spowodowało skonsumowanie uiszczonego wpisu od skargi. Tym samym uiszczony wpis od skargi nie podlega zwrotowi.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 161, art. 60 i art. 144 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt