drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Sprostowano omyłkę, II SA/Wa 1905/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1905/16 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2018-03-22  
Data wpływu
2016-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Werpachowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 156 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Werpachowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1905/16 w ten sposób, że na stronie dwunastej uzasadnienia w akapicie 5 od góry w miejsce "art. 43 ust. 2 pkt 3" wpisać "art. 41 ust. 1 pkt 3".

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) – dalej "P.p.s.a." sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W akapicie 5 od góry na stronie dwunastej uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1905/16 w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] września 2016 r.

nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, wystąpiła oczywista omyłka w oznaczeniu przepisu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

W związku z tym w akapicie 5 od góry na stronie dwunastej uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1905/16 po słowach "prawidłowo zinterpretował" w miejsce "art. 43 ust. 2 pkt 3" należało wpisać "art. 41 ust. 1 pkt 3".

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt